Μέτρηση του εγκεφαλικού νατριουρητικού πεπτιδίου (pro-BNP) σε γενικό πληθυσμό: Μελέτη ΑΤΤΙΚΗ. Συσχέτιση με άλλους βιοχημικούς δείκτες και διατροφικές συνήθειες

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Μέτρηση του εγκεφαλικού νατριουρητικού πεπτιδίου (pro-BNP) σε γενικό πληθυσμό: Μελέτη ΑΤΤΙΚΗ. Συσχέτιση με άλλους βιοχημικούς δείκτες και διατροφικές συνήθειες

Κατσαγώνη, Χριστίνα Ν.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Το εγκεφαλικό νατριουρητικό πεπτίδιο (ΒΝΡ) είναι ένα πεπτίδιο που συντίθεται ως pre-pro-ορμόνη. Το pre-proBNP μετατρέπεται στο pro-ΒΝΡ, το οποίο κατά την έκκριση του διασπάται στο βιολογικά ενεργό ΒΝΡ, και το βιολογικά αδρανές αμινοτελικό άκρο του που καλείται ΝΤ-proBNP. Πολυάριθμες κλινικές δοκιμές έχουν υποδείξει την κλινική χρησιμότητα του ΝΤ-proBNP ως δείκτη διάγνωσης ασθενών με συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια και αριστερή κοιλιακή συστολική δυσλειτουργία. Πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι τα επίπεδα του συγκεκριμένου πεπτιδίου μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πρόβλεψη στεφανιαίων συνδρόμων και σε φαινομενικά υγιείς πληθυσμούς. Επίσης, είναι πλέον γνωστή η προστατευτική δράση της διατροφής έναντι στο κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακής νόσου και φλεγμονής. ΣΚΟΠΟΣ: Η διερεύνηση της ύπαρξης σχέσης μεταξύ διαφόρων διατροφικών συνηθειών και βιοχημικών παραγόντων με τα επίπεδα ΝΤ-proBNP σε φαινομενικά υγιή πληθυσμό. ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: Αναλύθηκαν 493 άτομα (224 γυναίκες ηλικίας 40,38 ± 12,39 και 269 άντρες ηλικίας 40,89 ± 12,07) από το σύνολο του πληθυσμού της μελέτης ΑΤΤΙΚΗ. Τα επίπεδα του ΝΤ-pro-BNP μετρήθηκαν στον ορό με ανοσοδοκιμασία ηλεκτροχημειοφωταύγειας (Roche Diagnostics). ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Από το συνολικό πληθυσμό της παρούσας μελέτης (Ν=493), ένα ποσοστό περίπου 21%, έδωσε μη ανιχνεύσιμες τιμές ΝΤ-proBNP, δηλαδή τιμές <5pg/ml. Το υπόλοιπο 79% του δείγματος έδωσε κανονικά ανιχνεύσιμες τιμές ΝΤ-proBNP. Η στατιστική ανάλυση στα άτομα με ανιχνεύσιμες τιμές πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας το λογάριθμο του ΝΤ-proBNP (logNT-proBNP) που βρέθηκε ότι ακολουθεί κανονική κατανομή. Μέσω πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης διαπιστώθηκε ότι οι άντρες συγκριτικά με τις γυναίκες έχουν μικρότερα επίπεδα NT-proBNP κατά 1,79pg/ml (B±Τ.Σ.=-1,79±1,10, P<0,001), καθώς και ότι αύξηση της ηλικίας κατά 10 έτη συνεπάγεται αύξηση των επιπέδων ΝΤ-proBNP κατά 10,2pg/ml (B±Τ.Σ.=1,02±1,00, P<0,001). Τα επίπεδα κρεατινίνης σχετίστηκαν επίσης θετικά με τα επίπεδα ΝΤ-proBNP, αφού αύξηση των επιπέδων κρεατινίνης κατά 0,5mg/dl συνεπάγεται αύξηση των επιπέδων ΝΤ-proBNP κατά 8,4pg/ml (B±Τ.Σ.= 1,68±1,28, P=0,035), ενώ αύξηση των επιπέδων γλυκόζης κατά 10mg/dl φαίνεται να προκαλεί αύξηση των επιπέδων ΝΤ-proBNP κατά 10pg/ml (B±Τ.Σ.=1,00±1,00, P=0,036). Αντίστροφη σχέση προέκυψε μεταξύ ΔΜΣ και των επιπέδων ΝΤ-proBNP. Συγκεκριμένα, προκύπτει ότι αύξηση του κατά 1kg/m2 συνεπάγεται μείωση των επιπέδων ΝΤ-proBNP κατά 1,02pg/ml (B±Τ.Σ.=1,02±01,01, P=0,013). Δεν βρέθηκε στατιστικώς σημαντική σχέση με τα επίπεδα ΝΤ-proBNP και των διατροφικών συνηθειών του πληθυσμού. Όλα τα παραπάνω προέκυψαν λαμβάνοντας υπόψη διάφορους συγχυτικούς παράγοντες. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα επίπεδα του ΝΤ-pro-BNP εξαρτώνται από το φύλο, σχετίζονται θετικά με την ηλικία, τα επίπεδα κρεατινίνης ορού και τα επίπεδα γλυκόζης ορού ενώ σχετίζονται αρνητικά με το δείκτη μάζας σώματος. Μη στατιστικά σημαντική σχέση προκύπτει μεταξύ διατροφής και επιπέδων ΝΤ-proBNP.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Heart failure
Brain natriuretic peptide (BNP)
Διατροφικές συνήθειες
Food habits
Εγκεφαλικό νατριουρητικό πεπτίδιο
Καρδιακή ανεπάρκεια
Καρδιαγγειακό σύστημα - Ασθένειες
Cardiovascular system - Diseases

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2008-10-20


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)