Αναλυτικά προγράμματα φυσικής αγωγής δημοτικού και γυμνασίου και προπτυχιακά προγράμματα σπουδών των τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού: κριτική και συγκριτική θεώρηση κατά τη χρονική περίοδο 1983-2008

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2012 (EN)
Physical education curriculum in primary and secondary education and undergraduate curriculum at departments of Physical Education and Sports Sciences in Greece: a critical and comparative study pf the period 1983-2008
Αναλυτικά προγράμματα φυσικής αγωγής δημοτικού και γυμνασίου και προπτυχιακά προγράμματα σπουδών των τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού: κριτική και συγκριτική θεώρηση κατά τη χρονική περίοδο 1983-2008

Lamprou, Chris
Λάμπρου, Χρήστος

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η προσέγγιση της σχέσης ανάμεσα στη διδασκαλία του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής (Φ.Α.) στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο σε συνάρτηση με την αντίστοιχη προετοιμασία των εκπαιδευτικών Φ.Α. στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.). Για τη μελέτη του μαθήματος της Φ.Α. αξιοποιήθηκαν τα αναλυτικά προγράμματα (Α.Π.), όλα τα επίσημα βιβλία και οι οδηγίες διδασκαλίας, η σχετιζόμενη νομοθεσία και βιβλιογραφία, οι συνεντεύξεις με πρωταγωνιστές του θεσμού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, καθώς και συγκεκριμένα αρχεία για τα οποία κρίθηκε ότι έχουν ιδιαίτερη σημασία, όπως το αρχείο του Ιωάννη Χρυσάφη, του Ίωνα Ιωαννίδη και τα πρακτικά του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου/Κέντρου Εκπαιδευτικών Μελετών και Επιμορφώσεως (Π.Ι./Κ.Ε.Μ.Ε.). Για τη μελέτη της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών Φ.Α. αξιοποιήθηκαν οι Οδηγοί Σπουδών των Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών (Π.Π.Σ.) των Τ.Ε.Φ.Α.Α. τα οποία λειτουργούν στη χώρα, καθώς και η σχετιζόμενη νομοθεσία και βιβλιογραφία. Χρησιμοποιήθηκαν οι εξής μέθοδοι έρευνας: α) η τήρηση και μελέτη πηγών, δεδομένων και αρχείων, β) η ανάλυση περιεχομένου και γ) η επισκόπηση. Η επισκόπηση χρησιμοποιήθηκε για τη συγκέντρωση των κρίσεων και απόψεων των ανώτερων στελεχών του Π.Ι./Κ.Ε.Μ.Ε. Ως τεχνικές επιλέχθηκαν για μεν τη μελέτη αρχείων η ανάλυση και επεξεργασία αρχειακού υλικού (με την καθοριστική χρήση της Πολυδιάστατης Γεωμετρικής Βαθμονόμησης Ομοιοτήτων με Τριγωνομετρική Μετατροπή/MDS-T), για δε την εφαρμογή της επισκόπησης η προφορική επικοινωνία με τη μορφή της ημι-δομημένης ατομικής συνέντευξης, καθώς και η γραπτή επικοινωνία ιδιαίτερα με τη μορφή του γραπτού ερωτηματολογίου. Χρήσιμα συμπεράσματα προέκυψαν: α) αναφορικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν στη διαμόρφωση των Α.Π. Φ.Α., των Π.Π.Σ. των Τ.Ε.Φ.Α.Α., τη φιλοσοφία των Α.Π. και των Π.Π.Σ και τη μεταξύ τους συνάφεια. β) Ως προς την επαγγελματική ετοιμότητα των αποφοίτων Τ.Ε.Φ.Α.Α. προκειμένου να εργασθούν ως εκπαιδευτικοί Φ.Α.
The purpose of this work was tο approach the relation between teaching of the Physical Education (P.E.) lesson in Primary and Secondary Schools to the respective P.E. teacher preparation in the Departments of School of Physical Education and Sports Sciences in Greece. To examine the P.E. lesson, this study took into account the P.E. curriculum, all the official books and teachers’ instruction manuals, related legislations and bibliographies, interviews with leading agents of the Pedagogical Institute, both crucial historical archives of Ioannis Chrysafis and Ionas Ioannidis, and minutes of the Pedagogical Institute. To examine the P.E. teacher training, this study took into account the Information Packages/Course Catalogues of the undergraduate programs of the Departments of School of Physical Education and Sports Sciences, and the related legislation and bibliographies. The following research methods were used: a) Collection and Study of sources, data and archives, b) Analysis of the content and c) Review. Review was used for the collection of criticism and opinions of superior staff members of the Pedagogical Institute. As far as the research techniques employed are concerned, for the study of archives the archival data were analyzed and processed (with the decisive use of Multidimensional scaling solutions with Trigonometric transformations/ΜDS-T), while for the reviewing procedure oral communication was conducted with semi-structured personal interviews, as well as written communication especially with written questionnaires. Useful conclusions arose regarding: a) the factors affecting the formation of both Physical Education Curriculum, and of undergraduate programs at Departments of School of Physical Education and Sports Sciences in Greece, and the relation between them, b) the professional readiness of graduates of Departments of School of Physical Education and Sports Sciences in Greece to teach the P.E. lesson.

History of physical education
Ιστορία φυσικής αγωγής
Αξιολόγηση προγραμμάτων σπουδών
Evaluation of educational project
Evaluation of undergraduate programs
Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου
Εκπαίδευση εκπαιδευτικών
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
Physical education
Εκπαιδευτική πολιτική
Pedagogical Institute
Φυσική αγωγή
Αρχή διασφάλισης ποιότητας ανώτατης εκπαίδευσης
Hellenic quality assurance agencyfor higher education
και Αθλητισμού
Γυμναστικά συστήματα
Undergraduate programs
Theory of physical education
Προπτυχιακά προγράμματα σπουδών
Teachers' education
Εκπαιδευτική μεταρρύθμιση
Curriculum evaluation
Departments of Physical Education and Sports Scinces
Αναλυτικά προγράμματα
Educational reform
Educational policy
Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγή
Θεωρία φυσικής αγωγής
Physical education curriculum

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

2012


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)