Κατασκευή διαδραστικών χαρτών για τη Σαλαμίνα

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2007 (EN)
Κατασκευή διαδραστικών χαρτών για τη Σαλαμίνα

Μπεζιούλας, Μάριος

Η παρούσα διπλωματική εργασία αφορά την κατασκευή ενός ηλεκτρονικού-διαδραστικου χάρτη για το νησί της Σαλαμίνας. Για τον σκοπό αυτό έγινε χρήση σύγχρονης τεχνολογίας με βασικό εργαλείο τα Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα (GIS). Για την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης εφαρμογής απαιτήθηκε η ενασχόληση με πολλούς διαφορετικούς τομείς της χαρτογραφικής επιστήμης (έρευνα και συλλογή δεδομένων, επεξεργασία δεδομένων, σύνθεση χάρτη, κ.α.). Η αξιοποίηση σχετικής με την παρούσα εφαρμογή βιβλιογραφίας σε συνδυασμό με την μελέτη προηγούμενων εφαρμογών και την καθοδήγηση του επιβλέποντα καθηγητή ήταν τα σημαντικότερα εφόδια για την ολοκλήρωση αυτής της προσπάθειας. Συνοπτικά η εργασία περιλαμβάνει τα εξής σταδία: Συνοπτικά η εργασία περιλαμβάνει τα εξής σταδία: I. Σχεδιασμός της μεθοδολογίας:Σε αρχικό στάδιο εξετάστηκαν οι προοπτικές της συγκεκριμένης πτυχιακής εργασίας και σχεδιάστηκαν οι ενέργειες που έπρεπε να γίνουν για την διασφάλιση ενός καλού αποτελέσματος. Είναι άξιο αναφοράς ότι σε αυτό το στάδιο δεν είχε αποφασιστεί το περιεχόμενο του χαρτη παρά μόνο ο διαδραστικος του χαρακτήρας. Αρχική επιδίωξη ήταν η δημιουργία μιας επαρκούς, τόσο σε ποιότητα όσο και σε ποσότητα, βάσης γεωγραφικών δεδομένων η οποία με την σειρά της θα «όριζε» το περιεχόμενο και τον αριθμό των παραγόμενων διαδραστικων χαρτών. II. Συλλογή στοιχείων: Ίσως το σημαντικότερο στάδιο της εργασίας το οποίο ενώ αρχίζει αμέσως μετά τον σχεδιασμό της μεθοδολογίας• τελειώνει με την ολοκλήρωση του χαρτη. Οι δυνατότητες τροποποίησης-αναθεώρησης που προσφέρουν οι ηλεκτρονικοί χάρτες διευρύνουν χρονικά το στάδιο της συλλογής το οποίο συνεχίζει να υφίστανται παράλληλα με τα επόμενα στάδια που ακολουθούν. III. Οργάνωση χωρικής βάσης δεδομένων: Με την χρήση Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων έγινε η οργάνωση και προετοιμασία των συλλεγόμενων δεδομένων. Στο στάδιο αυτό αποφασίστηκε η μορφή του χάρτη να είναι πιο σύνθετη, να αποτελείται δηλαδή από πέντε διαδραστικούς θεματικούς χάρτες• τους εξής: Χάρτης Κυρίων Εμπορικών Καταστημάτων-Πόλη, Χάρτης Υπηρεσιών-Πόλη, Χάρτης Αξιοθέατων Σαλαμίνας, Γενικός Χάρτης Σαλαμίνας, Γεωλογικός Χάρτης Σαλαμίνας, Χάρτης Χρήσεων Γης Σαλαμίνας και Υψομετρικός Χάρτης Σαλαμίνας. Ο ηλεκτρονικός χαρακτήρας του χάρτη επέτρεπε την αναπαράσταση σχεδόν απεριόριστης πληροφορίας , οπότε η σύνθεση των πέντε αυτών χαρτών αποτέλεσε τον ενιαίο διαδραστικό χάρτη της Σαλαμίνας. IV. Χαρτογραφική σύνθεση: Σε αυτό το στάδιο δημιουργήθηκε η βιβλιοθήκη των συμβολών και έγινε η σύνδεση αυτών με τις αντίστοιχες γεωγραφικές οντότητες που απεικονίζουν. Επίσης αποφασίστηκε η ονοματολογία που θα περιληφθεί στους χάρτες και ακολούθησε η προετοιμασία για την παρουσίαση του τελικού αποτελέσματος. Σε αυτό το στάδιο, υλοποιήθηκε επιπρόσθετα η διαδικασία της απεικόνισης του τοπογραφικού ανάγλυφου ακολουθώντας μεθοδολογίες κατασκευής Ψηφιακών Μοντέλων Εδάφους. Οι διαδικασίες που αναφέρθηκαν περιληπτικά παραπάνω παρουσιάζονται αναλυτικά στα επόμενα κεφαλαία.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Salamina (Attica) - Maps
Χαρτογραφία - Ελλάδα - Αττική (Νομός) - Σαλαμίνα
Cartography - Greece - Attica (Nome) - Salamina
Σαλαμίνα (Αττική) - Χάρτες

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2007-10-25


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)