Μελέτη με την υπερηχοτομογραφία της μήτρας και των ωοθηκών σε φυσιολογικά κορίτσια και κορίτσια με πρώιμη εμφάνιση σημείων εφηβείας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Pelvic ultrasonography in healthy girls and girls with premature pubertal maturation
Μελέτη με την υπερηχοτομογραφία της μήτρας και των ωοθηκών σε φυσιολογικά κορίτσια και κορίτσια με πρώιμη εμφάνιση σημείων εφηβείας

Μπαντουράκη, Μαρία Ν.

Ο σκοπός της μελέτης ήταν να καθορίσει το ρόλο της υπερηχοτομογραφίας στην διάκριση μεταξύ των μορφών της πρώιμης ήβης στα κορίτσια, με την απεικόνιση των έσω γεννητικών οργάνων. Μελετήσαμε συνολικά 187 κορίτσια ηλικίας 0-12 ετών, (99 φυσιολογικά κορίτσια που χρησίμευσαν ως μάρτυρες και 88 κορίτσια με πρώιμη εμφάνιση σημείων εφηβείας, εκ των οποίων 50 είχαν κεντρική πρώιμη ήβη, 23 πρώιμη θηλαρχή και 15 πρώιμη αδρενραχή. Οι υπερηχογραφικές παράμετροι που μελετήθηκαν ήταν μήκος μήτρας, όγκος μήτρας, σχέση θόλου τραχήλου μήτρας(F/C) , όγκος και μορφολογία ωοθηκών. Η μορφολογία των ωοθηκών ταξινομήθηκε σε 4 τύπους απεικόνισης(ομοιογενής, μικροκυστική, πλειοκυστική, μακροκυστική), ανάλογα με το μέγεθος και των αριθμό των ωοθυλακίων. Στα φυσιολογικά κορίτσια παρατηρήθηκε μία προοδευτική αύξηση των διαστάσεων των έσω γεννητικών οργάνων, η οποία εμφάνισε θετική συσχέτιση με την ηλικία και το ύψος του σώματος. Η μορφολογία των ωοθηκών ήταν ομοιογενής στην πλειοψηφία των παιδιών έως 6 ετών, ενώ δεύτερη σε συχνότητα ήταν η μικροκυστική απεικόνιση. Η πλειοκυστική και μακροκυστική απεικόνιση παρατηρήθηκε αμέσως πριν και μετά την έναρξη της εφηβείας. Τα κορίτσια με πρώιμη θηλαρχή και πρώιμη αδρεναρχή δεν εμφάνισαν στατιστικά σημαντικές διαφορές ως προς τις διαστάσεις των έσω γεννητικών οργάνων και την μορφολογία των ωοθηκών συγκρινόμενα με τους μάρτυρες. Τέλος, τα κορίτσια με κεντρική πρώιμη ήβη εμφάνισαν σημαντικά μεγαλύτερες τιμές μήκους μήτρας(p=0,0001), όγκου μήτρας(p<0,001), όγκου ωοθηκών(p=0,0007) και λόγου F/C(p=0,05), συγκρινόμενα με τους μάρτυρες. Όσον αφορά την μορφολογία των ωοθηκών τα κορίτσια με ΚΠΗ εμφάνισαν σημαντικά μεγαλύτερα ποσοστά πλειοκυστικής και μακροκυστικής απεικόνισης. Οι καλύτερες διαχωριστικές τιμές που προέκυψαν από την μελέτη μας για την διάκριση μεταξύ προεφηβικής-εφηβικής απεικόνισης ήταν: για κορίτσια έως 6 ετών, όγκος μήτρας >2,62 cm3, όγκος ωοθηκών > 3 cm3 και για κορίτσια έως 8 ετών, όγκος μήτρας >3,4 cm3,όγκος ωοθηκών > 3,3cm3
Our study sought to evaluate the role of pelvic ultrasonography in differentiating between various types of pubertal precocity. A control group of 99 normal girls (aged 0-12 years) was studied and compared with 88 girls with premature sexual maturation (aged 0-9 years). Of these patients 50 had central precocious puberty (CPP), 23 had premature thelarche (PT) and 15 had premature adrenarche (PA). Pelvic ultrasound, variables evaluated were: uterus: uterine length, uterine volume, fundocervical ratio( F/C), ovaries: ovarian volume, ovarian morphology. Ovarian morphology was subdivided in four different types: solid, microcystic, multicystic and macrocystic.In normal control girls pelvic ultrasound parameters increase progressively from birth to maturity. Uterine length, uterine volume and ovarian volume had positive correlation with the age and the body height. There was a clear predominance of solid ovarian appearance up to age 6 with the microcystic appearance second in frequency. The mylticystic ovarian appearance occurs just before the onset of puberty and the macrocystic appearance occurs only after the puberty. Patients with Premature thelarchee and premature adrenarchee had no significant differences in pelvic ultrasound measurements and ovarian morphology when compared with a age matched controls. Patients with central precocious puberty had significantly higher values for uterine length (p=0,001), uterine volume (p< 0,0001), ovarian volume (p=0,0007) and fundo-cervical ratio (p=0,005) when compared with controls groups. Ovarian morphology in patients with central precocious puberty had significantly more mature patterns ( multicystic and macrocystic appearance), when compared with controls groups and patients with premature thelarchee and premature adrenarchee. The best cut-off points evaluated for our study to discriminate prepubertal from pubertal appearance where: up to age 6, uterine volume, >2,62cm3 ovarian volume >3 cm3 up to age 8, uterine volume >3,4 cm3 , ovarian volume >3,3 cm3

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Πρόωρη ήβη
Πρώϊμη θηλάρχη
Premature thelarche
Μήτρα, Υπερηχητική απεικόνιση
Uterus, Ultrasonic imaging
Precocious puberty
Πρώϊμη αδρενάρχη
Premature adrenarche

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.