Το πρόβλημα της μέτρησης στην Κβαντική μηχανική και η έννοια της πληροφορίας στην κβαντική πληροφορική

 
This item is provided by the institution :
University of Ioannina
Repository :
Repository of UOI Olympias
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2013 (EN)
Το πρόβλημα της μέτρησης στην Κβαντική μηχανική και η έννοια της πληροφορίας στην κβαντική πληροφορική (EL)

Πράπας, Φώτης (EL)

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Φιλοσοφική Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας Τομέας Φιλοσοφίας (EL)
Πουρνάρη, Μαρία (EL)
Πράπας, Φώτης (EL)
-

Οι νέες και πιο επεξεργασμένες ιδέες της φυσικής επιστήμης σχετικά με το πρόβλημα της κβαντικής μέτρησης σε συνδυασμό με την αλματώδη ανάπτυξη της τεχνολογίας (κυρίως της νανοτεχνολογίας) έχουν ωθήσει την έρευνα, μέσω της επανεξέτασης, της διασάφησης και αλλαγής (π.χ. σύγχρονες θεωρίες «αποσυνοχής») των κβαντικών θεμελίων και βασικών εννοιών, στην αξιοποίηση των λεγόμενων κβαντικών παραδόξων στην κατεύθυνση της κβαντικής πληροφορικής. Συνδυάζοντας φυσική, μαθηματικά και υπολογιστική επιστήμη (computational science), η κβαντική πληροφορική έχει διαμορφωθεί, κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες, από μια ουτοπική ιδέα σε μια από τις πιο γοητευτικές και εξαιρετικά ενδιαφέρουσες ερευνητικές περιοχές που πηγάζουν από την κβαντική μηχανική.Δύο είναι οι κυρίαρχες φιλοσοφικές προσεγγίσεις της κβαντικής πληροφορικής: Πρώτον, εκείνη που οικειοποιείται, εν μέρει, τη φιλοσοφική οπτική της «Σχολής της Κοπεγχάγης» (ιδρυτής της ο Niels Bohr) και προσλαμβάνει τις ρεαλιστικές της συνιστώσες, ιδιαίτερα στο βαθμό που αυτή συνηγορεί υπέρ του ολισμού στα κβαντικά φαινόμενα. Δεύτερον, αυτή που οικειοποιείται έναν πιο ριζικό ρεαλισμό, όπως αυτόν των οντολογικών ερμηνειών της προσέγγισης της αποσυνοχής ή της ερμηνείας των πολλών κόσμων. Η βασική πεποίθηση την οποία υιοθετεί η παρούσα ανάλυση είναι πως ο κόσμος υπάρχει αντικειμενικά, αλλά η προσέγγισή του από το επιστημονικά σκεπτόμενο υποκείμενο της δυτικής μεταφυσικής είναι ανεπαρκής και εν, μέρει, αδιέξοδη. Εντούτοις, η σύγχρονη φυσική, με αιχμή την κβαντική μηχανική και την κβαντική πληροφορική, προσφέρει τον τόπο για μια διαφορετική φιλοσοφική προσέγγιση της φύσης. Ως συμβολή στην αναζήτηση μιας εναλλακτικής προσέγγισης της συναφούς γνώσης, στο πλαίσιο της μελέτης αυτής, προτείνεται ένα είδος σχεσιακής οντολογίας, η οποία εννοείται ως ένας κριτικός σχεσιακός ρεαλισμός, που πληρώνεται στη δυναμική της σχέσης μεταξύ του παρατηρητή και της εκάστοτε παρατηρούμενης φυσικής οντότητας, συλλαμβάνοντας το υπαρκτό ως a posteriori προσδιορισμό της μεταξύ τους ενεργού (μη προκαθορισμένης) σχέσης.Οι συνέπειες, τις οποίες έχει η προταθείσα (εναλλακτική) «εικόνα» του κριτικού σχεσιακού ρεαλισμού για την οντολογία και τη γνωσιολογία, μπορούν να συνοψισθούν στην ακόλουθη πρόταση: Η «εικόνα» της πραγματικότητας δεν είναι πια «εικόνα» ενός συνόλου οντοτήτων με δεδομένη λογική άρθρωση και δομή, αλλά ενός συνόλου σχέσεων που η σημαντική τους δεν επιδέχεται μία και μοναδική ανάγνωση. Η σχέση εμφανίζεται ως ο τρόπος της πραγματικότητας, αλλά και ως ο τρόπος γνώσης της πραγματικότητας (βλ. το «πείραμα των δύο οπών»). Αυτός ο τρόπος της σχέσης σχετικοποιεί οπωσδήποτε κάθε αισθητό και νοητό δεδομένο, όχι με την έννοια της αμφιβολίας και της αμφισβήτησης, αλλά με την έννοια ότι εξαρτά το όποιο δεδομένο από την εμπειρία της σχέσης και από τους κώδικες που την σηματοδοτούν. Στο πλαίσιο, λοιπόν, του κριτικού σχεσιακού ρεαλισμού, η κβαντική πληροφορία (όπως και κάθε πληροφορία) δεν οδηγεί μόνο σε επικοινωνία και, άρα σε σχέση, αλλά προϋποθέτει τη σχέση για να παραχθεί. Εν προκειμένω, η κβαντική πληροφορία είναι, δηλαδή, ένας a posteriori προσδιορισμός ενεργών σχέσεων, ενώ η ολική πληροφορία ενός κβαντικού συστήματος, η οποία στην κβαντική πληροφορική ενδιαφέρει ιδιαίτερα, δεν είναι παρά ο συντονισμός αυτών των επιμέρους δυναμικά ενεργών σχέσεων, ο οποίος είναι έκδηλος στα φαινόμενα της κβαντικής συνοχής-αποσυνοχής και της κβαντικής διαπλοκής.Ο κριτικός σχεσιακός ρεαλισμός προτείνεται ως εναλλακτική φιλοσοφική θεμελίωση για την αντιμετώπιση των φιλοσοφικών ζητημάτων τα οποία σχετίζονται με την κβαντική θεωρία πληροφορίας. Επιπροσθέτως, η κβαντική πληροφορική ως επιστημονική έρευνα, μετέχει, κατά το δυνατόν, στην πορεία δημιουργίας μιας συγκροτημένης και ευρείας διεπιστημονικής γνώσης και αυτή η μετοχή, όπως και όλο το γνωσιακό οικοδόμημα, κρίνεται μέσα στα όρια της φιλοσοφίας (EL)

doctoralThesis

Κβαντική πληροφορία (EL)

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (EL)
University of Ioannina (EN)

Greek

2013


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Φιλοσοφική Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας Τομέας Φιλοσοφίας (EL)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)