Παράγοντες κινδύνου αγγειακής ασβεστοποίησης σε ασθενείς με ΧΝΑ υπό αιμοκάθαρση

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2014 (EN)
Risk factors of vascular calcifications in patients with chronic kidney disease on haemodialysis
Παράγοντες κινδύνου αγγειακής ασβεστοποίησης σε ασθενείς με ΧΝΑ υπό αιμοκάθαρση

Τσαμελασβίλη-Κουτσάκη, Μζία
Tsamelasvili - Koutsaki, Mzia

Παράγοντες κινδύνου αγγειακής ασβεστοποίησης σε ασθενείς με ΧΝΑ υπό αιμοκάθαρση.Εισαγωγή-Σκοπός. Δεδομένα από πρόσφατες μελέτες υποδηλώνουν ότι η αγγειακή επασβέστωση δεν είναι αποτέλεσμα παθητικής κατακρήμνισης αλάτων της κυκλοφορίας, αλλά μία ενεργός, σύνθετη και ελεγχόμενη διεργασία στην οποία η συστηματική φλεγμονή φαίνεται να παίζει σημαντικό ρόλο. Η φετουḯνη-Α είναι ο κυριότερος κυκλοφορούν αναστολέας της επασβέστωσης και τα επίπεδα της είναι χαμηλότερα στους ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο (ΧΝΝ) σε σύγκριση με άτομα με φυσιολογική νεφρική λειτουργία. Σκοπός της μελέτης αυτής ήταν η διερεύνηση του ρόλου της φλεγμονής που χαρακτηρίζει τη χρόνια ουραιμία καθώς και ορισμένων δεικτών οστικού μεταβολισμού και αναστολέων της ασβεστοποίησης στην παθογένεια των καρδιαγγειακών επασβεστώσεων σε ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου υπό αιμοκάθαρση. Ασθενείς-Μέθοδοι. Στη μελέτη εντάχθηκαν συνολικά 80 χρονίως αιμοκαθαιρόμενοι ασθενείς (55% άνδρες) με μέση ηλικία 59,8±15,8 έτη και μέση διάρκεια αιμοκάθαρσης 116,3±79,6 μήνες. Καταγράφηκαν τα επιδημιολογικά, σωματομετρικά και αιμοδυναμικά χαρακτηριστικά, τα πρωτοπαθή νεφρικά νοσήματα, οι κλασικοί παράγοντες κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα καθώς και η φαρμακευτική αγωγή των ασθενών. Ακόμη, έγινε πλήρης αιματολογικός και βιοχημικός έλεγχος και μέτρηση του ινωδογόνου και τη CRP. Τέλος, στους ασθενείς μετρήθηκαν τα επίπεδα της ιντερλευκίνης (interleukin, IL)-6 και της φετουḯνης-Α στον ορό με ανοσοενζυμική μέθοδο (ELISA). Όλοι οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε υπερηχοκαρδιογράφημα για την εκτίμηση των επασβεστώσεων στις καρδιακές βαλβίδες και χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης επασβεστώσεων CVCS με διαβάθμιση 0-2 (όπου 0=απουσία επασβεστώσεων, 1=παρουσία επασβεστώσεων σε 1 βαλβίδα και 2=παρουσία επασβεστώσεων σε 2 βαλβίδες). Επίσης έγινε απλή ακτινογραφία λεκάνης η οποία διαιρέθηκε σε 4 τεταρτημόρια για τον έλεγχο αγγειακών επασβεστώσεων με προσδιορισμό του δείκτη αγγειακών επασβεστώσεων (VCS). Ο παραπάνω δείκτης είχε διαβάθμιση 0-4 (όπου 0=απουσία επασβεστώσεων και 1-4=επασβεστώσεις σε 1-4 τεταρτημόρια της ακτινογραφίας λεκάνης). Διερευνήθηκαν οι συσχετίσεις των δεικτών φλεγμονής μεταξύ τους, οι συσχετίσεις των παραπάνω με σωματομετρικές, επιδημιολογικές και αιμοδυναμικές παραμέτρους καθώς και με παραμέτρους θρέψης, οστικού μεταβολισμού και παράγοντες κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα. Τέλος, διερευνήθηκαν οι συσχετίσεις της παρουσίας και της έκτασης των αγγειακών επασβεστώσεων στις καρδιακές βαλβίδες και στα αγγεία της κοιλιακής χώρας με τους δείκτες φλεγμονής καθώς και με τα επίπεδα της IL-6 και της φετουḯνης-Α στον ορό. Αποτελέσματα. Η πολυπαραγοντική ανάλυση έδειξε ότι η φετουḯνη-Α ήταν ο μοναδικός ανεξάρτητος προγνωστικός παράγοντας για την παρουσία επασβεστώσεων και στις δύο βαλβίδες (CVCS 2) (p=0,001). Όπως και η πολυπαραγοντική ανάλυση έδειξε ότι η φετουḯνη-Α ήταν ο μοναδικός ανεξάρτητος προγνωστικός παράγοντας για την παρουσία εκτεταμένων αγγειακών επασβεστώσεων (VCS 4) (p=0,001). Συμπεράσματα. Στους χρονίως αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς της μελέτης μας η συστηματική φλεγμονή φαίνεται να συνδέεται στενά με την παρουσία επασβεστώσεων στις καρδιακές βαλβίδες. Εν τούτοις, τα επίπεδα της φετουḯνης-Α του ορού ήταν ο μοναδικός σημαντικός προγνωστικός δείκτης της παρουσίας και της έκτασης επασβεστώσεων, τόσο στις καρδιακές βαλβίδες, όσο και στα αγγεία, στον παραπάνω πληθυσμό των ασθενών.
Risk factors of vascular calcifications in patients with chronickidney disease on haemodialysis. Background - Aim. Recent evidence suggest that vascular calcification is not simply the result of passive precipitation of calcium-phosphate products, but a complex, active and regulated process and that systemic inflammation appears to play a major role in this process. Moreover, fetuin-A is the major circulating inhibitor of calcification and its levels were found to be decreased in patients with chronic kidney disease (CKD) compared to subjects with normal renal function. The aim of the present study was to investigate the role of inflammation that characterizes chronic uremia as well as some bone metabolism indices and calcification inhibitors in the pathogenesis of cardiovascular calcifications in patients with CKD stage 5 on chronic maintenance haemodialysis. Patients - Methods. Eighty chronic haemodialysis patients (55% men) entered the study. The mean age was 59.8±15.8 years and the mean duration of haemodialysis treatment was116.3±79.6 months. The epidemiological, somatometric and haemodynamic characteristics, primary renal disease, classic risk factors for cardiovascular disease and treatment were recorded. Moreover a complete hematological and biochemical laboratory investigation was performed, as well as measurement of fibrinogen and CRP. Finally, serum interleukin (IL)-6 and fetuin-A levels were measured by immunosorbent assay (ELISA). All patients underwent an echocardiograph for the assessment of cardiac valve calcification (CVC) and the marker CVC score (CVCS) was used (grading 0-2 where 0=absence of calcification, 1=one valve calcification and 2=two valve calcification).Moreover, a pelvis x-ray was performed and it was divided in four quartiles to access the presence and performed and it was divided into four quartiles to access the presence and severity of vascular calcifications. A vascular calcification score (VCS) was applied with grading 0-4 where 0=absence of calcification and 1-4= calcifications in 1-4 abdominal quartiles. The interrelations between the various inflammatory markers, the correlations of the latter with somatometric, epidemiological and haemodynamic parameters as well as with markers of nutrition, bone-mineral metabolism and cardiovascular risk factors were investigated. Finally, the correlations of the presence and severity of cardiac and vascular calcifications with serum IL-6 and fetuin-A levels were tested. Results. Multiple regression analysis showed that serum fetuin-A levels was the only significant independent predictor of the presence of calcification in both cardiac valves (CVCS 2) (p=0,001). Also, multiple regression analysis showed that serum fetuin-A levels was the only significant independent predictor of the presence of severe vascular calcification (VCS 4) (p=0,001). Conclusions. In chronic hemodialysis patients, systemic inflammation appears to be closely associated with the presence of cardiac valve calcifications. However, serum fetuin-A levels was the only significant independent predictors of the presence and severity of both cardiac valve and vascular calcifications in the above patient population.

Φετουΐνη-Α, ο κυριότερος κυκλοφορούν αναστολέας της επασβέστωσης
Δείκτες οστικού μεταβολισμού
Bone metabolism endices
Cardiac valve calcification score
Αγγειακή επασβέστωση
Δείκτης επασβέστωσης καρδιακών βαλβίδων
Vascular calcifications
Fetuin-A is the major circulating inhibitor of calcification

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

2014


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Aristotle University Of Thessaloniki (AUTH)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)