Ανάπτυξη δομών φίλτρων χαμηλής τάσης τροφοδοσίας στο πεδίο της τετραγωνικής ρίζας

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Πατρών
Αποθετήριο :
Νημερτής
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2008 (EL)
Ανάπτυξη δομών φίλτρων χαμηλής τάσης τροφοδοσίας στο πεδίο της τετραγωνικής ρίζας

Στούμπου, Ελένη

Βλάσσης, Σπυρίδων
Stoumpou, Eleni
Ψυχαλίνος, Κωνσταντίνος
Οικονόμου, Γεώργιος

Αντικείμενο της παρούσας Ειδικής Επιστημονικής Εργασίας είναι η ανάπτυξη φίλτρων στο πεδίο της τετραγωνικής ρίζας με τη μέθοδο του γραμμικού μετασχηματισμού (Linear Transformation). Ως παράδειγμα, δίνεται η σχεδίαση, η εξομοίωση και τέλος η φυσική σχεδίαση ενός ελλειπτικού βαθυπερατού φίλτρου 3ης τάξης στο πεδίο της τετραγωνικής ρίζας (Square-Root Domain). Για λόγους σύγκρισης, η σχεδίαση του φίλτρου γίνεται με τέσσερις διαφορετικές μεθόδους εξομοίωσης παθητικών φίλτρων (Leapfrog, Topologic, Wave και Linear Trasformation method) και η ανάλυση κάθε μεθόδου παρουσιάζεται σε αντίστοιχο κεφάλαιο.
The subject of this master thesis is the design of analog filters in square root domain utilizing the method of Linear Transformation. As a design example a third order elliptic lowpass filter transfer function will be realized. For comparison results we are using four different design methods (Leapfrog, Topologic, Wave and Linear Trasformation)in order to realize such filter. Each synthesis method is demonstrated in different chapter.

Μεταπτυχιακές Εργασίες
Thesis

Φυσική σχεδίαση κυκλωμάτων
Κυκλώματα τετραγωνικής ρίζας
Analog signal processing
Physical layout
Square root domain circuits
Αναλογική σχεδίαση κυκλωμάτων
Αναλογική επεξεργασία σήματος
Analog circuit design

Πανεπιστήμιο Πατρών (EL)
University of Patras (EN)

2009-01-14T11:46:26Z
2008-10-01


0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.