Αναδρομές μιγαδικών πολυωνυμικών συναρτήσεων-Σύνολα Julia

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Iteration of complex polynomials-Julia sets
Αναδρομές μιγαδικών πολυωνυμικών συναρτήσεων-Σύνολα Julia

Τσομίδης, Ανέστης Νικολάου

This thesis includes a general theory for Julia sets of complex polynomials and some theorems about the Mandelbrot set, which can be used as map for the Julia sets of the fc(z)=z2+c. Also, there are some results about Hansdorff measure and dimension. By Hausdorff dimension we can characterize quasi-circles.
Η εργασία αυτή περιλαμβάνει μια γενική θεωρία για τα σύνολα Julia ιγαδικών πολυωνυμικών συναρτήσεων και μια μελέτη του συνόλου Mandelbrot, το οποίο χρησιμέυει για μια κατάταξη των συνόλων Julia της fc(2)=z2+c. Γίνεται αναφορά στο μέτρο και τη διάσταση Hansdorff, με τη βοήθεια της οποίας γίνεται χαρακτηρισμός των ψευδόκυκλων.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Julia
Orbit
Τροχιά
Ουδέτερο σημείο
Fatou
Απωθητικό σημείο
Mandelbrot
Ψευδόκυκλος
Iteration
Ελκτικό σημείο
Hausdorff
Αναδρομή

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Μαθηματικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.