Διαχρονική εκτίμηση των μεταβολών της ακτογραμμής του Δέλτα ποταμού Καλαμά

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2005 (EN)
Διαχρονική εκτίμηση των μεταβολών της ακτογραμμής του Δέλτα ποταμού Καλαμά

Καραγεωργίου, Μελαχροινή Μιχαέλα

Στα πλαίσια της πτυχιακής αυτής εργασίας μελετήθηκε η διαχρονική μεταβολή της ακτογραμμής του δέλτα του ποταμού Καλαμά. Επιπλέον έγινε μια πρώτη εκτίμηση των περιοχών που αναμένεται να αντιμετωπίσουν σημαντικό πρόβλημα από την αναμενόμενη σε παγκόσμια κλίμακα μελλοντική άνοδο της θαλάσσιας στάθμης μέχρι το έτος 2100. Δημιουργήθηκε μια βάση δεδομένων που προήλθαν από τη συλλογή, την επεξεργασία και την ανάλυση αναλογικών χαρτών, δορυφορικών εικόνων και αεροφωτογραφιών με τη χρήση των λογισμικών ArcGIS 8.3 και ERDAS IMAGINE 8.6.Από την παρατήρηση των αεροφωτογραφιών και των δορυφορικών εικόνων διαπιστώθηκε ότι από το 1945 και μετά υπάρχουν δύο εκβολές του ποταμού Καλαμά. Η πρώτη, και παλαιότερη είναι πλέον εγκαταλελειμμένη και βρίσκεται νότια του Μαύρου Όρους. Η ακτογραμμή στη θέση των παλαιών αυτών εκβολών παρουσιάζει διαχρονικά υποχώρηση με μέγιστο ρυθμό 0.008 Km2/έτος για το χρονικό διάστημα 1969- 1989. Η υποχώρηση αυτή οφείλεται στην εκτροπή της κοίτης του ποταμού, το 1965 με την κατασκευή ενός φράγματος στην άνω δελταϊκή πεδιάδα, που είχε σαν αποτέλεσμα τη διακοπή της τροφοδοσίας του παλαιού δέλτα με ποτάμιο ίζημα και την επακόλουθη ενίσχυση των θαλάσσιων διεργασιών στην περιοχή. Η υποχώρηση οφείλεται κατά ένα μεγάλο μέρος στη βύθιση που προκαλείται από τη συμπίεση των δελταϊκών ιζημάτων.Η δεύτερη εκβολή, που είναι ενεργή σήμερα, είναι αποτέλεσμα της εκτροπής του ποταμού. Η συνεχής προέλαση της ξηράς που παρατηρείται στο χώρο αυτό οφείλεται στις υψηλές βροχοπτώσεις, που επικρατούν στην περιοχή της λεκάνης απορροής που αυξάνουν την παροχή του ποταμού κατά τους χειμερινούς μήνες, έχοντας σαν επακόλουθο την αύξηση της στερεοπαροχής του ποταμού που τελικά τροφοδοτεί τις εκβολές με υλικό. Ακόμη σημαντικό ρόλο παίζει η λιθολογία της λεκάνης που καταλαμβάνεται κυρίως από ευδιάβρωτα κλαστικά ιζηματογενή πετρώματα.Διακρίθηκαν οι περιοχές χαμηλού υψομέτρου που αναμένεται να πληγούν από τη μελλοντική άνοδο της θαλάσσιας στάθμης. Εντοπίστηκαν και υπολογίστηκαν τα ποσοστά των εκτάσεων των σημαντικότερων χρήσεων γης που βρίσκονται μεταξύ των υψομετρικών ζωνών 0- 0.5 m, 0- 1.0 m, 0- 2.0 m και 0-4.0 m.Ένα μεγάλο ποσοστό αυτών των χαμηλών δελταϊκών παράκτιων ζωνών καταλαμβάνεται από καλλιέργειες, μεγάλης οικονομικής σημασίας, και από εδάφη πλούσια σε οργανικά υλικά.Συμπερασματικά, μια πιθανή μελλοντική άνοδο της θαλάσσιας στάθμης θα προκαλέσει σημαντική μείωση της ξηράς και ακολούθως ανεπιθύμητες κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις στις τοπικές κοινωνίες.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Γεωλογία
Geology
Geology - Greece
Stratigraphic - Greece
Deltas - Environmental aspects
Γεωλογία - Ελλάδα
Ποταμοί - Περιβαλλοντικές απόψεις
Kalamas River
Στρωματογραφική - Ελλάδα
Καλαμάς
Δέλτα - Περιβαλλοντικές απόψεις
Rivers - Environmental aspects
Ποταμός

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2005-06


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)