Εκτίμηση της απόδοσης παράλληλων και κατενεμημένων συστημάτων μέσω της ανάλυσης μοντέλων ουρών αναμονής

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Performance evaluation of parallel and distributed systems using queuing model analysis
Εκτίμηση της απόδοσης παράλληλων και κατενεμημένων συστημάτων μέσω της ανάλυσης μοντέλων ουρών αναμονής

Φιλιππόπουλος, Δημήτριος Α.

The PhD dissertation consists of four parts. In the first part a parallel system with two servers is analysed using Queuing Theory. Jobs are separated into classes, the parallel one as well as the serial one. In the second part the queuing model of the first part is generalized. In the third part the problem of co-allocating parallel jobs is studied, while in the fourth part, the re-allocation of a server in a distributed system is examined. Both previous problems are analysed using Markov decision Processes Theory. In each part of the PhD dissertation performance measures are examined in a way that they help researchers understand the system under study
Η διδακτορική διατριβή αποτελείται από τέσσερα μέρη. Στο πρώτο μέρος αναλύεται με τη χρήση της Θεωρίας Ουρών Αναμονής ένα παράλληλο σύστημα με δύο εξυπηρετητές. Οι εργασίες είναι ταξινομημένες σε δύο κλάσεις, την παράλληλη κλάση και τη σειριακή. Στο δεύτερο μέρος γενικεύεται το μοντέλο του πρώτου μέρους. Στο τρίτο μέρος μελετάται το πρόβλημα το πρόβλημα της συν-ανάθεσης παράλληλων εργασιών, ενώ στο τέταρτο μέρος, εξετάζεται η επανάθεση εξυπηρετών σε κατανεμημένα συστήματα. Και τα δύο προηγούμενα προβλήματα αναλύονται με βάση τη Θεωρία Μαρκοβιανών Διαδικασιών Αποφάσεων. Σε κάθε μέρος της διατριβής εξετάζονται μετρικές απόδοσης οι οποίες συμβάλλουν στην κατανόηση υπό μελέτη

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Παράλληλο σύστημα
Electronic data processing, Distributed processing
Μαρκοβιανή αλυσίδα
Differential equation
Παράλληλη επεξεργασία (Ηλεκτρονικοί υπολογιστές)
Παράλληλος προγραμματισμός (Πληροφορική)
Markov chain
Parallel system
Optimal control
Ηλεκτρονική επεξεργασία δεδομένων, Κατανενημένη επεξεργασία
Βέλτιστος έλεγχος
Queuing theory
Parallel processing (Electronic computers)
Διαφορική εξίσωση
Θεωρία ουράς
Parallel programming (Computer science)

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.