Προσδιορισμός ανοσιακών και φλεγμονωδών παραγόντων στις ουρολοιμώξεις κατά τη βρεφική και παιδική ηλικία

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2013 (EN)
Determination of immune and inflammatory factors in urinary tract infections during infancy and childhood
Προσδιορισμός ανοσιακών και φλεγμονωδών παραγόντων στις ουρολοιμώξεις κατά τη βρεφική και παιδική ηλικία

Τσαλκίδου, Ευανθία
Tsalkidou, Evanthia

Εισαγωγή - Σκοπός Οι ουρολοιμώξεις απαντώνται συχνά στα παιδιά και η πρώιμη διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπισή τους είναι σημαντικοί παράγοντες για την έκβαση της νόσου. Αυτή η μελέτη αξιολογεί τη διαγνωστική αξία της συγκέντρωσης στον ορό της πρωτεΐνης δέσμευσης λιποπολυσακχαρίτη (LBP) και της λεκτίνης δέσμευσης μαννόζης (MBL), δύο πρωτεϊνών οξείας φάσης στα παιδιά με πρώτο επεισόδιο εμπύρετης ουρολοίμωξης και τις συγκρίνει με τον αριθμό των λευκοκυττάρων (WBC), της ταχύτητας καθίζησης ερυθρών (ΤΚΕ), της C-αντιδρώσας πρωτεΐνης (CRP), της προκαλσιτονίνης (PCT), και της ιντερλευκίνης 6 (IL-6). Μέθοδος Η παρούσα μελέτη ήταν προοπτική και διεξήχθηκε από το Δεκέμβριο του 2009 έως τον Ιούλιο του 2011 και περιλάμβανε 156 παιδιά χωρισμένα σε 3 ομάδες: Την ομάδα εμπύρετης ουρολοίμωξης με 77 παιδιά, (33 αγόρια), μέσης ηλικίας 11 μηνών [interquartile range (IQR), 5,5–33 μήνες] (Ομάδα UTI) και 2 ομάδες ελέγχου: την ομάδα ελέγχου με 21 υγιή παιδιά (11 αγόρια), μέσης ηλικίας 10 μηνών (IQR, 5–20,5 μήνες) (Ομάδα Υ) και την ομάδα ελέγχου με 58 παιδιά (28 αγόρια) με μέσο όρο ηλικίας τους 12,5 μήνες (IQR, 7–30 μήνες) με εμπύρετο άλλης αιτιολογίας (Oμάδα Π). LBP, WBC, ΤΚΕ, CRP PCT, MBL και IL-6, μετρήθηκαν σε όλες τις ομάδες. Αποτελέσματα Τα επίπεδα στον ορό των LBP (p<0.001), CRP (p<0.001), PCT (p=0,001), IL-6 (p=0,002), ΤΚΕ (p=0,020), και WBC (p<0,001) ήταν υψηλότερα στους ασθενείς της Ομάδας UTI σε σχέση με τις ομάδες ελέγχου: Ομάδα Υ και Oμάδα Π. Η τιμή του cut off,για την LBP, για την μέγιστη ευαισθησία και ειδικότητα στους ασθενείς της Ομάδας UTI ήταν >43,34 mg/L. Επιπλέον το εμβαδόν κάτω από την ROC καμπύλη ήταν σημαντικά μεγαλύτερο για την LBP σε σχέση με τις MBL (p<0,001), CRP (p=0,014), PCT (p<0,001), TKE (p<0,001), WBC (p=0,002), και IL-6 (p=0,006). ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής προτείνουν ότι τα επίπεδα της LBP στον ορό των ασθενών αποτελούν έναν αξιόλογο βιολογικό δείκτη για την πρώιμη διάγνωση της εμπύρετης ουρολοίμωξης στα παιδιά. Αντίθετα η MBL παρουσίασε χαμηλή διαγνωστική αξία για ουρολοίμωξη, με μόνη εξαίρεση τις ηλικίες μεταξύ των 7-18 μηνών στις οποίες υπήρξε υψηλή διαγνωστική αξία για ουρολοίμωξη
Background Urinary tract infections (UTIs) are encountered frequently in children, and their early diagnosis and treatment are important. This study evaluates the diagnostic value of serum concentrations of lipopolysaccharidebinding protein (LBP), an acute-phase protein, in children with febrile UTI and compares it to those of the total white blood cell count (WBC), erythrocyte sedimentation rate (ESR), C-reactive protein (CRP), procalcitonin (PCT), and interleukin-6 (IL-6). Methods The study population comprised 77 consecutive patients with a first-episode febrile UTI (33 boys) with a median age of 11 months [interquartile range (IQR), 5.5–33 months] (Group UTI), 21 healthy controls (11 boys) with a median age of 10 months (IQR, 5–20.5 months) (Group Υ) and 58 febrile controls with a fever due to other causes (28 boys) with a median age of 12.5 months (IQR, 7–30 months) (Group Π). LBP, WBC, CRP, PCT, MBL, and IL-6 were measured for both patients and control groups.Results The serum levels of LBP (p < 0.001), CRP (p < 0.001), PCT (p = 0.001), IL-6 (p = 0.002), ESR (p = 0.020), and WBC (p < 0.001) were higher in patients in Group UTI than in the control groups, Group Υ and Group Π. The LPB cut-off value for best sensitivity and specificity in patients in Group UTI was >43.23 mg/l. Furthermore, the area under the receiver operating characteristic curve was significantly greater for LBP than for MBL (p<0.001), CRP (p = 0.014), PCT (p < 0.001), ESR (p < 0.001), WBC (p = 0.002) and IL-6 (p = 0.006). Conclusions The results of this study suggest that the serum LBP concentration constitutes a reliable biologic marker for the diagnosis of a febrile UTI in children. By comparison, the MBL showed low predictive value for UTI, with the only exception the ages between 7-18 months which presented a high predictive value for UTI.

Inflammatory factors
Δείκτες φλεγμονής
MBL
Παιδιά
Ουρολοίμωξη
UTI
Children
LBP
Πρωτεΐνη δέσμευσης μαννόζης
Πρωτεΐνη δέσμευσης λιποπολυσακχαρίτη

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

2013


Democritus University of Thrace (DUTH)
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)