Κίνητρα, συναισθήματα και επιδόσεις μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: αλληλεπιδράσεις με τα κίνητρα και τα συναισθήματα των εκπαιδευτικών σε επίπεδο σχολικής τάξης

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2014 (EN)
Secondary students' motivation, affect and performance: interactions with students' and teachers' motivation and affect in class level
Κίνητρα, συναισθήματα και επιδόσεις μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: αλληλεπιδράσεις με τα κίνητρα και τα συναισθήματα των εκπαιδευτικών σε επίπεδο σχολικής τάξης

Βάσιου, Αικατερίνη

Η διατριβή εξέτασε παράγοντες που επηρεάζουν τη σχέση των κινήτρων μαθητών με το συναίσθημα και την επίδοσή τους. Στην έρευνα συμμετείχαν μαθητές και εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, συμμετείχαν 949 μαθητές, που προέρχονταν από 49 τμήματα και 98 εκπαιδευτικοί, που δίδασκαν στα ίδια τμήματα.Όσον αφορά στους μαθητές, διερευνήθηκε η σχέση μεταξύ του προσανατολισμού των στόχων επίτευξης, της αντίληψης της ακαδημαϊκής αυτοαποτελεσματικότητας και της αντικειμενικής ικανότητας αναγνώρισης των συναισθημάτων των άλλων με τα ακαδημαϊκά αποτελέσματα των μαθητών, δηλαδή το θετικό και αρνητικό συναίσθημα, το άγχος εξέτασης και τη σχολική τους επίδοση. Επιπλέον, διερευνήθηκαν οι συσχετίσεις των στόχων επίτευξης των μαθητών με τα ακαδημαϊκά τους αποτελέσματα, σε αλληλεπίδραση με την αντικειμενική ικανότητα των μαθητών αναγνώρισης των συναισθημάτων των άλλων. Παρόμοια, όσον αφορά στους εκπαιδευτικούς, διερευνήθηκε η σχέση μεταξύ των στόχων επίτευξης στη διδασκαλία, της αντίληψης της αυτοαποτελεσματικότητας στην εργασία και των αντιληπτών ικανοτήτων συναισθηματικής νοημοσύνης με το θετικό και αρνητικό τους συναίσθημα στην εργασία τους. Επιπλέον, διερευνήθηκε η σχέση των εξεταζόμενων εννοιών μεταξύ των δύο ομάδων για να ελεγχθεί αν οι μεταβλητές των εκπαιδευτικών επιδρούν στις μεταβλητές των μαθητών σε επίπεδο σχολικής τάξης. Συγκεκριμένα, διερευνήθηκαν οι σχέσεις των κινήτρων στην εργασία και των αντιληπτών ικανοτήτων της συναισθηματικής νοημοσύνης των εκπαιδευτικών με τα κίνητρα και τα ακαδημαϊκά αποτελέσματα των μαθητών. Επιπλέον, διερευνήθηκαν οι συσχετίσεις των κινήτρων των μαθητών με τα ακαδημαϊκά τους αποτελέσματα, σε αλληλεπίδραση με την αντικειμενική ικανότητα των μαθητών αναγνώρισης των συναισθημάτων των άλλων και την αντιληπτή ικανότητα των εκπαιδευτικών χρήσης των συναισθημάτων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι αναφορές των μαθητών για τον προσανατολισμό στην προσέγγιση της επίδοσης συσχετίζονται με το θετικό τους συναίσθημα. Τα αποτελέσματα των αλληλεπιδράσεων σε ατομικό επίπεδο έδειξαν ότι όσο υψηλότερη αντικειμενική ικανότητα αναγνώρισης των συναισθημάτων των άλλων έχουν οι μαθητές, τόσο υψηλότερη θετική συσχέτιση υπάρχει μεταξύ του προσανατολισμού των στόχων στη μάθηση και του θετικού συναισθήματος. Επιπλέον, οι αναφορές των εκπαιδευτικών για τον προσανατολισμό στο έργο συσχετίζονται αρνητικά με το αρνητικό τους συναίσθημα, ενώ οι αντιλήψεις της αυτοαποτελεσματικότητάς τους συσχετίζονται θετικά με το θετικό τους συναίσθημα. Σε επίπεδο σχολικής τάξης, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο προσανατολισμός των εκπαιδευτικών στην προσέγγιση της επίδοσης συσχετίζεται θετικά με το θετικό συναίσθημα των μαθητών. Επίσης, η ικανότητα των εκπαιδευτικών κατανόησης των συναισθημάτων του εαυτού συσχετίζεται θετικά με την επίδοση των μαθητών και τον προσανατολισμό τους στη μάθηση. Τα αποτελέσματα των αλληλεπιδράσεων σε επίπεδο σχολικής τάξης έδειξαν ότι η θετική σχέση μεταξύ του προσανατολισμού των στόχων στη μάθηση και του θετικού συναισθήματος ήταν ισχυρότερη μεταξύ των μαθητών που είχαν υψηλά επίπεδα αντικειμενικής ικανότητας αναγνώρισης των συναισθημάτων των άλλων και που ανήκαν σε τάξεις όπου οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν υψηλά επίπεδα χρήσης των συναισθημάτων.Η διατριβή συμβάλλει στην κατανόηση του ρόλου των συναισθηματικών ικανοτήτων στην κινητοποίηση των μαθητών μέσα στη σχολική τάξη.
The present study examined factors that influence the relationship between students’ motivation with their emotions and grades. Participants were 949 students from secondary schools located in northern Greece. Students belonged to 49 intact classes. The study also included 98 teachers who taught in those classrooms.With regard to students, we investigated the relationships between students’ achievement goals orientations, self-efficacy and emotion perception ability with the academic results (i.e., positive and negative affect, test anxiety and school performance). Also, we investigated the relationships between students’ achievement goals orientation with academic results in interaction with students' emotion perception ability. Similarly, concerning teachers, we investigated the relationships between teachers’ goal orientations in teaching, self-efficacy at work and perceived traits of emotional intelligence with positive and negative affect. Moreover, we investigated at class level the relationships of studied concepts between the two groups to determine whether teachers’ variables affect students’ variables. Specifically, we investigated the relationships between teachers' motivation at work and perceived traits of emotional intelligence with students’ motivation and academic outcomes. Αpart from that, we investigated the relationships between students’ motivation with their academic results, in interaction with students' emotion perception ability and teachers' perceived traits to use emotions.The results have shown that students’ performance approach associated with positive affect. The results of the interactions at individual level have shown that mastery orientation associated significantly with more positive affect, when students had higher emotion perception ability. Furthermore, teachers’ mastery orientation associated with negative affect, while teachers’ self-efficacy associated with positive affect. At class level the results showed that teachers’ performance approach is positively associated with students’ positive affect. Furthermore, teachers’ understanding of emotions is positively associated with students’ grades and mastery orientation. The results of the interactions at class level showed that the positive relationships between mastery goals and positive affect was strongest among students who had high levels of emotion perception ability and took classes where teachers reported high levels of use of emotion.This study contributes to the understanding of the role of emotional abilities in motivating students in the classroom.

Positive/negative affect
Motivation
Emotional intelligence
Θετικό/αρνητικό συναίσθημα
Self-efficacy
Achievement goals
Αντιλήψεις αυτοαποτελεσματικότητας
Κίνητρα
Στόχοι επίτευξης
Συναισθηματική νοημοσύνη

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

2014


University of Thessaly (UTH)
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)