Εφηβεία, φύλο και εξωσχολική απασχόληση: σύνδεση με τη σχολική επίδοση και παράγοντες προσωπικής λειτουργικότητας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Adolescence, gender, household work and outdoor work: connection to school performance and personal functioning factors
Εφηβεία, φύλο και εξωσχολική απασχόληση: σύνδεση με τη σχολική επίδοση και παράγοντες προσωπικής λειτουργικότητας

Κουρέτα, Χριστίνα

Aims of the study were the investigation of a) gender roles at the assignment of household work and working outdoors, b) attitudes and beliefs about work (household work and outdoor work) and c) the connection of work to school image (performance, future academic plans and study organization) and personal functioning factors of male and female adolescent students. In the study participated 464 students, 188 boys and 276 girls, attending third class of Gymnasium and second class of Lyceum, from 13 schools located at urban, semi urban and rural regions. A combination of quantitative methods was used for data collection. Findings indicate that a) household work and outdoor work is assigned according to sex stereotypes, b) boys hold more traditional ideas compared to girls, regarding the assignment of household work, c) adolescents who participate in household work, compared to those who work outdoors, have less negative consequences on their school image and more positive consequences on their personality. The attitudes of both sexes towards household work and outdoor work, under the excess burden of school demands and changes in the family structure, are discussed, as well as the role that school can play to promote equal gender roles
Στόχοι της έρευνας ήταν η διερεύνηση α) του ρόλου του φύλου στην ανάθεση οικιακών δραστηριοτήτων και στην ενασχόληση με εξωοικιακές δραστηριότητες, β) των στάσεων και αντιλήψεων ως προς την εξωσχολική απασχόληση και γ) της σχέσης της εξωσχολικής απασχόλησης με τη σχολική εικόνα (επίδοση, σχέδια για το ακαδημαϊκό μέλλον, οργάνωση μελέτης) και παράγοντες προσωπικής λειτουργικότητας των εφήβων μαθητών και μαθητριών. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 464 μαθητές και μαθήτριες, 188 αγόρια και 276 κορίτσια, Γ΄ Γυμνασίου και Β΄ Λυκείου, από 13 σχολεία αστικών, ημιαστικών και αγροτικών περιοχών. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε συνδυασμός ποσοτικών εργαλείων. Βρέθηκε ότι α) η ανάθεση των οικιακών δραστηριοτήτων και η απασχόληση με εξωοικιακές εργασίες γίνεται σύμφωνα με τα στερεότυπα των φύλων, β) τα αγόρια ακολουθούν πιο παραδοσιακές αντιλήψεις ως προς τον καταμερισμό των οικιακών εργασιών, σε σχέση με τα κορίτσια που είναι πιο προοδευτικά, γ) οι έφηβοι που αναλαμβάνουν οικιακές δραστηριότητες, σε σχέση με τους μαθητές/τριες που αναλαμβάνουν εξωοικιακές εργασίες, έχουν λιγότερες αρνητικές επιπτώσεις όσον αφορά στη σχολική τους εικόνα και περισσότερες θετικές επιπτώσεις όσον αφορά στην προσωπικότητά τους. Συζητούνται οι στάσεις των δύο φύλων απέναντι στην οικιακή και εξωοικιακή εργασία, στα πλαίσια της διαμόρφωσης των ρόλων των φύλων και υπό το βάρος των σχολικών απαιτήσεων και των αλλαγών στη δομή της οικογένειας. Επίσης, ο ρόλος που μπορεί να παίξει το σχολείο στην προώθηση ισοδύναμων ρόλων στα δύο φύλα

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Adolescence
Εφηβοι, Οικογενειακές σχέσεις
Teenagers, Family relationships
Εφηβοι, Απασχόληση
Φύλο, Ρόλος του, Ελλάδα
Εφηβεία
Sex role, Greece
Teenagers, Employment

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Ψυχολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.