Δημιουργία εφαρμογής για την κρυπτογράφηση και αποκρυπτογράφηση γραπτού κειμένου

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Πατρών
Αποθετήριο :
Νημερτής
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2009 (EL)
Δημιουργία εφαρμογής για την κρυπτογράφηση και αποκρυπτογράφηση γραπτού κειμένου

Κακαβάς, Γεράσιμος

Φακωτάκης, Νίκος
Σγάρμπας, Κυριάκος
Kakavas, Gerasimos

Ο βασικός στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η δημιουργία μίας βιβλιοθήκης συναρτήσεων κρυπτογράφησης γραπτού κειμένου, η οποία να μπορεί στην συνέχεια να επεξεργαστεί και να αναπτυχθεί περεταίρω με την προσθήκη νέων συναρτήσεων ή ακόμη και με την βελτίωση των ήδη υπαρχόντων. Στα πλαίσια της υλοποιήθηκαν τέσσερεις συναρτήσεις κρυπτογράφησης-αποκρυπτογράφησης οι οποίες παρουσιάζονται αναλυτικά στο κείμενο της εργασίας. Οι συναρτήσεις αυτές συγκρίνονται ως προς την ταχύτητά τους με τον αλγόριθμο κρυπτογράφησης DES (Data Encryption Standard) από όπου προκύπτει ότι μία εξ αυτών επιτυγχάνει μικρότερους χρόνους κρυπτογράφησης-αποκρυπτογράφησης, ενώ οι χρόνοι των υπολοίπων τριών είναι ελαφρώς υψηλότεροι. Τέλος πραγματοποιείται μία εκτίμηση ως προς την ασφάλεια που παρέχεται από την χρήση των συγκεκριμένων συναρτήσεων.
The main goal of this diploma dissertation is to create a library of cryptographic functions applied in text, which can then be able to be processed and further more expand by adding new functions or even by improving the existing ones. Within the framework of this dissertation four encryption-decryption functions were created, which are widely presented in this text. The speed of these functions is compared to the algorithm DES (Data Encryption Standard) from which results that one of them achieves faster times of encryption-decryption while the other are taking slightly longer to complete. Finally, an estimation is carried out as far as the safety provided by the use of these specific functions.

Thesis
Διπλωματικές/Πτυχιακές Εργασίες

005.82
Κρυπτογράφηση
Encryption
Αποκρυπτογράφηση
Cryptography
Decryption
Κρυπτογραφία

Πανεπιστήμιο Πατρών (EL)
University of Patras (EN)

2009-02-04
2009-05-05T10:51:53Z


0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.