Οι κυτταροκίνες στα ωοθυλακικά υγρά ως δείκτες πρόγνωσης της έκβασης κύκλων εξωσωματικής γονιμοποίησης

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2014 (EN)
Cytokines in follicular fluids as prognostic factors of ICSI outcome
Οι κυτταροκίνες στα ωοθυλακικά υγρά ως δείκτες πρόγνωσης της έκβασης κύκλων εξωσωματικής γονιμοποίησης

Ntala, Vaia
Ντάλα, Βάϊα

Purpose: The ICSI (Intracytoplasmatic Sperm Injection) outcome is depended mainly on oocyte quality. Cytokines and their receptors play a critical role in oocyte maturation, fertilization and embryo implantation. The purpose of the study was to study the levels of leptin and its soluble receptor and the levels of VEGFA, VEGFR1, VEGFR2 in follicular fluids of 83 women participating in ICS-IVF cycles in relation to cycle’s outcome.Material and methods: Follicular fluid and blood samples of 83 women participating in 83 ICSI cycles were classified in three infertility groups: male factor, female factor and low responders. For controlled ovarian stimulation in male and female factor group, the long agonist protocol with Leuprolide and recombinant FSH was employed, while the antagonist cetrorelix was used in low responders. Cytokines levels were evaluated with ELISA.Results: Τhe overall pregnancy rate was 44.5%, the higher one observed in the female factor group (54.7% vs 35.7% and 28.5% in male factor and low responders group). The VEGFR1 differed statistically significantly between the two groups, being higher in the pregnancy group (mean value 4,883.25 vs 3,458.27 in non pregnancy group, p= 0.027). There were significant correlations between VEGF receptors, differentiated depending on infertility groups. No significant difference was observed in leptin and its receptor regarding the outcome of IVF cycles.Conclusions: The VEGFA/VEGF receptors system is important in human reproduction and it is possibly related to assisted reproduction outcome with the ICSI method.
Σκοπός : Η έκβαση της τεχνικής ICSI (Intracytoplasmatic Sperm Injection ) εξαρτάται κυρίως από την ποιότητα των ωαρίων. Οι κυτταροκίνες και οι υποδοχείς τους, παίζουν ένα κρίσιμο ρόλο στην ωρίμανση των ωοκυττάρων, στη γονιμοποίηση και στην εμφύτευση του εμβρύου. Ο σκοπός της μελέτης ήταν να διερευνήσει τα επίπεδα των VEGF, VEGFR1, VEGFR2 και λεπτίνης ,διαλυτού υποδοχέα της λεπτίνης (s-LepR), σε ωοθυλακικά υγρά από γυναίκες που συμμετέχουν σε κύκλους IVF / ICSI σε σχέση με την έκβαση του κύκλου.Υλικό και μέθοδος : Μελετήθηκαν δείγματα ωοθυλακικών υγρών και αίματος από 83 γυναίκες που συμμετείχαν σε ισάριθμους κύκλους ICSI. Οι κύκλοι ταξινομήθηκαν σε τρεις ομάδες υπογονιμότητας: ανδρικού παράγοντα, γυναικείου παράγοντα και χαμηλής ανταπόκρισης. Για την ελεγχόμενη διέγερση των ωοθηκών στην ομάδα ανδρικού και γυναικείου παράγοντα, χρησιμοποιήθηκε το «μακρύ» πρωτόκολλο με GnRH αγωνιστή Leuprolide και ανασυνδυασμένη FSH, ενώ ο GnRH ανταγωνιστής cetrorelix χρησιμοποιήθηκε στην ομάδα της χαμηλής ανταπόκριση. Τα επίπεδα κυτταροκινών μετρήθηκαν με ELISA.Αποτελέσματα : Το συνολικό ποσοστό κύησης ήταν 44,5%, το υψηλότερο που παρατηρήθηκε στην ομάδα γυναικείου παράγοντα (54,7% έναντι 35,7 % και 28,5 % στην ομάδα ανδρικού παράγοντα και στην ομάδα χαμηλής ανταπόκρισης αντίστοιχα). Η συγκέντρωση των υποδοχέων VEGFR1 διέφερε στατιστικά σημαντικά μεταξύ των δύο ομάδων, ήταν υψηλότερη στην ομάδα της κύησης (μέση τιμή 4.883,25 έναντι 3.458,27 στην ομάδα που δεν επιτεύχθηκε εγκυμοσύνη, p = 0,027).Υπήρξαν σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ των συγκεντρώσεων των υποδοχέων VEGF, οι οποίες διαφοροποιούνταν ανάλογα με τις ομάδες υπογονιμότητας. Δε διαπιστώθηκε σημαντική διαφορά στα επίπεδα της λεπτίνης και του υποδοχέα της σε σχέση με την έκβαση των κύκλων εξωσωματικής γονιμοποίησης.Συμπεράσματα : Το σύστημα VEGF και των υποδοχέων του είναι σημαντικό για την ανθρώπινη αναπαραγωγή και πιθανόν σχετίζεται με το αποτέλεσμα των κύκλων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής με εφαρμογή της μεθόδου ICSI.

Cytokines
ICSI outcome

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

2014


Democritus University of Thrace (DUTH)
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)