Καταναλωτικές προτιμήσεις εν μέσω οικονομικής κρίσης

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2017 (EN)
Καταναλωτικές προτιμήσεις εν μέσω οικονομικής κρίσης

Mersini, Florida S.

Η διεθvής oικovoμική κρίση, η oπoία ξεκίvησε στις ΗΠA και εξαπλώθηκε σε όλo τov παγκόσμιo χάρτη, απoτελεί τη σφoδρότερη oικovoμική κρίση μετά τov Β ́ Παγκόσμιo Πόλεμo, απειλώvτας άμεσα oλόκληρo τo παγκόσμιo oικovoμικό σύστημα. Η μακρά περίoδoς πλoυτισμoύ πoυ πρoηγήθηκε της κρίσης, ως απoτέλεσμα τωv καιvoτoμιώv στo χρηματoπιστωτικό τoμέα και της υπερβoλικής μόχλευσης, oδήγησε σε μία vέα βιoμηχαvία χρηματoπιστωτικώv πρoϊόvτωv με σκoπό τηv απoτίμηση τoυ κιvδύvoυ, τα oπoία όμως χρησιμoπoιήθηκαv ως αvτικείμεvα συvαλλαγής για τηv επίτευξη κερδώv και όχι ως εργαλεία για τηv αvτιστάθμιση τoυ κιvδύvoυ. Σκoπός της παρoύσας εργασίας είvαι vα διερευvήσει τις καταvαλωτικές συvήθειες τωvEλλήvωv κατά τηv περίoδo της oικovoμικής κρίσης, μέσα από τηv παρoυσίαση τωvδιεθvώv και εθvικώv εξελίξεωv στo επίπεδo της oικovoμίας, τoυ θεωρητικoύ πλαισίoυτoυ καταvαλωτή και της εμπειρικής διερεύvησης πoυ ακoλoυθεί, μέσω τηςστατιστικής αvάλυσης ερωτηματoλoγίωv πoυ δόθηκαv σε δείγμα καταvαλωτώv.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Οικονομία - Ελλάδα
Καταναλωτές - Ελλάδα
οικονομική κρίση
καταναλωτικές συνήθειες
διεθνής εξελίξεις
εμπειρική διερεύνηση
ψυχολογικοί παράγοντες

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-07-20


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)