Ηλεκτροχημική απομάκρυνση νιτρικών από υδατικά διαλύματα και περιβαλλοντικά δείγματα με χρήση σταθερού και παλλόμενου δυναμικού

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Electrochemical removal of nitrate from aqueous solution and environmental samples under constant and pulsing potential electrolysis
Ηλεκτροχημική απομάκρυνση νιτρικών από υδατικά διαλύματα και περιβαλλοντικά δείγματα με χρήση σταθερού και παλλόμενου δυναμικού

Πολατίδης, Χρήστος X.

Στην παρούσα ∆ιδακτορική ∆ιατριβή µελετήθηκε η ηλεκτροχηµική αναγωγή των νιτρικών από υδατικά διαλύµατα και περιβαλλοντικά δείγµατα, µε χρήση σταθερού και παλλόµενου δυναµικού. Τα προκαταρκτικά πειράµατα, µε χρήση σταθερού δυναµικού, έδειξαν ότι στα µέταλλα υψηλής υπέρτασης ως προς την έκλυση του υδρογόνου όπως Sn, Pb, Al αλλά και στο κράµα Sn85Cu15, είναι δυνατή η ηλεκτροχηµική αναγωγή των νιτρικών, µε υψηλή εκλεκτικότητα αζώτου. Τα κύρια προϊόντα σε όλες τις περιπτώσεις ήταν NO2-, NH3 και N2. Επίσης ανιχνεύθηκαν µικρές ποσότητες N2O και ίχνη NO2 και NO. Η κινητική ανάλυση των πειραµατικών αποτελεσµάτων έδειξε ότι η αναγωγή των νιτρικών ακολουθεί µηχανισµό διαδοχικών αντιδράσεων σύµφωνα µε το σχήµα: NO3- ⎯→ ⎯ 1 k NO2- ⎯→ ⎯ 2 k NH32NO2- ⎯→ ⎯ 3 k N2. Τα ηλεκτρολυτικά πειράµατα έδειξαν ότι σε δυναµικό -2,0 V vs. Ag/AgCl στο ηλεκτρόδιο Sn85Cu15, η εκλεκτικότητα (%S) του αζώτου ήταν 35%. Ο Sn σε υψηλά καθοδικά δυναµικά (-2,9 V) αποδείχθηκε ότι είναι ο πλέον αποτελεσµατικός ηλεκτροκαταλύτης για την αναγωγή των νιτρικών, καθώς και η ταχύτητα της αναγωγής (0,206 mmol min−1 cm−2 ) και η εκλεκτικότητα του αζώτου (92%) είναι οι υψηλότερες που αναφέρονται µέχρι σήµερα στη βιβλιογραφία. Όσο το καθοδικό αυξάνει, η %S του αζώτου αυξάνει, ενώ η %S της αµµωνίας εµφανίζει ένα µέγιστο στα -2,4 V και στη συνέχεια ελαττώνεται. Η %S των νιτρωδών ελαττώνεται από 65% στα -1,8 V, σε τιµές µικρότερες του 0,02% σε δυναµικά αρνητικότερα των -2,4 V και αντιστοιχεί σε συγκεντρώσεις µικρότερες από την ανώτατη επιτρεπόµενη συγκέντρωση στο πόσιµο νερό. Η ταχύτητα αναγωγής των νιτρικών αύξανε µε την αύξηση του καθοδικού δυναµικού, ακόµη και σε εξαιρετικά υψηλές τιµές καθοδικού δυναµικού. Με δεδοµένο ότι η εκλεκτική προσρόφηση ανιόντων στην επιφάνεια του ηλεκτροδίου σε καθοδικά δυναµικά αρνητικότερα των -1,8 V είναι αδύνατη, προτάθηκε ότι η αναγωγή των νιτρικών λαµβάνει χώρα σε µεγάλη απόσταση από την επιφάνεια του ηλεκτροδίου, πιθανώς έξω από το εξωτερικό επίπεδο Helmholtz, όπου τα νιτρικά ιόντα σχηµατίζουν ζεύγη ιόντων µε τα κατιόντα του φέροντος ηλεκτρολύτη και έτσι δεν απωθούνται πλέον από το αρνητικά φορτισµένο ηλεκτρόδιο. Εάν ληφθούν υπόψη τα ηλεκτρολυτικά πειράµατα, η βολταµετρική συµπεριφορά των νιτρικών και η γενική βιβλιογραφία πάνω στην αναγωγή των ανιόντων, προτάθηκε ότι πιθανότεροι τρόποι µεταφοράς ηλεκτρονίων από το ηλεκτρόδιο προς το νιτρικό ανιόν είναι είτε µέσω γέφυρας ιόντων (bridge transition) είτε µέσω φαινοµένου σήραγγας (tunneling). Η αναγωγή των νιτρικών σε ηλεκτρόδια Sn, αποδείχθηκε ότι είναι επίσης αποτελεσµατική, σε προσοµοιωµένα διαλύµατα αποβλήτων που προκύπτουν από διαδικασίες εµπλουτισµού πυρηνικών καυσίµων και περιέχουν 1,8 Μ NaNO3 + 0,55 M NaNO2 + 0,55 M NaOH. Μετά από ηλεκτρόλυση 240 min οι βαθµοί αποµάκρυνσης (%RE) των νιτρικών και των νιτρωδών ήταν 96% και 94% αντίστοιχα, η εκλεκτικότητα (%S) του αζώτου ήταν 85,2% και η απόδοση ρεύµατος (%CE) ήταν περίπου 80%. Η καθοδική διάβρωση του Sn φαίνεται ότι είναι το σηµαντικότερο πρόβληµα της διαδικασίας, καθώς η συγκέντρωση του Sn στο τελικό διάλυµα είναι υψηλότερη από τα περιβαλλοντικά αποδεκτά επίπεδα. Το πρόβληµα αυτό µπορεί να αντιµετωπισθεί αν µετά το τέλος της διαδικασίας εφαρµοσθεί ένα χαµηλότερο δυναµικό ώστε ο Sn που βρίσκεται στο διάλυµα να επαναποτεθεί στο ηλεκτρόδιο ή αν προστεθούν µικρές ποσότητες κατιόντων όπως Rb+, Cs+, NH4 +, οι οποίες σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία µπορούν να σταµατήσουν την διάβρωση του Sn σε πυκνότητες ρεύµατος µεγαλύτερες των 2,7 A/cm2. Στη ∆ιατριβή αυτή µελετήθηκε για πρώτη φορά η ηλεκτροχηµική αναγωγή των νιτρικών µε χρήση παλλόµενου δυναµικού. Χρησιµοποιήθηκαν συµµετρικός τετραγωνικός, ασύµµετρος τετραγωνικός, τριγωνικός και ηµιτονοειδής παλµός, καθώς επίσης και άµεση τροφοδοσία του κελιού από εναλλασσόµενο ρεύµα δικτύου µε χρήση µετασχηµατιστή. Ιδιαίτερα αποτελεσµατικός αποδείχθηκε ο ασύµµετρος τετραγωνικός παλµός µε χρόνο παραµονής στο αρνητικό και θετικό δυναµικό του 80% και 20% της περιόδου του παλµού αντίστοιχα. Η ταχύτητα αναγωγής των νιτρικών και οι εκλεκτικότητες των προϊόντων, αποδείχθηκε ότι επηρεάζονται επίσης, από το είδος του ηλεκτροδίου, το θετικό και αρνητικό µέτωπο του παλµού και τη συχνότητα. Τον υψηλότερο βαθµό αποµάκρυνσης των νιτρικών, της τάξης του 95%, εµφάνισε το ηλεκτρόδιο Cu60Zn40, στην περιοχή συχνοτήτων 30-50 Hz, ενώ η εκλεκτικότητα του αζώτου στην περιοχή αυτή έφθασε το 80%. Η διάβρωση του ηλεκτροδίου Cu60Zn40 σε αυτήν την περιοχή συχνοτήτων ήταν αµελητέα
The electrochemical removal of nitrate from aqueous solutions and environmental samples such as simulated low level nuclear wastes was studied under constant and pulsing potential electrolysis. Preliminary experiments, under constant potential, showed that the efficient reduction of nitrate towards nitrogen gas can be achieved on metal electrodes of high hydrogen evolution overpotential, such as Sn, Pb, Al as well as on the alloy Sn85Cu15 at extremely high cathodic overpotentials. The main products in all cases were NO2 -, NH3 and N2. Small amounts N2O and traces of NO2 and NO were also detected. The kinetic analysis of the experimental results indicated that the reduction of nitrate follows a consecutive reaction mechanism according to the scheme: NO3- ⎯→ ⎯ 1 k NO2- ⎯→ ⎯ 2 k NH32NO2- ⎯→ ⎯ 3 k N2 The electrolytic experiments showed that at potential -2.0 V vs. Ag/AgCl on Sn85Cu15 electrode, the selectivity (%S) of nitrogen was 35%. Tin at high cathodic potentials(-2,9 V) was proved to be the most effective electrocatalyst for the reduction of nitrate, since both the rate of reduction (0.206 mmol min−1 cm−2) and the selectivity of nitrogen (92%) were the highest reported in the literature so far. As the cathodic potential increases, the %S of nitrogen increases, while that of ammonia displays a maximum at −2.4 V. The %S of nitrite decreases from 65% at −1.8V to < 0.02% at potentials more negative than −2.4 V, which is lower than its maximum contaminant level. The rate of reduction of nitrate increased with the increase of the cathodic potential, even at extremely high values of cathodic potentials. Given that the specific adsorption of the anions on the electrode surface at cathodic potentials more negative than -1.8 V is impossible, it was proposed that the reduction of nitrate takes place at a large distance from the electrode surface, possibly outside the outer Helmholtz plane, where the nitrate anions forms ion pairs with the cations of the supporting electrolyte, which then are not repelled by the negatively charged electrode. Taking into account the electrolytic experiments, the voltammetric behavior of nitrate and the general literature on the reduction of anions, it was proposed that the transfer of electron from the electrode surface to the nitrate anion takes place either by bridge transition or through electron tunneling. At simulated low level nuclear wastes containing 1.8 � NaNO3 + 0.55 M NaNO2 + 0.55 M NaOH after an electrolysis time of 240 min the %removal efficiency of nitrate and nitrite was 96% and 94% respectively, the %S of N2 85.2% and the current efficiency (%CE) about 80%.The cathodic corrosion of the tin cathode seems to be the most serious problem of the whole process, since the concentration of tin in the final solution is higher than the environmentally acceptable level. This problem could be treated further by applying a less negative potential after the removal of nitrate, in order to redeposit the dissolved tin or by the addition in the initial solution small amounts of some cations, such as caesium, rubidium or ammonium which according to the bibliography can stop the corrosion at current densities up to 2,7 A/cm2. The electrochemical reduction of nitrate under pulsing potential electrolysis was studied for the first time in this thesis. Symmetrical square wave, asymmetrical square wave, triangular and sinusoidal pulses as well as direct AC net current were used. It was proved that the asymmetrical square wave pulses having retention time at the cathodic and the anodic limit the 80% and the 20% of the period of the pulse respectively was the more efficient for the removal of nitrate. The rate of the reduction and the selectivity of the products are also affected by the kind of the electrode, the positive and the negative front of the pulse and the frequency. Cu60Zn40 electrode gave the highest removal efficiency of the nitrate in the frequency region 30-50 Hz, while the selectivity of nitrogen reached 80%. The corrosion of the Cu60Zn40 electrode, in this frequency region, was negligible

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Νιτρικά
Nuclear wastes
Πυρηνικά απόβλητα
Pulsing potential
Κασσίτερος
Ηλεκτροχημεία
Διάβρωση και αντιδιαβρωτικά
Nitrate
Οξειδωαναγωγική αντίδραση
Electrochemistry
Tin
Oxidation-reduction reaction
Παλλόμενο δυναμικό
Corrosion and anti-corrosives

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Χημείας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.