Προσδιορισμός επικινδυνότητας παράκτιων περιοχών από την άνοδο της θαλάσσιας στάθμης με τη χρήση Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών: οι περιπτώσεις μελέτης του Πόρτο Χελίου και της Ερμιόνης (Πελοπόννησος)

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2007 (EN)
Προσδιορισμός επικινδυνότητας παράκτιων περιοχών από την άνοδο της θαλάσσιας στάθμης με τη χρήση Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών: οι περιπτώσεις μελέτης του Πόρτο Χελίου και της Ερμιόνης (Πελοπόννησος)

Σενή, Αρχόντω

Στα πλαίσια της μεταπτυχιακής αυτής διπλωματικής εργασίας αναπτύχθηκε μιαμεθοδολογία εκτίμησης της επικινδυνότητας ως προς μια μελλοντική άνοδο τηςθαλάσσιας στάθμης παράκτιων περιοχών. Η μεθοδολογία εφαρμόστηκε πιλοτικά σεδύο παράκτιες περιοχές του νοτιοανατολικού Αργολικού και του νοτιοδυτικούΑργοσαρωνικού κόλπου. Η πρώτη είναι η περιοχή του Πόρτο Χελίου και περιλαμβάνειτο τμήμα των ακτών από το ακρωτήρι Κόρακας ως το ακρωτήρι Χηνίτσα και η δεύτερηείναι η περιοχή της Ερμιόνης που περιλαμβάνει την παράκτια ζώνη από το ακρωτήριΜουζάκι ως το λιμάνι της ομώνυμης πόλης.Επιχειρήθηκε μια πρώτη εκτίμηση των τμημάτων που αναμένεται νααντιμετωπίσουν σημαντικό πρόβλημα από την αναμενόμενη σε παγκόσμια κλίμακαμελλοντική άνοδο της θαλάσσιας στάθμης μέχρι το έτος 2100 και για τις δυο περιοχές.Πραγματοποιήθηκε η υπαίθρια λεπτομερής παράκτια γεωμορφολογική χαρτογράφησημε χάρτες κλίμακας 1:5000 και την χρήση φορητών σύγχρονων τεχνολογιών υπαίθρουόπου έγινε καταγραφή και απεικόνιση των παράκτιων γεωμορφών που αναπτύσσονταικατά μήκος της ακτογραμμής με σκοπό τον προσδιορισμό των διεργασιών που δρουνστον παράκτιο χώρο και τις καθιστούν τρωτές.Διαπιστώθηκε ότι τόσο στην Ερμιόνη όσο και στο Πόρτο Χέλι ένα σημαντικόμήκος της ακτογραμμής υφίσταται διάβρωση που προκαλεί την υποχώρηση της ξηράςέναντι της θάλασσας ενώ διαπιστώθηκε ότι σημαντική είναι η ανθρώπινη παρουσία καιεπέμβαση κατά μήκος της παράκτιας περιοχής, η οποία εντάθηκε τις τελευταίεςδεκαετίες. Οι σημαντικότερες διεργασίες που διαμόρφωσαν την σημερινή μορφολογίατων ακτών είναι η σταδιακή άνοδος της θαλάσσιας στάθμης κατά το Ολόκαινο, τοσύγχρονο κυματικό καθεστώς και η αλληλεπίδραση των θαλάσσιων διεργασιών με τουςδιαφορετικής λιθολογίας γεωλογικούς σχηματισμούς της παράκτια ζώνης καθώς και τιςδιεργασίες απόθεσης των, περιοδικής ροής, χειμάρρων της ευρύτερης περιοχής.Διακρίθηκαν οι περιοχές χαμηλού υψομέτρου καθώς και οι χρήσεις γης αυτώνπου αναμένεται να πληγούν από φυσικές καταστροφές που σχετίζονται με άνοδο τηςθαλάσσιας στάθμης βάσει των τιμών των μεταβλητών επιρροής του Δείκτη ΠαράκτιαςΕπικινδυνότητας. Εντοπίστηκαν χαρτογραφήθηκαν και υπολογίστηκαν τα ποσοστά (%)των εκτάσεων των σημαντικότερων χρήσεων γης που βρίσκονται μεταξύ τηνυψομετρικών ζωνών 0-0.5m, 0-1.0m, 0-2.0m, 0-3.0m και 0-4.0m.Για τον προσδιορισμό της επικινδυνότητας της παράκτιας περιοχής μελέτηςσύμφωνα με μελέτες της IPCC, παρουσιάστηκε και προτάθηκε η χρήση και ουπολογισμός του Δείκτη Παράκτιας Επικινδυνότητας (Coastal Vulnerability Index-CVI. Ο εν λόγω δείκτης περιλαμβάνει μεταβλητές που σχετίζονται με ταφυσικογεωγραφικά χαρακτηριστικά της εκάστοτε περιοχής (τοπογραφία, γεωλογία,εύρος παλίρροιας, μέσο ύψος κύματος) χωρίς όμως να λαμβάνονται υπόψηκοινωνικοοικονομικές παράμετροι. Συνεπώς κρίθηκε σκόπιμη η τροποποίηση τουδείκτη προσθέτοντας δεδομένα για την κοινωνικοοικονομική κατάσταση της περιοχής,όπως οι χρήσεις γης. Επιπλέον ελήφθη υπόψη η γεωμορφολογία από τις υπαίθριεςπαρατηρήσεις. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η ποσοτική εκτίμηση με τηνδιαδικασία της βαθμονόμησης των μεταβλητών που δρουν στην παράκτιας ζώνη τωνπεριοχών της Ερμιόνης και του Πόρτο Χελίου σε ότι αφορά την επικινδυνότητα στουςπαράκτιους φυσικούς κινδύνους που τις απειλούν.Το σύνολο των δεδομένων και των αντίστοιχων παραμέτρων συλλέχθηκαν καιεισήχθησαν σε ένα Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) όπουπραγματοποιήθηκαν αναλύσεις και υπολογισμοί, και τα αποτελέσματα απεικονίστηκανμε την μορφή χαρτών επικινδυνότητας. Στη συνέχεια σχολιάστηκαν τα ποσοτικά καιποιοτικά αποτελέσματα της ερευνάς καθώς και η προσαρμογή του Δείκτη ΠαράκτιαςΕπικινδυνότητας στον ελλαδικό χώρο.Τέλος παρουσιάστηκαν μια σειρά από προτάσεις για την λήψη μέτρωνπρόληψης και αντιμετώπισης των πιθανών μελλοντικών αρνητικών επιπτώσεων που θαλάβουν χώρα στα δύο τμήματα της περιοχής μελέτης από μια ενδεχόμενη μελλοντικήάνοδο της θαλάσσιας στάθμης.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Hydrology
Θαλάσσια στάθμη
Υδρολογία
Ερμιόνη (Αργολίδα)
Πόρτο Χέλι (Αργολίδα)
Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών
Sea level
Geographic information systems

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2007-03


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)