Πρόσωπο και κοινωνία στη θεολογία του Π. Δημητρίου Στανιλοάε

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2014 (EN)
Person and communion in Father Dumitru Staniloae's theology
Πρόσωπο και κοινωνία στη θεολογία του Π. Δημητρίου Στανιλοάε

Neacsu, Sorin Vasile
Νεάκσου, Σορίν Βασίλε

O σκοπός της παρούσας πραγματείας είναι η προβολή της κύριας θεολογικής ιδέας και του κεντρικού θεολογικού μηνύματος των κειμένων του π. Δημητρίου Στανιλοάε. Όλη η θεολογική του παρακαταθήκη, καθώς ο ίδιος ομολογεί, σχετίζεται με το δίπτυχο – πρόσωπο και κοινωνία. Εξάλλου, αυτή είναι η θεολογική μαρτυρία, την οποία ο π. Στανιλοάε ήθελε να περάσει στον σύγχρονο άνθρωπο. Επομένως, η παρούσα διατριβή προσπαθεί σε γενικές γραμμές να προτάξει την θεολογική σκέψη του π. Στανιλοάε περί του προσώπου. Πιστεύουμε ότι μια τέτοια έρευνα θα μπορούσε να συμβάλει στη σωστή αντίληψη της ανθρωπολογικής αξίας του ανθρώπου και να συντελέσει στον πνευματικό αναπροσανατολισμό του.
The aim of the present paper was the study of the principal theological idea and of the central theological message of Father Staniloae’s writings. All of his theology, like the Father says, is based on two points of view – person and communion. With all that, this is the theological witness that Father Staniloae wanted to give to the modern people. So, this writing tries literally to offer the theological idea of Father’s Staniloae beyond the person. We think that this kind of research could contribute in right understanding of the anthropological value of men and help in his spiritual reorientation.

Theology
Θεολογία
Communion
Πρόσωπο
Κοινωνία
Person

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

2014


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Aristotle University Of Thessaloniki (AUTH)

BY_NC_ND*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)