Μεταβολές του κέντρου φάσης των κεραιών GPS και επιδράσεις στην ακρίβεια των μετρήσεων

 
This item is provided by the institution :
Technological Educational Institute of Athens
Repository :
Ypatia - Institutional Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2005 (EN)
Μεταβολές του κέντρου φάσης των κεραιών GPS και επιδράσεις στην ακρίβεια των μετρήσεων (EL)

Γιαννίου, Μιχαήλ (EL)

N/A (EN)

Στην παρούσα εργασία διερευνώνται μέσω επεξεργασίας και ανά - λυσης μετρήσεων πεδίου οι επιδράσεις που έχει το φαινόμενο της μεταβολής του κέντρου φάσης των κεραιών στην ακρίβεια των γεω - δαιτικών μετρήσεων GPS. Αρχικά γίνεται μία θεωρητική περιγραφή του φαινομένου, των επιπτώσεών του, καθώς και των μεθόδων που έχουν αναπτυχθεί για την αντιμετώπισή του. Στη συνέχεια, γίνεται μία ποσοτική ανάλυση των μεταβολών του κέντρου φάσης για διάφορα μοντέλα κεραιών και καταδεικνύεται η εξελικτική πορεία των γεωδαι - τικών κεραιών και οι βελτιώσεις που επέφερε η εφαρμογή νέων τεχνο - λογιών κατασκευής. Ακολούθως παρατίθενται αποτελέσματα επεξερ - γασίας μετρήσεων πεδίου και προσεγγίζονται ποσοτικά τα σφάλματα που μπορούν να προκληθούν λόγω του φαινομένου της μεταβολής του κέντρου φάσης. Η όλη εργασία αναφέρεται σε γεωδαιτικές μετρήσεις ακρίβειας με χρήση γεωδαιτικών δεκτών και κεραιών διαφόρων κατα - σκευαστών. Προτείνονται συγκεκριμένες μεθοδολογίες αντιμετώπισης του προβλήματος σε εργασίες υψηλής ακρίβειας. (EL)
The goal of this paper was to investigate the influence of antenna phase center variations on the accuracy of geodetic GPS measurements. The paper gives a theoretical description of the effect and its influence. Furthermore, the phase center variations for different antenna models are quantified and the improvements brought by the new technology are shown. Finally, an analysis of field data reveals the magnitude of errors that can be caused by phase center variations. The paper refers to high accuracy geodetic measurements using different receivers and antennas. Methodologies for reducing the influence of phase center variations are suggested. (EN)

journalArticle

Πλοήγηση (EN)
Navigation (EN)
GPS (EN)
Antennas (EN)
Global Positioning System (EN)

ΤΕΙ Αθήνας (EL)
Technological Educational Institute of Athens (EN)

Τεχνικά Χρονικά (EL)

Greek

2005


ΤΕΕ (EL)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)