Η αντίληψη του λειτουργικού ρόλου της ανθρωπιστικής παιδείας στην τεχνική εκπαίδευση

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
The perception of the functional role of humanities in vocational education
Η αντίληψη του λειτουργικού ρόλου της ανθρωπιστικής παιδείας στην τεχνική εκπαίδευση

Κοκογιάννης, Κώστας Ε.

Στο θεωρητικό μέρος της διατριβής διευκρινίζονται αρχικά οι έννοιες "παιδεία" και "ανθρωπιστική παιδεία", ενώ παράλληλα επιχειρείται μια λεπτομερής περιγραφή της κοινωνικής ιστορίας των ανθρωπιστικών σπουδών στο δυτικό κόσμο. Κατόπιν, μελετάται συστηματικά η λειτουργική σημασία αυτών των σπουδών στην ελληνική εκπαίδευση και κυρίως στο δεύτερο δίκτυο της τεχνικο-επαγγελματικής εκπαίδευσης. Στο ερευνητικό μέρος της διατριβής, εξετάζεται συγκεκριμένα η διαβάθμιση που παρατηρείται(βαθμός"θετικότητας") στον τρόπο που αντιλαμβάνονται το λειτουργικό ρόλο της ανθρωπιστικής παιδείας εκπαιδευτικοί και μαθητές σε ένα Τ.Ε.Ε.(εξαρτημένη μεταβλητή) ως προς την ειδικότητα, το φύλο, τον τόπο διαμονής και την οικονομική κατάσταση(ανεξάρτητες μεταβλητές). Η έρευνα που διεξάγεται, κατόπιν, είναι πανελλαδική και χρησιμοποιούνται δύο ερωτηματολόγια. Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων, στη συνέχεια, επαληθεύει τις αρχικές υποθέσεις : αντιλαμβάνονται θετικότερα το λειτουργικό ρόλο της ανθρωπιστικής παιδείας στην τεχνική εκπαίδευση α) εκείνοι οι εκπαιδευτικοί και μαθητές που έχουν ακαδημαϊκότερη-θεωρητικότερη κατεύθυνση στις σπουδές τους β)οι γυναίκες εκπαιδευτικοί και μαθήτριες γ)αυτοί που κατοικούν σε αστικές περιοχές δ)αυτοί που βρίσκονται σε καλύτερη οικονομική κατάσταση
In the theoretical part of dissertation, the concepts of "education" and "humanities" have been elucidated, whereas an alaborate description of the social history of the humanities in western world has also been attempted. Moreover, the functional meaning of these studies has been systematically-especially in the second educational track : vocational education. In the searching part, i've tried to ascertain the gradation (degree of "Positiveness") in the perception of vocational educators and pupils as far as that concern their economical position. As a result, i've engaged in a panhellenic inquiry using two questionnaires. The following statistic analysis has verified the initial hypothesis : they perceive the functional role of humanities in vocational education much more positively(a) all those vocational educators and pupils who have more academic-theoretical direction in their studies b) the female educators and pupils c)all those who live in urban areas d)all those who are in a better economical position

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Επαγγελματική τεχνική εκπαίδευση, Ελλάδα
Vocational education, Greece
Εκπαιδευτικοί και μαθητές
Teachers and students

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2004
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Παιδαγωγική Σχολή, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.