Ανάπτυξη μοντέλων επιφανειακής απορροής και εκτίμηση πλημμυρικού κινδύνου, στην υδρολογική λεκάνη του Σπερχειού ποταμού, με την αξιοποίηση Σ.Γ.Π. και Τηλεπισκόπησης

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2017 (EN)
Ανάπτυξη μοντέλων επιφανειακής απορροής και εκτίμηση πλημμυρικού κινδύνου, στην υδρολογική λεκάνη του Σπερχειού ποταμού, με την αξιοποίηση Σ.Γ.Π. και Τηλεπισκόπησης

Σταθόπουλος, Νικόλαος Ι.

Η παρούσα ερευνητική εργασία προτείνει μια νέα μεθοδολογία προσέγγισης των πλημμυρικών γεγονότων, η οποία έχει σαν κεντρική ιδέα την κυκλική διαδικασία “Τηλεπισκόπηση – Μοντελοποίηση – Τηλεπισκόπηση” (RMR). Αξιοποιεί ελεύθερα δορυφορικά δεδομένα βροχόπτωσης από τον οργανισμό EUMETSAT που αφορούν στην περίοδο μελέτης από 23 Ιανουαρίου έως 15 Φεβρουαρίου 2015 (περίοδος ακραίας βροχόπτωσης), τα οποία έπειτα από κατάλληλη επεξεργασία χρησιμοποιούνται για την υδρολογική και υδραυλική προσομοίωση της υπό μελέτη λεκάνης του Σπερχειού ποταμού (Ανατολική Στερεά Ελλάδα) και του ακραίου πλημμυρικού φαινομένου που συνέβη την περίοδο αυτή. Τα μοντέλα που χρησιμοποιήθηκαν για τις προσομοιώσεις είναι τα HEC-HMS και HEC-RAS και ανήκουν στα μη εμπορικά πακέτα λογισμικού. Η προετοιμασία των μοντέλων και η απόδοση – παρουσίαση των αποτελεσμάτων τους υποβοηθήθηκε από το λογισμικό ΣΓΠ ArcGIS και τις επεκτάσεις HEC-GeoHMS και HEC-GeoRAS. Στο τελευταίο στάδιο έγινε σύγκριση – αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των προσομοιώσεων με την δορυφορική αποτύπωση των πλημμυρισμένων εκτάσεων, οι οποίες προέκυψαν από την ανάλυση διαθέσιμων (ελεύθερων) δορυφορικών εικόνων SENTINEL-1 για την υπό μελέτη περίοδο, μέσω του λογισμικού SNAP που διατίθεται ελεύθερα από την European Space Agency (ESA). Τα τελικά συμπεράσματα της έρευνας ήταν ότι γίνεται υπερεκτίμηση του φαινομένου, κυρίως λόγω της υπερεκτίμησης του ύψους βροχόπτωσης από τα δορυφορικά δεδομένα, αποδίδοντας όμως χωρικά σε πολύ μεγάλο βαθμό τις πραγματικές εκτάσεις που πλημμύρισαν, σε σχέση με την δορυφορική αποτύπωση του πλημμυρικού πεδίου, αλλά και αυτές που είναι επιδεκτικές στο να πλημμυρίσουν αν η υπερεκτίμηση γίνει πραγματικότητα.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Πλημμύρες
Σπερχειός
Μοντελοποίηση
Τηλεπισκόπηση
Σ.Γ.Π.

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-03-14


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)