Study of the effect of precioitating to the cognitive disorders after aortocoronary bypass

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Μελέτη της επίδρασης προδιαθεσικών γονιδίων στην εμφάνιση νοητικών διαταραχών μετά από αορτοστεφανιαία παράκαμψη
Study of the effect of precioitating to the cognitive disorders after aortocoronary bypass

Ταγαράκης, Γεώργιος Ι.

The study deals with the matter of cognitive decline after coronary artery surgery and with the putative role of certain genetic polymorphisms to the genesis of this postoperative complication. These polymorphisms of the genes APOE, SOAT-1 APOE-promoter, ch25h_1/LIPA, olr, LPL (2 polymorphisms) and APOa4 are part of the chain of the brain cholesterol metabolism and are believed to be associated with the etiology of Alzheimer's Disease and other dementias. For the purpose of the study we recruited 137 patients planned to receive on-pump coronary artery bypass surgery in the Cardiac Surgery Department of the Rhoen Clinic, in Bad Neustadt, Germany. The patients were examined with a broad neuropsychologic battery on admission and one month after surgery. The battery consisted of the Mini Mental State Examination (MMSE), Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS), Wechsler Memory Scale Revised (WMS-R) and Delirium Rating Scale (DRS). The last test was performed on any postoperative day for patients with indications of delirium. With the above mentioned neuropsychologic tests we were able to control various aspects of the patients' cognitive function and psychiatric status, such as orientation in time and space, immediate and delayed auditory and visual memory, hostility, suicidality, depression etc. Peripheral blood samples were taken on admission and underwent genotyping control for the polymorphisms of the above mentioned genes. The statistical analysis (using the x2 and t-student unpaired) excluded differerences between the groups of patients with different genotypes concerning factors known to be influencing cognitive decline after heart surgery (e.g. age, long surgery, previous stroke, diabetes mellitus, atrial fibrilla-tion, peripheral arterial occlusive disease). The t-student (paired) was used for the de-termination of significant cognitive decline postoperatively and the ANOVA repeated measurements test for the determination of genotype-related differences concerning postoperative decline and postoperative delirium. The Kolmogorov-Smirnov test was used to detect the normal distribution of the examined parameters. We concluded that there was a significant decline in all test results and for vast majority of patients post-operatively, affecting 86,7 % of the patients and a high frequency (but within the margins found in international literature) of postoperative delirium (29,92% of the paated to any of the examined genetic polymorphisms. In a 2-year follow-up examination, which was performed telephonically, we were able to examine 52 patients with the Mini Mental State Examination (verbal part) and the Geriatric Depression Scale. We found that patients who postoperatively suffered from delirium had significantly worse results in both tests. Although the sample was relatively small, it is probably an indication that postoperative delirium is associated with a worse long-term outcome concerning cognitive function and quality of life for heart- operated patients
Η παρούσα μελέτη διαπραγματεύεται το θέμα της νοητικής έκπτωσης μετά από εγχείρηση αορτοστεφανιαίας παράκαμψης και του πιθανού ρόλου συγκεκριμένων γενετικών πολυμορφισμών στη γένεση αυτών των επιπλοκών. Οι πολυμορφισμοί αυτοί των γονιδίων APOE, SOAT-1 APOE-promoter, ch25h_1/LIPA, olr, LPL (2 πολυμορφισμοί) και APOa4 είναι τμήμα της αλυσίδας του μεταβολισμού της χοληστερόλης στον εγκέφαλο και πιστεύεται ότι συνδέονται με την αιτιολογία της Νόσου του Alzheimer και άλλων μορφών άνοιας. Για της σκοπούς της έρευνας συγκεντρώθηκαν 137 ασθενείς που είχαν προγραμματιστεί για επέμβαση αορτοστεφανιαίας παράκαμψης στο Καρδιοχειρουργικό τμήμα Rhoen Klinik στο Bad Neustadt της Γερμανίας. Οι ασθενείς εξετάστηκαν κατά την εισαγωγή και ένα μήνα μετά την εγχείρηση με νευροψυχολογική συστοιχία αποτελούμενη από τη Mini Mental State Examination, Brief Psychiatric Rating Scale, Wechsler Memory Scale-Revised και Delirium Rating Scale. Η τελευταία χρησιμοποιούνταν οποιαδήποτε μετεγχειρητική ημέρα επί ενδείξεων παραληρήματος. Με την προαναφερθείσα μπαταρία μπορέσαμε να ελέγξουμε παραμέτρους, όπως ο προσανατολισμός στο χώρο και το χρόνο, η άμεση και απώτερη οπτική και ακουστική μνήμη, η εχθρική συμπεριφορά, οι τάσεις αυτοκτονίας και η εμφάνιση κατάθλιψης. Ο γενετικός έλεγχος βασίστηκε σε δείγματα περιφερικού αίματος που λαμβανόνταν κατά την εισαγωγή των ασθενών. Τα δείγματα αυτά διατηρούνταν στους -20 βαθμούς Κελσίου και υποβάλονταν σε ανάλυση βασισμένη στην αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης. Κατά τη στατιστική ανάλυση έγινε έλεγχος για πιθανές διαφορές ανάμεσα στις διάφορες ομάδες ασθενών με διαφορετικούς γονοτύπους αναφορικά με τα βασικά τους χαρακτηριστικά. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν τα κριτήρια x2 και t-student (unpaired). Ο έλεγχος για έκπτωση στις επιδόσεις των νευροψυχολογικών δοκιμασιών βασίστηκε στο κριτήριο t-student (paired). Ο γονοτύπων έγινε με τις συνεχείς μετρήσεις ANOVA. Η σύγκριση της συχνότη-τας κατανομής των πολυμορφισμών ανάμεσα στους καρδιοχειρουργικούς α-σθενείς και την ομάδα ελέγχου βασίστηκε στη σύγκριση ποσοστών (compari-son of percentages). Για τη διαπίστωση της κανονικής κατανομής των υπό εξέ-ταση παραμέτρων χρησιμοποιήθηκε η δοκιμασία Kolmogorov-Smirnov. Από τις προαναφερθείσες αναλύσεις διαπιστώθηκε μια σημαντική έκπτωση της νοητικής λειτουργίας μετεγχειρητικά, που αφορούσε τη συντριπτική πλειοψη-φία των ασθενών (86,7 %), καθώς και μία υψηλή συχνότητα μετεγχειρητικού παραληρήματος (29,92%), αμφότερες με αυξημένη συμμετοχή των γυναικών ασθενών. Οι επιπλοκές αυτές δεν συσχετίζονται με κανένα από τους πολυμορ-φισμούς που εξετάστηκαν. Σε επενέλεγχο 2 έτη μετά την εγχείρηση, εξετάστηκαν 52 ασθενείς μας με τη Mini Mental State Examination (χωρίς το σχεδια-στικό τμήμα και το τμήμα συγγραφής πρότασης) και την Geriatric Depression Scale. Διαπιστώθηκαν σαφώς χαμηλότερες επιδόσεις στις δοκιμασίες αυτές των ασθενών που είχαν εμφανίσει μετεγχειρητικό παραλήρημα. Αν τα ευρήμα-τα αυτά επιβεβαιωθούν σε μεγαλύτερο δείγμα, θα καταδείξουν το μετεγχειρη-τικό παραλήρημα ως αρνητικό προγνωστικό δείκτη για την μακροπρόθεσμη πορεία των καρδιοχειρουργηθέντων ασθενών

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Νοητική λειτουργία
Genes
Ανοια
Γονίδιο
Παραλήρημα
Gognition
Αορτοστεφανιαία παράκαμψη, Επιπλοκές
Coronary artery bypass, Complications
Dementia

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.