Ανάδειξη χαρακτηριστικών του βιώσιμου σχολείου με την αξιοποίηση ιστολόγου

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2014 (EN)
The development of sustainable school attributes through the use of blog
Ανάδειξη χαρακτηριστικών του βιώσιμου σχολείου με την αξιοποίηση ιστολόγου

Kallara, Athina
Καλλαρά, Αθηνά

Η παρούσα ερευνητική εργασία επικεντρώθηκε στην προοπτική εξέλιξης του Βιώσιμου Σχολείου, το οποίο βασίζεται στις αρχές της Εκπαίδευσης για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Ειδικότερα, επιδίωξε να μελετήσει τους παράγοντες που συμβάλλουν στην ανάδειξη χαρακτηριστικών του Βιώσιμου Σχολείου, όπως της συνεργατικής κουλτούρας, της ολιστικής προσέγγισης της διδασκαλίας και μάθησης και της εστιασμένης στο σχολείο Επαγγελματικής Ανάπτυξης καθώς και το ρόλο του ιστολογίου (blog) στην ανάδυση αυτών των χαρακτηριστικών στο σχολικό πλαίσιο, στο οποίο εφαρμόζεται η μελέτη. Ως ερευνητική μέθοδος επιλέχθηκε η «Μελέτη Περίπτωσης» για τη σε βάθος διερεύνηση του συγκεκριμένου σχολικού περιβάλλοντος. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σ’ ένα σχολείο της Χαλκιδικής με τη συμμετοχή έντεκα εκπαιδευτικών και είχε διάρκεια μια σχολική χρονιά. Η έρευνα επικεντρώθηκε στη διερεύνηση των δράσεων και διδακτικών δραστηριοτήτων των εκπαιδευτικών του σχολείου. μέσα από την υλοποίηση ενός συνεργατικού σχεδίου για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στο σχολικό πρόγραμμα με την αξιοποίηση ενός διαδικτυακού εργαλείου, του ιστολογίου. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας αναδεικνύει ότι συγκεκριμένες δράσεις και διδακτικές δραστηριότητες των εκπαιδευτικών συμβάλλουν στην ανάδυση τριών χαρακτηριστικών του Βιώσιμου Σχολείου, της συνεργατικής κουλτούρας, της ολιστικής προσέγγισης της διδασκαλίας και μάθησης και της εστιασμένης στο σχολείο Επαγγελματικής Ανάπτυξης και ότι ο ρόλος του ιστολογίου μπορεί να είναι υποστηρικτικός στη διαδικασία αυτή.
This dissertation concentrates on the prospect for the evolution of the Sustainable School, which is based on the principles of Education for Sustainable Development. In particular, it aims to study the factors that contribute to the emergence of Sustainable School attributes, such as collaborative culture, holistic approach of teaching and learning, school focused Professional Development, as well as the role of blog in the emergence of these attributes in the school context, in which the study is implemented. The “Case Study” method was chosen for the research, in order a thorough investigation of this particular school environment to be accomplished. The research was conducted in a school in Chalkidiki, with the participation of eleven teachers and lasted a school year. It focused on investigating school teachers’ practices and teaching activities through the implementation of a collaborative plan for the integration of Information and Communication Technologies in the curriculum by using an online tool, the blog. The analysis of the research data indicates that teachers’ specific actions and teaching activities contribute to the emergence of three attributes of the Sustainable School: collaborative culture, holistic approach of teaching and learning and school focused Professional Development as well as the supportive role of blog in this process.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών
Collaborative climate
Ιστολόγιο
Blogs
Βιώσιμο σχολείο
Sustainable school
Ολιστική προσέγγιση στη διδασκαλία και μάθηση
Συνεργατική κουλτούρα
Teacher's professional development

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

2014


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Aristotle University Of Thessaloniki (AUTH)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)