Γνωστική συμπεριφορική παρέμβαση σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2003 (EN)
Cognitive - behavioral intervention to children with learning disabilites
Γνωστική συμπεριφορική παρέμβαση σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες

Karmpa, Chrysoula
Καρμπά - Σχοινά, Χρυσούλα

Ο στόχος της έρευνας ήταν διττός. Πρώτον να διερευνήσει την δυνατότητα εφαρμογής των γνωστικών- συμπεριφορικών μεθόδων παρέμβασης στα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, και δεύτερον να διερευνήσει και να συγκρίνει την αποτελεσματικότητα δύο αντίστοιχων προγραμμάτων παρέμβασης: ενός προγράμματος αυτοελέγχου, το οποίο αποτελεί έναν συνδυασμό γνωστικών και συμπεριφορικών τεχνικών και δεύτερον ενός προγράμματος άσκησης στην αυτοκαθοδήγηση, τεχνική η οποία αποτελεί μέρος του πρώτου προγράμματος παρέμβασης. Στην έρευνα συμμετείχαν τέσσερις ομάδες παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες, με 30 παιδιά η κάθε μια: α) δύο ομάδες παρέμβασης, και δύο ομάδες ελέγχου. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα αυτοελέγχου επιδρά θετικά στην γνωστική και ψυχοσυναισθηματική συμπεριφορά των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες, καθώς επίσης έχει γενικότερη επίδραση στη βελτίωση της σχολικής τους επίδοσης.
The aim of this study is dual. First to examine the possibility of applying the cognitive-behavioral intervention methods to children with learning disabilities and second to examine and compare the effectiveness of two intervention programmes: a programme of self-control which is a combination of cognitive and behavioral techniques and, secondly, a programme for sef-instruction training, a technique which is part of the first intervention programme. Four groups (each consisting of 30 learning disabled children), took part in this study, two intervention groups and two control groups. The results showed that a full self-control programme acts positively upon the cognitive and psycho-emotive behavior of children with learning disabilities as well as having a general effect in the improvement of academic progress.

Μαθησιακές δυσκολίες
Γνωστική - συμπεριφορική παρέμβαση
Cognitive - behavioral intervention
Learning disabilities

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

2003


University of Thessaly (UTH)
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)