Assessing the decay agents of wall paintings in Al Qurna and Wadi El Natrun regions - Egypt

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Μελέτη των αιτιών φθοράς των τοιχογραφιών σε αρχαιολογικούς χώρους των περιοχών Wadi el Natrun και Al Qurna(Αίγυπτο)
Assessing the decay agents of wall paintings in Al Qurna and Wadi El Natrun regions - Egypt

Moussa, Abu Bakr

The sketis, now known as Wdi Wl Ntrum is a sandy depression located in the western part of the Nile delta, latitude 30o 17' and 30o 38'N, longitude 30o 02' and 30o 30' E. It is directed NW-SE, about 22m under sea level. Wadi al-Natrum is one of the oldest centers of monastic settlements in Egypt. Al Qurma for Copts has been of the same importance as they inhabited the ancient Egyptian tombs and temples during the ages of Roman Persecution, destroying some scenes tha twere considered as a symbol of atheism, imitating and covering some others with new religion ones in the phenomenon that termed as "over painting". Wall paintings in both areas are affected by two different climatic conditions-Mediterranean and desert. Temperature and relative humanity showed a great variation in clinatic conditions at the two areas between day and night, summer and winter. Many failures of wall paintings in both of Al Qurna and Wadi El Natrum-Egypt are caused by the defects in the geological structure and the aid surrounding climatic conditions in addition to the effect of soluble salts in the deterioration cycle, those factors were studied. Biodeterioration and clay mineralogy were also studied. Building materials in the two areas were studied using non-destructive methods which proved that : the blue pigment in Al Qurna is Egyptian blu "cuporivative", red pigment is hematite, yellow in the tomb of Kha' Em Het is a mix of geothite-orpiment and in the tomb of Armen Em Hab is Jsrosite, brown pigment is a mix of hematite and calcium iron sulface hydroxide hydrate, green pigment in the church of the Virgin-Wandi El Natrum is a mix of mallachite-hydrocerussite, black is graphite, while green pigment in al Qurna is parawollastonite and black is organic carbon. Lack of sufficient protection against biodeterioration and man made deterioration, aside from the atmospheric pollution; are of the reasons for wall paintings prematurely demonstrating failures. Today, integrated protection of the wall painting poses not only cultural, but also scientific challenges
Η παρούσα διατριβή εξετάζει τη φθορά των τοιχογραφιών από δύο περιοχές της Αιγύπτου με αρχαιολογικό ενδιαφέρον, η περιοχή Wadi El-Natrum και Al Quarna, σε συνδυασμό με την αναγνώριση των χρησιμοποιούμενων υλικών δόμησης και χρωστικών ουσιών. Η διατριβή αποτελείται από πέντε κεφάλαια : το πρώτο κεφάλαιο αποτελεί η αναδρομή της χριστιανικής ιστορίας στην Αίγυπτο, ενώ στο δεύτερο εξετάζονται συγκριτικά οι τεχνικές και τα υλικά των ευρωπαϊκών και αιγυπτιακών τοιχογραφιών. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται αναλυτικά τα γεωλογικά, τοπογραφικά και κλιματολογικά δεδομένα των δύο περιοχών μελέτης. Στο τέταρτο κεφάλαιο περιγράφονται οι τοιχογραφίες των δύο περιοχών, τα χαρακτηριστικά τους και οι ποιό επιβαρυντικοί παράγοντες που οδηγούν στην επιδείνωσή τους. Στο πέμπτο κεφάλαιο περιγράφονται τα υλικά και οι μέθοδοι έρευνας που χρησιμοποιήθηκαν. Συγκεκριμένα, εφαρμόστηκαν οι ακόλουθες μέθοδοι και τεχνικές : περιθλασιμετρία ακτίνων-Χ(XRD) για τον προσδιορισμό της ορυκτολογικής σύστασης των εξεταζόμενων δειγμάτων, μ-XRF για τη χημική ανάλυση των δειγμάτων, σαρωτικό ηλεκτρονικό μοκροσκόπιο(SEM) με σύστημα μικροανάλυσης(EDS) για την αξιολόγηση της μορφολογίας των δειγμάτων και τον υπολογισμό της χημικής σύστασης των περιεχομένων ορυκτολογικών φάσεων, φασματοσκοπία υπερύθρου(FTIR), φασματόμετρο ατομικής εκπομπής(ICP-AES), καθώς και άλλες χημικές και βιοχημικές μέθοδοι. Βρέθηκε ότι η μπλε χρωστική στις τοιχογραφίες της περιοχής Al Qurna είναι "Μπλε της Αιγύπτου" δηλ. κουπροριβαϊτης, η κόκκινη χρωστική είναι αιματίτης, η κίτρινη χρωστική στον τάφο του Hha' Em Het(Χα Εμ Χετ)είναι μίγμα γκαιτίτη-σανδαράχης, ενώ στον τάφο του Amen Em Hab(Αμεν Εμ Χαμπ) η κίτρινη χρωστική είναι γιαροσίτης, η καφέ χρωστική είναι μίγμα αιματίτη και ένυδρων Θεϊκών υδροξυ-αλάτων ασβεστίου σιδήρου, η πράσινη χρωστική από την εκκλησία της Παναγίας στην περιοχή Wadi El Natrum είναι ένα μίγμα μαλαχίτη-υδροκερουσσίτη, η μαύρη χρωστική είναι γραφίτης, ενώ η πράσινη χρωστική στην περιοχή Al Qurna είναι Cu-βολλλαστονίτης και η μαύρη είναι άνθρακας οργανικής προέλευσης. Βάση των αποτελεσμάτων της μελέτης των διαλυτών αλάτων προκύπτει ότι το NaC1 είναι το πιο συνηθισμένο άλας που περιέχεται στο μητρικό πέτρωμα(σχιστόλιθος γνωστός ως Esha shale), στα υπόγεια και επιφανειακά νερά της περιοχής Al Qurna. Επίσης, βρέθηκε ότι τα υλικά δόμησης(λίθοι, κονιάματα και σοβάδες) και στις δύο περιοχές έχουν επηρεαστεί από τα υπόγεια νερά εφόσον περιέχουν τα ίδια με αυτά τα διαλυτά άλατα σε διαφορετικές συγκεντρώσεις. Οι λίμνες με υψηλή περιεκτικότητα νατρίου αποτελούν τον κύριο τύπο λιμνών που συναστώνται σε πού αλκαλικά αποθέσεων είναι κλιματικοί, γεολογικοί και τοπογραφικοί. Η επίδραση των κλιματικών και τοπογραφικών παραγόντων συνδέεται άμεσα με την ποσότητα του νερού που εισέρχεται σε μία υδρολογική λεκάνη με τη μορφή βροχόπτωσης ή επιφανειακών απορροών και με αυτό που απομένει μετά από εξάτμιση. Γεωχημικοί παράγοντες προσδιορίζουν ποια ιόντα θα περιέχονται σε νερά. Νερά με υψηλό περιεχόμενο διοξειδίου του άνθρακα οδηγούν στο σχηματισμό ασθενών όξινων ανθρακικών αλάτων τα οποία αλληλοεπιδρούν με τα περιβάλλοντα πετρώματα και τα αρχαία κτίρια και τελικό αποτέλεσμα τη διαλυτοποίηση των ορυκτών(χημική αποσύνθεση)

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Τοιχογραφία και διακόσμηση, Αιγυπτος
Infra red analysis
Σαρωτικό ηλεκτρονικό μικροσκόπιο
Περιθλασιμετρία ακτίνων-Χ
Γεωλογία, Αιγυπτος
Atomic emission analysis
X-Ray diffraction analysis
Scanning electron microscope analysis
Mural painting and decoration, Egypt
Geology, Egypt
Φασματόμετρο ατομικής εκπομπής
Φασματοσκοπία υπερύθρου

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Γεωλογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.