Εξαγορές και συγχωνεύσεις στον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο: μελέτη των χρηματοοικονομικών επιπτώσεων

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2015 (EN)
Mergers and acquisitions in the european banking sector: study of the financial consequences
Εξαγορές και συγχωνεύσεις στον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο: μελέτη των χρηματοοικονομικών επιπτώσεων

Κυριαζόπουλος, Γεώργιος
Kyriazopoulos, Georgios

The present thesis is for the first time a systematic attempt to examine together both short-term, and long-term market reaction to the announcement of M&As in the banking sector, given the distinction of M&As in domestic and cross-border, but also the efficiency of the banks involved for an extended period, which covers the first years after the outbreak of the crisis. Indeed, the role of the profitability of banks during the announcement of M&As is examined for the first time empirically constituting a distinct contribution of this thesis to the existing literature.Furthermore, this thesis examines for the first time comprehensively some accounting and macroeconomic factors that affect positively and negatively the profitability of banks from year -1 to 5 of M&As. In addition, we study the long-term operating performance of those involved in M&As banking institutions by analyzing eight selected ratios for both overall and for samples of domestic and cross-border M&As.This thesis combines a number of techniques such as: a) analysis of business events for the study of short- and long-term market reaction to the announcement of M&As, b) the cross sectional regression time series for the study of the factors influencing the efficiency of acquiring banks in the years -1 until +5 of M&As and c) test of equality to investigate the long-term operational behavior of acquiring banks before and after M&As.Our results for the short-term market reaction aligned with existing studies, but there were important differences when we separated the sample, in domestic and cross-border M&As, and the performance in high and low level for the banks that were involved in M&As. Our results for the long-term behavior of the stock price of the acquiring banks also aligned with the general studies, but there were significant differences when we separated the sample in domestic and cross-border M&As.In regressions with the dependent variable ROA index, we observed that the TLTD, LLRNPA, CAD, MR, CONS, INV and GDP variables exert a positive effect on ROA index. Conversely, TLTA, NPATL, SIZE, CONC and INFL variables are negatively correlated with ROA index. Similar results were obtained for the same independent variables in the regressions with dependent variable the ROE ratio.The M&As dummy variable is statistically significant, indicating that the effect of cross-border M&As have a greater impact on the profitability of acquiring banks than domestic.Finally the study of long-term operational behavior of the ratios of the acquiring banks after M&As, observed that most ratios showed improvement after the 3rd year for domestic M&As and after the 4th year for cross-border M&As, demonstrating that full integration of M&As is a time-consuming procedure for acquiring banks.
Η παρούσα διατριβή αποτελεί για πρώτη φορά μία συστηματική προσπάθεια να εξεταστούν μαζί τόσο η βραχυπρόθεσμη, όσο και η μακροπρόθεσμη αντίδραση της αγοράς στην ανακοίνωση των Ε&Σ στον τραπεζικό κλάδο, λαμβάνοντας υπόψη τη διάκριση των Ε&Σ σε εγχώριες και διασυνοριακές, αλλά και την αποδοτικότητα των εμπλεκόμενων τραπεζών για μία εκτεταμένη περίοδο που καλύπτει και τα πρώτα έτη μετά το ξέσπασμα της κρίσης. Μάλιστα, ο ρόλος της αποδοτικότητας των τραπεζών κατά την ανακοίνωση των Ε&Σ εξετάζεται για πρώτη φορά εμπειρικά αποτελώντας μία διακριτή συνεισφορά της παρούσας διατριβής στην υπάρχουσα βιβλιογραφία.Επιπλέον, η παρούσα διατριβή εξετάζει διεξοδικά για πρώτη φορά ταυτόχρονα λογιστικούς και μακροοικονομικούς παράγοντες, που επηρεάζουν θετικά και αρνητικά την αποδοτικότητα των τραπεζών από το έτος -1 έως και +5 των Ε&Σ. Επιπρόσθετα, μελετάται η μακροπρόθεσμη λειτουργική απόδοση των εμπλεκόμενων στην Ε&Σ τραπεζικών ιδρυμάτων με την ανάλυση 8 επιλεγμένων αριθμοδεικτών τόσο για το συνολικό όσο και για τα δείγματα των εγχώριων και διασυνοριακών Ε&Σ.Η παρούσα διατριβή συνδυάζει μια σειρά μεθοδολογιών όπως: α) της ανάλυσης επιχειρηματικών γεγονότων για την μελέτη της βραχυπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης αντίδρασης της αγοράς στην ανακοίνωση των Ε&Σ, β) τη διαστρωματική παλινδρόμηση χρονολογικών σειρών για την μελέτη των παραγόντων επηρεασμού της αποδοτικότητας των εξαγοραζουσών τραπεζών στα έτη -1 έως και+5 των Ε&Σ και γ) το τεστ των ισοτήτων για τη διερεύνηση της μακροπρόθεσμης λειτουργικής συμπεριφοράς των εξαγοραζουσών τραπεζών πριν και μετά τις Ε&Σ. Τα αποτελέσματα μας για τη βραχυπρόθεσμη αντίδραση της αγοράς ευθυγραμμίσθηκαν με τις υπάρχουσες μελέτες, αλλά με το διαχωρισμό του δείγματος, σε εγχώριες και διασυνοριακές Ε&Σ, καθώς και της αποδοτικότητας σε υψηλή και χαμηλή για τις εμπλεκόμενες τράπεζες υπήρξαν σημαντικές διαφορές.Τα αποτελέσματα μας για την μακροπρόθεσμη συμπεριφορά των τιμών των μετοχών των εξαγοραζουσών τραπεζών επίσης ευθυγραμμίσθηκαν με τις γενικότερες μελέτες, αλλά υπήρξαν σημαντικές διαφορές όταν πραγματοποιήθηκε διαχωρισμός του δείγματος σε εγχώριες και διασυνοριακές Ε&Σ.Στις παλινδρομήσεις με εξαρτημένη μεταβλητή τον δείκτη ROA, παρατηρούμε πως οι μεταβλητές TLTD, LLRNPA, CAD, MR, CONS, INV και GDP ασκούν θετική επίδραση στο δείκτη ROA. Αντίθετα, οι μεταβλητές TLTA, NPATL, SIZE, CONC και INFL συσχετίζονται αρνητικά με τον δείκτη ROA. Παρόμοια συμπεριφορά παρουσιάζουν οι ίδιες ανεξάρτητες μεταβλητές στις παλινδρομήσεις με εξαρτημένη μεταβλητή τον δείκτη ROE. Η ψευδομεταβλητή M&A είναι στατιστικά σημαντική, δείχνοντας πως η επίδραση των διασυνοριακών Ε&Σ έχουν μεγαλύτερη επίδραση στην αποδοτικότητα των εξαγοραζουσών τραπεζών απ’ ότι οι εγχώριες. Τέλος από την μελέτη της μακροπρόθεσμης λειτουργικής συμπεριφοράς των αριθμοδεικτών των εξαγοραζουσών τραπεζών μετά την Ε&Σ, παρατηρείται πως οι περισσότεροι αριθμοδείκτες έδειξαν βελτίωση μετά το 3ο έτος για εγχώριες Ε&Σ και μετά το 4ο έτος για διασυνοριακές Ε&Σ, αποδεικνύοντας πως η πλήρης αφομοίωση των Ε&Σ είναι μία χρονοβόρα διαδικασία για τις εξαγοράζουσες τράπεζες.

Acquisitions
Μεταβλητότητα
Μακροπρόθεσμες υπερβάλουσες αποδόσεις μετοχών
Profitability
Short term abnormal returns of stocks
Volatility
Βραχυπρόθεσμες υπερβάλλουσες αποδόσεις μετοχών
Mergers
Χρηματοοικονομικά οφέλη
Τράπεζες
Financial operating benefits
Αποδοτικότητα
Banks
Συγχωνεύσεις
Εξαγορές
Long term abnormal returns of stocks

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

2015


Democritus University of Thrace (DUTH)
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)