Ευφυείς πόλεις: τεχνολογίες, αρχιτεκτονικές και διακυβέρνηση του ψηφιακού χώρου

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2013 (EN)
Intelligent Cities: Technologies, architectures and governance of the digital space
Ευφυείς πόλεις: τεχνολογίες, αρχιτεκτονικές και διακυβέρνηση του ψηφιακού χώρου

Τσαρχόπουλος, Παναγιώτης
Tsarchopoulos, Panagiotis

This thesis researches the technologies, architectures and governance of the Intelligent Cities’ Digital Space. The research aims to introduce a universal model for planning and governance of the Digital Space of Intelligent Cities. The term “Intelligent City” is used to describe how information and communication technologies can contribute to the overall function of the cities by enhancing their effectiveness, improving their competitiveness, and providing solutions in order them to address inequalities, unemployment, social exclusion, and to improve the urban environment. The Intelligent City emerges from the combination of three fundamental components: “City”, “Innovation and Knowledge Management System” and “Digital Space”. The Digital Space, in turn, consists of broadband networks, web and mobile applications, and online services that are made available to residents, visitors, companies and other organizations in the city. The review of literature, technologies and applications regarding Intelligent Cities is applied in the Municipality of Thermi, Greece. In the City of Thermi a Digital Space, which includes online services related to transportation, commerce, recreation, and tourism, is created to support city’s commercial centre. The thesis concludes with the presentation of a universal model for planning and governance of the Digital Space of Intelligent Cities. This model includes a roadmap for the creation of Intelligent Cities and a number of fundamental open source applications that can be used for the rapid creation of the digital space.
Η παρούσα διδακτορική διατριβή έχει ως αντικείμενο τη διερεύνηση των τεχνολογιών, των αρχιτεκτονικών και της διακυβέρνησης του ψηφιακού χώρου των Ευφυών Πόλεων. Η έρευνα αυτή αποσκοπεί στη διαμόρφωση ενός καθολικού μοντέλου σχεδιασμού και διακυβέρνησης του ψηφιακού χώρου των Ευφυών Πόλεων. Ο όρος «Ευφυής Πόλη» χρησιμοποιείται για να περιγράψει πως οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών μπορούν να συμβάλουν στη λειτουργία των πόλεων ενισχύοντας την αποτελεσματικότητά τους, βελτιώνοντας την ανταγωνιστικότητά τους, και προσφέροντας λύσεις για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων, της ανεργίας, του κοινωνικού αποκλεισμού, και τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος. Η Ευφυής Πόλη προκύπτει από τη σύνθεση τριών θεμελιωδών συνιστωσών: της «Πόλης», του «Συστήματος Καινοτομίας και Διαχείρισης Γνώσεων» και του «Ψηφιακού Χώρου». Ο ψηφιακός χώρος των Ευφυών Πόλεων αποτελείται με τη σειρά του από ευρυζωνικά δίκτυα, ψηφιακές εφαρμογές, και ηλεκτρονικές υπηρεσίες που τίθενται στη διάθεσή των κατοίκων, των επισκεπτών, των επιχειρήσεων και άλλων οργανισμών της πόλης. Η διερεύνηση της βιβλιογραφίας, των τεχνολογιών και των εφαρμογών Ευφυών Πόλεων βρίσκει εφαρμογή στο Δήμο Θέρμης όπου δημιουργείται ένας ψηφιακός χώρος για την υποστήριξη του εμπορικού κέντρου της πόλης ο οποίος περιλαμβάνει ηλεκτρονικές υπηρεσιών σχετικά με τις μετακινήσεις, το εμπόριο, την αναψυχή, και τον τουρισμό. Η διδακτορική διατριβή καταλήγει με την παρουσίαση ενός καθολικού μοντέλου σχεδιασμού και διακυβέρνησης του ψηφιακού χώρου των Ευφυών Πόλεων. Το μοντέλο αυτό περιλαμβάνει έναν οδικό χάρτη δημιουργίας Ευφυών Πόλεων και ένα πακέτο βασικών εφαρμογών ανοιχτού κώδικα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη γρήγορη δημιουργία του ψηφιακού χώρου τους.

Διαδικτυακές εφαρμογές
Smart cities
Intelligent cities
Urban planning
Οδικός χάρτης
Web applications
Λογισμικό ανοιχτού κώδικα
Ανοιχτή καινοτομία
Ευφυείς πόλεις
Open source software
Roadmap
Αστικός σχεδιασμός
Έξυπνες πόλεις
Open innovation

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

2013


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Aristotle University Of Thessaloniki (AUTH)

BY_NC_SA*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)