Εκτίμηση συνθηκών των αστοχιών που παρουσιάζονται στην κακής ποιότητας βραχόμαζα των σηραγγών Ασπροβάλτας και μέτρα αντιμετώπισής τους

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Estimation of failure conditions at poor quality rockmass of Asprovalta's tunnels and support measures
Εκτίμηση συνθηκών των αστοχιών που παρουσιάζονται στην κακής ποιότητας βραχόμαζα των σηραγγών Ασπροβάλτας και μέτρα αντιμετώπισής τους

Χατζηαγγέλου, Μαρία Α.

Στην παρούσα διδακτορική διατριβή διερευνήθηκε η εξέλιξη εκδήλωσης των παραμορφώσεων και των αστοχιών που παρατηρήθηκαν κατά την εκσκαφή της φτωχής ποιότητας βραχομάζας των σηράγγων Ι και ΙΙ Ασπροβάλτας. Στόχος της διατριβής είναι η διερεύνηση των συνθηκών των αστοχιών, οι οποίες, όπως αποδείχτηκε, οφείλονται στην επίδραση των δυνητικών βραχοσφηνών στην ευστάθεια των τοιχωμάτων και της οροφής της σήραγγας και στη σύγκριση των μέτρων υποστήριξης που προτείνονται από τις κλασσικές εμπειρικές ταξινομήσεις με αυτά που προκύπτουν από τις αναλυτικές μεθόδους, λαμβάνοντας υπόψη : 1)τη γεωμετρία αυτών των βραχοσφηνών και 2)τις δυνάμεις που ασκούνται, οι οποίες οφείλονται στο βάρος και στα στοιχεία τριβής που δημιουργούνται εξαιτίας των ολισθήσεων. Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου, η βελτίωση των συντελεστών ασφαλείας, που προέκυψαν από την ανάλυση ευστάθειας των βραχοσφηνών σε διάφορες θέσεις των σηράγγων, συγκρίθηκε με την επάρκεια των μέτρων υποστήριξης που προτείνουν οι κάσσικές μέθοδοι ταξινόμησης βραχομαζών RMR, Q και GSI, και με ελάχιστα μέτρα υποστήριξης που απαιτούνται. Από την έρευνά μας διαπιστώνεται, πως η επιτυχής υποστήριξη των σηράγγων πραγματοποιείται με εφαρμογή του εκτοξευόμενου σκυροδέματος, αφού η τοποθέτηση των αγκυρίων, αν και αυξάνει το συντελεστή ασφαλείας, δεν επαρκεί για την υποστήριξη κατακερματισμένων βραχομαζών. Η επάρκεια των μέτρων υποστήριξης που προτείνονται από τις μεθόδους RMR και GSI. Πραγματοποιήσαμε πλήθος μετρήσεων και αξιολογήσαμε τα δεδομένα των μετακινήσεων των τοιχωμάτων και της οροφής των σηράγγων. Με βάση τα τεχνικογεωλογικά στοιχεία που συλλέχτηκαν κατά τη διάνοιξη, εντοπίσαμε ασταθείς δυνητικές βραχοσφήνες με τη βοήθεια κινηματικής ανάλυσης με χρήση στερεογραφικών προβολών, και υπολογίσαμε τα γεωμετρικά τους στοιχεία με γεωμετρική ανάλυση. Στην επόμενη φάση διερευνήσαμε και εκτιμήσαμε την απαιτούμενη υποστήριξη των δυνητικών βραχοσφηνών εστιάζοντας στην τοποθέτηση αγκυρίων και στην εφαρμογή εκτοξευόμενου σκυροδέματος
The present thesis studies the development of deformations and failures during the excavation of Asprovalta's tunnels I and II. Actuallym the conditions of failures, which were estimated are due to wedges that they are oriented by major tectonic planes. The concept of the thesis is the estimation of the potential wedges and the comparison of support measures which are proposed by the empirical classification systems, with the support measures being estimated by analytical method concerns the wedges geometry and their weight and cohesion strength during the sliding. For the above purpose, the safety factors, which calculated using the minor support being estimated with analytical method, compared with the safety factors, which calculated using the support measures which are proposed by RMR, Q and GSI classification systems. So, we concluded, that the tunnels are effectively supported by shotcrete, as the rock bolts are not applicable because they can not support the jointed rock mass. The measures which are proposed by RMR and GSI methods can effectively support the tunnels, although the measures which are proposed by Q-system are not always effective. During the above thesis, we mapped the excavated geological formation, in addition to the geological formations on the walls and the roof of the tunnels(1/500 and 1/3500) and classified the excavated rock mass with RMR, Q and GSI systems. We also coollected tectonic data during the tunnels excavation and we estimated the deformations. Using the geotectonic data, we found the unstable potential wedges by stereographic kinematical analysis. Also, using geometrical analysis, we estimated wedges geometrical characteristics. Finally, we estimated the minor support measures of rock bolts and shotcrete

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Σήραγγες, Ελλάδα
Αστοχίες
Μέτρα υποστήριξης
Tunnels, Greece
Βραχοσφήνες
Wedges
Failures
Support measures

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Γεωλογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.