Διερεύνηση ασύρματης μετάδοσης δεδομένων και εφαρμογή στην βιοϊατρική

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Πατρών
Αποθετήριο :
Νημερτής
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2008 (EL)
Διερεύνηση ασύρματης μετάδοσης δεδομένων και εφαρμογή στην βιοϊατρική

Κουρής, Ιωάννης

Νικήτα, Κωνσταντίνα
Κουτσούρης, Δημήτριος
Kouris, Ioannis
Τσανάκας, Παναγιώτης

The wireless data transmission in telemedicine makes a range of measurements that should have riveted the patient, easily and remotely. In the present work is exploring the possibilities to offer wireless telemedical data transmission and in particular Protocol IEEE 802.15.4, Zigbee. This protocol supports low data transmission rates, but able to transmit biological data. Alongside exploring the possibilities of the transmission protocol to biological data and is a hardware implementation of a system gathering and data transmission protocol with IEEE 802.15.4.
Η ασύρματη μετάδοση δεδομένων τηλεϊατρικής καθιστά ένα εύρος μετρήσεων που θα έπρεπε να έχουν καθηλωμένο τον ασθενή, να γίνεται εύκολα και απομακρυσμένα. Στην παρούσα εργασία γίνεται διερεύνηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η ασύρματη μετάδοση τηλεϊατρικών δεδομένων και ειδικότερα το πρωτόκολλο IEEE 802.15.4, το οποίο εντάσσεται στα ασύρματα δίκτυα χαμηλής ισχύος. Το πρωτόκολλο αυτό υποστηρίζει χαμηλό ρυθμό μετάδοσης δεδομένων, ικανό όμως για τη μετάδοση βιολογικών δεδομένων, έχει χαμηλή κατανάλωση ισχύος, είναι χαμηλού κόστους και έχει μια εμβέλεια 10 έως 75 μέτρα. Παράλληλα με τη διερεύνηση των δυνατοτήτων του συγκεκριμένου πρωτοκόλλου στην μετάδοση βιολογικών δεδομένων γίνεται και υλοποίηση σε hardware ενός συστήματος συγκέντρωσης και μετάδοσης των δεδομένων με το πρωτόκολλο IEEE 802.15.4.

Μεταπτυχιακές Εργασίες
Thesis

Telemedicine
Zigbee
Ασύρματη μετάδοση
Τηλεϊατρική
610.284
Wireless transmission

Πανεπιστήμιο Πατρών (EL)
University of Patras (EN)

2009-01-19T07:27:07Z
2008-07-07


0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.