Αναδρομές μιγαδικών πολυωνυμικών συναρτήσεων-Σύνολα Julia

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2007 (EN)
Iteration of complex polynomials-Julia sets
Αναδρομές μιγαδικών πολυωνυμικών συναρτήσεων-Σύνολα Julia

Τσομίδης, Ανέστης Νικολάου

This thesis includes a general theory for Julia sets of complex polynomials and some theorems about the Mandelbrot set, which can be used as map for the Julia sets of the fc(z)=z2+c. Also, there are some results about Hansdorff measure and dimension. By Hausdorff dimension we can characterize quasi-circles.
Η εργασία αυτή περιλαμβάνει μια γενική θεωρία για τα σύνολα Julia ιγαδικών πολυωνυμικών συναρτήσεων και μια μελέτη του συνόλου Mandelbrot, το οποίο χρησιμέυει για μια κατάταξη των συνόλων Julia της fc(2)=z2+c. Γίνεται αναφορά στο μέτρο και τη διάσταση Hansdorff, με τη βοήθεια της οποίας γίνεται χαρακτηρισμός των ψευδόκυκλων.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Julia
Orbit
Τροχιά
Ουδέτερο σημείο
Fatou
Απωθητικό σημείο
Mandelbrot
Ψευδόκυκλος
Iteration
Ελκτικό σημείο
Hausdorff
Αναδρομή

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Μαθηματικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)