Αξιολόγηση και έλεγχος ποιότητας συγκοινωνιακών συστημάτων και υπηρεσιών

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Kallipos Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Αξιολόγηση και έλεγχος ποιότητας συγκοινωνιακών συστημάτων και υπηρεσιών (EL)

Τυρινόπουλος, Γιάννης (EL)
Κεπαπτσόγλου, Κωνσταντίνος (EL)
Tyrinopoulos, Giannis (EN)
Kepaptsoglou, Konstantinos (EN)

Αντωνίου, Κωνσταντίνος (EL)
Τσιάμης, Βασίλειος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Antoniou, Konstantinos (EN)
Tsiamis, Vasileios (EN)

Το βιβλίο περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο μεθοδολογικό πλαίσιο (συμπεριλαμβανομένων και εφαρμογών) για την αξιολόγηση της απόδοσης συστημάτων αστικών συγκοινωνιών και τον έλεγχο της ποιότητας των παρεχόμενων συγκοινωνιακών υπηρεσιών. Αρχικά γίνεται μια αναλυτική παρουσίαση του αντικειμένου που καλύπτει το βιβλίο και της αναγκαιότητας της διαδικασίας αξιολόγησης και της συμβολής της στη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται στους επιβάτες. Παρουσιάζονται συνοπτικά οι διεθνείς τάσεις και ενδεικτικές εφαρμογές. Το κύριο μέρος του βιβλίου περιλαμβάνει την μεθοδολογία και διακρίνεται σε δύο μεγάλες ενότητες: η πρώτη αφορά στην ποσοτική αξιολόγηση της απόδοσης και αποτελεσματικότητας των συστημάτων μαζικών αστικών μεταφορών και η δεύτερη στον έλεγχο της ποιότητας των συγκοινωνιακών υπηρεσιών. Και οι δύο ενότητες περιλαμβάνουν μεθόδους και τεχνικές συλλογής και ανάλυσης στοιχείων, καθώς και παραδείγματα από την εφαρμογή παρόμοιων μεθοδολογιών στην Ελλάδα. Το τελευταίο κεφάλαιο περιλαμβάνει πρόσθετα θέματα σχετικά με την αξιολόγηση και τον έλεγχο ποιότητας συγκοινωνιακών συστημάτων και υπηρεσιών, όπως συμβάσεις ανάθεσης έργου βάσει απόδοσης, αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στην αξιολόγηση, και οφέλη από την εφαρμογή της. Το βιβλίο θα δομηθεί και θα οργανωθεί με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να παρακολουθεί τη διδακτική διαδικασία και θεματολογία των μαθημάτων που πρόκειται να εφαρμοστεί. Ειδικότερα, η εισαγωγή του βιβλίου στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών στο αντικείμενο μέσω της απλής παρουσίασής του, της αναγκαιότητάς του και παραδειγμάτων. Στη συνέχεια, οι δύο μεθοδολογίες θα παρουσιαστούν με τρόπο αναλυτικό και κατανοητό με τη χρήση διαγραμμάτων και πινάκων, ενώ τα παραδείγματα από την Ελλάδα θα συμβάλουν σε πρακτικές εφαρμογές και ασκήσεις που θα λάβουν χώρα κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Τέλος, τα πρόσθετα ειδικά θέματα του τελευταίου κεφαλαίου θα ολοκληρώσουν τις γνώσεις των φοιτητών στο αντικείμενο της αξιολόγησης και θα συμβάλλουν στην εκπόνηση σχετικών πτυχιακών εργασιών. (EL)

learningMaterial
book

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (EL)
ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (EL)
ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (EL)
Public Transport Quality Control Performance Assessment (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Greek


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)