Μελέτη της επίδρασης της συστηματικής έγχυσης ενδοθηλιακών προγονικών κυττάρων σε επίμυες Apo E-/- στην αθηρωμάτωση

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2013 (EN)
Effects of infusion of endothelial progenitor cells on atherosclerosis in Apo E-/- mice
Μελέτη της επίδρασης της συστηματικής έγχυσης ενδοθηλιακών προγονικών κυττάρων σε επίμυες Apo E-/- στην αθηρωμάτωση

Μπριασούλης, Αλέξανδρος

Background: The effects of direct infusion or indirect mobilization of progenitor cells on atherosclerotic plaque development and progression is not clear. We sought to investigate the effects of lin-/sca+ cells, endothelial progenitor cells and G-CSF administration on the progression of atherosclerosis. Methods: Apolipoprotein E-deficient (apoE-/-) mice were splenectomized and treated withhigh-cholesterol diet for 5 weeks in order to induce atherosclerotic plaque development. Bone marrow derived Lin-/sca-1+ cells were isolated and further cultured to early growth endothelial progenitor cells (EPCs). Mice were divided in four groups (n=10/group) and received two intravenous injections of 5x105 cells (lin-/sca-1+ or EPCs), or granulocyte colony-stimulating factor (G-CSF 100mcg/kg/day) for 7 days or normal saline. Effects on inflammatory parameters, lesion severity, atherosclerotic and macrophage area size were assessed. Results: The administration of both G-CSF and progenitor cells significantly decreased the levels of sICAM-1, sVCAM-1, sE-Selectin, and IL-6, 6 weeks after the initiation of treatment. The effects of all treatments on the levels of pro-inflammatory molecules and oxidative stress parameters 7 days post-treatment were not significant. Atherosclerotic lesion area was reduced by G-CSF (atherosclerotic plaque area percentage 22.94%3.68, P=0.001), lin-/sca-1+ (23.27%5.98, P=0.002) and cultured EPCs (23.164.86%,P=0.002). 80% of the lesions in the control group were severe lesions in comparison to 50% in the G-CSF group (p< 0.05), 46% in the lin-/sca-1+ group (p< 0.05) and 56% in the EPC group (p<0.05) G-CSF, lin-/sca-1+ and EPCs reduced macrophage area (-45%, p< 0.05; -35%, p< 0.05;-48%, p< 0.05, respectively).Conclusions: Direct infusion of progenitor cells and indirect mobilization of hematopoietic progenitor cells significantly inhibited atherosclerosis development and decreased the levels of proinflammatory molecules in a murine model of atherosclerosis. Treatment with hematopoietic progenitors, EPCs or G-CSF may exert a major impact on vascular inflammation and atherosclerotic plaque development.
Σκοπός: Η επίδραση της άμεσης έγχυσης προγονικών κυττάρων ή της έμμεσης κινητοποίησης τους από το μυελό των οστών, στη δημιουργία και εξέλιξη της αθηρωματικής πλάκας δεν είναι πλήρως διευκρινισμένα. Μελετήσαμε την επίδραση της χορήγησης αιμοποιητικών προγονικών κυττάρων lin-/sca-1+, νεδοθηλιακών προγονικών κυττάρων (ΕΠΚ) και αυξητικού παράγοντα των κοκκιοκυττάρων G-CSF σε προφλργμονώδη μόρια, μεταβολίτες του οξειδωτικού stress ακθώς και στην εξέλιξη της αθηρωματικής πλάκας.Μέθοδοι: Μύες με έλλειψη του γονιδίου απολιποπρωτεΐνης Ε (Apolipoprotein E-knockout apoE KO) υπέστησαν σπληνεκτομή και υποβλήθηκαν σε δίαιτα με αθηρωματική τροφή υψηλής συγκέντρωσης σε χοληστερόλη με σκοπό τη πρόκληση αθηροσκληρωτικών αλλοιώσεων. Κύτταρα Lin-/sca-1+ απομονώθηκαν από τον μυελό των οστών και καλλιεργήθηκαν περαιτέρω σε ΕΠΚ. Οι μύες διαχωρίστηκαν τυχαία σε 4 ομάδες (ν=10/ομάδα) και έλαβαν 2 ενδοφλέβιες θεραπείες με κύτταρα (5x105 κύτταρα lin-/sca-1+ ή ΕΠΚ), ή G-CSF (100mcg/kg/ημέρα) για 7 ημέρες ή φυσιολογικό ορό. Η επίδραση σε προφλεγμονώδεις παράγοντες, στο οξειδωτικό stress, στο μέγεθος της αθηρωματικής πλάκας και στη βαρύτητα των βλαβών μελετήθηκαν.Αποτελέσματα: Η χορήγηση τόσο του G-CSF όσο και των κυττάρων είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των επιπέδων των παραγόντων sICAM-1, sVCAM-1, sE-Selectin, ox-LDL, PEROX και IL-6, 6 εβδομάδες μετά τη χορήγηση τους. Δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική μείωση των άνωθεν παραγόντων 7 ημέρες μετά τη χορήγηση των πειραματικών σχημάτων. Η επιφάνεια της αθηρωματικής πλάκας μειώθηκε τόσο από τον G-CSF (επιφάνεια 22.94%3.68, P=0.001), τα κύτταρα lin-/sca-1+ (23.27%5.98, P=0.002) και τα ΕΠΚ (23.164.86%, P=0.002). 80% των βλαβών στην ομάδα ελέγχου χαρακτηρισίτηκαν ως επιπλεγμένες σε σύγκριση με 50% στην ομάδα G-CSF (p< 0.05), 46% στην ομάδα lin-/sca-1+ (p< 0.05) και 56% στην ομάδα ΕΠΚ (p<0.05).Συμπέρασμα: Η άμεση έγχυση προγονικών κυττάρων ή η έμμεση κινητοποίηση τους από το μυελό των οστών είχε σημαντική επίδραση στην εξέλιξη της αθηρωματικής πλάκας και τα επίπεδα προφλεγμονωδών παραγόντων.

Inflammatory parameters
Αθηρωμάτωση
Atherosclerosis
Endothelial progenitor cells
Hematopoietic progenitor cells
Ενδοθηλιακά προγονικά κύτταρα
Παράγοντες φλεγμονής
Αιμοποιητικά προγονικά κύτταρα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

2013


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)