Η Κατάλυση της Συμφιλίωσης από τη Διαφορά της Μετανεωτερικότητας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Conatus-Περιοδικό Φιλοσοφίας  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

Η Κατάλυση της Συμφιλίωσης από τη Διαφορά της Μετανεωτερικότητας (EL)
The Abolition of Reconciliation through the Difference of Postmodernity (EN)

Chalvatzis, Spiros

Στόχος του παρόντος κειμένου είναι να παρουσιαστεί η διαφορετική κοσμοαντίληψη δύο διαφορετικών και ουσιωδώς ετερόκλητων τρόπων του σκέπτεσθαι: από την μία πλευρά, η θεώρηση των Νέων Χρόνων και από την άλλη, η αποκαλούμενη "post-histoire". Εκείνο το οποίο ενδείκνυται εξ΄αρχής να διασαφηνιστεί στο ζήτημα περί του μετα-μοντέρνου είναι ότι αυτό δεν «αντιμάχεται» τον μοντέρνο πρόγονο του.  Tο «μετά» στη μετα-νεωτερικότητα δεν έρχεται να αντικαταστἠσει τη νεωτερικότητα. Με άλλα λόγια, το «μετά» δε συνδέεται με μία χρονική περίοδο που έχει παρέλθει και που στη θέση της οποίας εγκαθίσταται κάτι το εντελώς καινούργιο. Όλη η ανάλυση πραγματώνεται με γνώμονα την ντερριντιανή σκέψη. Σαφέστερα, μέσα από την αρχή της συμπληρωματικότητας, επιδιώκεται η επισήμανση των διαφορών μεταξύ νεωτερικότητας και μετα-νεωτερικότητας χωρίς ίχνος ταύτισης, συμφιλίωσης και επιτέλεσης αρμονικών συζεύξεων. Προσδοκάται επίσης να καταστεί σαφές ένα μοντέλο ιστορικιστικής προοπτικής, στην πορεία του οποίου οι κοινωνικοί σχηματισμοί διαρθρώνονται, αφού πρωτίστως αυτό προσεγγιστεί υπό ένα ακραιφνώς ρουσσωικό πρίσμα. (EL)
The main goal of this article is to present perceptions of the world of two different and meaningfully promiscuous ways of thinking: from the one hand the perception formed during the contemporary times and from the other the perception formed during ‘’post-histoire’’. What has to be firstly clarified regarding the matter of post-modern is that it does not fight against its modern ancestor. Post in postmodernity does not mean the replacement of modernity. In other words, post is not connected with a time period that has passed and be replaced with something novel. The entirely analysis goes all the way based upon Derrida’s Thought. To be more specific that means that the goal is the signalization of the differences between modernity and postmodernity without a breath of identification, conciliation or concordant connections but through the percept of complementarity. It is also anticipated to be clarified a model of historic perspective, during its progression social configurations are structured after this model has been firstly approached through the prism of Rousseau’s thought. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

μετανεωτερικότητα (EL)
Jacques Derrida (EL)
νεωτερικότητα (EL)
modernity (EN)
Jacques Derrida (EN)
postmodernity (EN)


Conatus-Περιοδικό Φιλοσοφίας

Ελληνική γλώσσα

2017-04-05


The NKUA Applied Philosophy Research Laboratory (EN)

2459-3842
2653-9373
Conatus - Περιοδικό Φιλοσοφίας; Τόμ. 1 Αρ. 1 (2016): Conatus Τεύχος 1; 57-67 (EL)
Conatus - Journal of Philosophy; Vol. 1 No. 1 (2016): Conatus - Journal of Philosophy; 57-67 (EN)

Copyright (c) 2017 Spiros Chalvatzis (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.