Η δύναμη της μουσικής στην ανάπτυξη των βασικών κινητικών δεξιοτήτων χειρισμού στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία

 
This item is provided by the institution :
University of Ioannina
Repository :
Repository of UOI Olympias
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2013 (EN)
Η δύναμη της μουσικής στην ανάπτυξη των βασικών κινητικών δεξιοτήτων χειρισμού στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία (EL)

Ρούπα, Αθηνά Ν. (EL)

Σακελλαρίου, Μαριγούλα (EL)
Ρούπα, Αθηνά Ν. (EL)
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Επιστημών Αγωγής Τμήμα Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών (EL)

Οι θεμελιώδεις κινητικές δεξιότητες συνιστούν ένα βασικό είδος δεξιοτήτων για το αναπτυσσόμενο άτομο καθώς αποτελούν τη βάση επί της οποίας θα στηριχθεί όλη η μετέπειτα εξέλιξη του συνόλου της προσωπικότητάς του. Οι βασικές κινητικές δεξιότητες χειρισμού αντικειμένων είναι ένα μόνο μέρος των θεμελιωδών κινητικών δεξιοτήτων και είναι σημαντικές διότι, μεταξύ των άλλων, διαμορφώνουν την κινητική βάση για συμμετοχή και επιτυχία σε κάθε είδος φυσικής δραστηριότητας και αθλητικής δεξιότητας στα χρόνια της εφηβείας και της ενήλικης ζωής. Αναπτύσσονται δε με την εφαρμογή ποικίλων προγραμμάτων φυσικής αγωγής. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση, εντός του πλαισίου ενός τέτοιου προγράμματος, της επίδρασης της μουσικής ακρόασης στην ανάπτυξή των δεξιοτήτων χειρισμού σε παιδιά νηπιαγωγείου και πρώτης τάξης του δημοτικού σχολείου. Πιο συγκεκριμένα, καταβάλλεται προσπάθεια να διερευνηθεί το εάν τα παιδιά που ανήκουν στο προαναφερθέν ηλικιακό φάσμα θα μάθουν να εκτελούν τις βασικές δεξιότητες της ρίψης, της υποδοχής, του λακτίσματος, της ντρίμπλας, του οριζόντιου χτυπήματος και του κυλίσματος καλύτερα, όταν η διδασκαλία των δεξιοτήτων γίνεται με ταυτόχρονη ακρόαση ορχηστρικών (κλασικών) μουσικών ερεθισμάτων ή όχι. Η έρευνα διενεργήθηκε σε 175 παιδιά (93 αγόρια και 82 κορίτσια) προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας (Μ.Ο.: 5,43±0,63 έτη), από τα οποία τα 91 διδάχθηκαν τις δεξιότητες με ένα πρόγραμμα αναπτυξιακής φυσικής αγωγής και ταυτόχρονη μουσική ακρόαση κλασικής μουσικής (πειραματική ομάδα) και τα 84 ακολούθησαν το ίδιο πρόγραμμα χωρίς τη μουσική ακρόαση (ομάδα ελέγχου). Το παρεμβατικό πρόγραμμα εφαρμόσθηκε για 20 εβδομάδες για το νηπιαγωγείο και 14 εβδομάδες για το δημοτικό. Για την εκτίμηση της επίδοσης των παιδιών του δείγματος στις δεξιότητες χειρισμού χρησιμοποιήθηκε η δεύτερη έκδοση του Τεστ Ανάπτυξης της Αδρής Κινητικότητας (TGMD-2). Τα βασικά ευρήματα της έρευνας ήταν ότι: (α) τα αναπτυξιακά κατάλληλα προγράμματα Φυσικής Αγωγής διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων χειρισμού των παιδιών του συγκεκριμένου ηλικιακού φάσματος- η βελτίωση μάλιστα αυτή αφορούσε στο σύνολο των υπό εξέταση δεξιοτήτων και κυμαινόταν σε διάφορα, αλλά στατιστικά σημαντικά επίπεδα και (β) η μουσική ακρόαση συμβάλλει τα μέγιστα στην ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας. Συμπερασματικά, φάνηκε ότι όταν παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας διδαχθούν τις δεξιότητες χειρισμού με αναπτυξιακά κατάλληλα προγράμματα φυσικής αγωγής σε περιβάλλοντα μουσικής ακρόασης, τότε αυτές αναπτύσσονται και εκτελούνται καλύτερα και αρτιότερα. (EL)
Fundamental motor skills are a significant kind of skills for children since they form the basis on which the subsequent development of their whole personality is taking place. Basic manipulative skills are only one part of basic motor skills and are crucial because, among other things, they form the motor basis for successful participation in every physical and sport activity during adolescence and adulthood. Basic manipulative skills development is achieved through the implementation of different types of physical education programs. The aim of this study was to investigate the effect of music listening on the development of manipulative skills in kindergarten and first grade of primary school children. To be more specific, we tried to investigate whether the five and six year-old children’s performance on the basic manipulative skills would be better with the simultaneous listening of music stimuli or not. One hundred and seventy five children (93 boys and 82 girls: M=5,43±0,63) participated in the study, 91 of which were taught the skills of throwing, catching, kicking, dribbling, horizontal hitting and rolling with a developmentally appropriate physical education program while listening to pieces of classic music, and 84 were taugh the same skills with the same program but without the classic music listening. The intervention program lasted for 20 weeks in the kindergarten and for 14 weeks in the early elementary classes. The Second Edition of Test of Gross Motor Development (TGMD-2) was used for the assessment of manipulative skills. The main evidences of this study were: (a) developmentally appropriate physical education programs play significant role in manipulative motor skills development- both experimental and control group exhibited large improvement in all the six skills, ranged in different but significant levels and (b) classic music listening made the above mentioned improvement even larger. Conclusively, it seems that when five and six year-old children are being taught manipulative motor skills with developmentally appropriate physical education program in settings of music listening these skills are being better developed and performed. (EN)

doctoralThesis

Κινητικές δεξιότητες (EL)

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (EL)
University of Ioannina (EN)

Greek

2013


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Επιστημών Αγωγής Τμήμα Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών (EL)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)