Επίπεδα ομοκυστεϊνης, φυλλικού οξέος και βιταμίνης Β12 στον ορό παιδιών ηλικίας 6-15 χρόνων και συσχέτισή τους με τη διατροφή

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Total serum homocysteine, folic acid, and vitamin B12 levels and its association with diet in children aged 6-15 years old
Επίπεδα ομοκυστεϊνης, φυλλικού οξέος και βιταμίνης Β12 στον ορό παιδιών ηλικίας 6-15 χρόνων και συσχέτισή τους με τη διατροφή

Παπανδρέου, Δημήτριος Ι.

Hyperhomocysteinemia has been characterized in the last 20 years as an independent risk factor for cardiovascular disease (CVD). The aim of this study was to investigate, the distribution of serum total homocysteine levels (tHcy), in schoolchildren aged, 6-15 years old and to determine the relation between tHcy levels and the various factors that possibly influence its levels, for example age, sex, body mass index (BMI), waist circumference (WC), systolic (SBP) and diastolic blood pressure (DBP), dietary intake as well as the levels of serum folic acid and vitamin B12. 524 healthy children were included in the study from 8 different public schools of Thessaloniki. Homocysteine was measured with the fluorescence polarization immunoassay method using an ABBOT IMx analyzer. The children were found to have tHcy >95th percentile, underwent a therapeutic intervention with folic acid, either orally (5 mg two times per week for two months) or through dietary foods high in folic acid. In statistical analysis, values of P< 0.05 were regarded as statistically significant. The geometric mean of tHcy was 7,8 (3,4-24,2 μmol/L), in boys and 7,5 (3,9-29 μmol/L), in girls, respectively. Serum tHcy levels were found to be significantly positively associated with age, BMI, WC, SBP and DBP and simple carbohydrates and significantly negatively associated with serum folic acid and vitamin B12 levels as well as with fiber and dietary folic acid. It was found that oral folic acid supplementation in hyperhomocysteinemic children significantly decreases tHcy and cholesterol levels, as well as SBP and DBP and increases serum folic acid levels. No statistical differences were observed in our therapeutic trial with foods rich in folic acid
Η υπερομοκυστεϊναιμία έχει χαρακτηριστεί κατά την τελευταία εικοσαετία ως ένας ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα. Σκοπός της μελέτης αυτής ήταν να διερευνηθεί, η διακύμανση των επιπέδων της ολικής ομοκυστεΐνης του ορού (tHcy) καθώς και των διαφόρων παραγόντων που πιθανόν επηρεάζουν τα επίπεδά της, όπως η ηλικία, το φύλο, ο δείκτης μάζας σώματος (ΔΜΣ), η περίμετρος της μέσης (ΠΜ), η συστολική (ΣΑΠ) και διαστολική αρτηριακή πίεση (ΔΑΠ), οι διαιτητικές συνήθειες και τα επίπεδα του φυλλικού οξέος (ΦΟ) και της βιταμίνης Β12 στον ορό. 524 υγιή παιδιά ηλικίας 6-15 ετών πήραν μέρος στην μελέτη από 8 σχολεία της Θεσσαλονίκης. Ο προσδιορισμός της tHcy έγινε με την μέθοδο της ανοσοφθο-ρισμοπολωσιμετρίας με τον αναλυτή ΙΜx της Abbott. Παιδιά με τιμές tHcy >95η Ε.Θ., υποβλήθηκαν σε θεραπευτική δοκιμασία χορήγησης είτε με ΦΟ (5 mg δύο φορές την εβδομάδα για 2 μήνες) είτε μέσω τροφών, πλούσιων σε φυλλικό οξύ. Αποτελέσματα με τιμή P<0.05 θεωρήθηκαν ως στατιστικά σημαντικά. Η μέση γεωμετρική τιμή των συγκεντρώσεων της ομοκυστεΐνης, ήταν 7,8 (3,4-24,2 μmol/L) στα αγόρια και 7,5 (3,9-29 μmol/L) στα κορίτσια, αντίστοιχα. Τα επίπεδα ομοκυστεΐνης συσχετίζονται σημαντικά θετικά με την ηλικία, το ΔΜΣ, την ΠΜ, την ΣΑΠ και ΔΑΠ, τους απλούς υδατάνθρακες και σημαντικά αρνητικά τόσο με το ΦΟ και την βιταμίνη Β12 του ορού, όσο με τις φυτικές ίνες και το ΦΟ της διατροφής. Η θεραπεία με ΦΟ μειώνει σημαντικά την tHcy την χοληστερόλη του ορού, την ΣΑΠ και ΔΑΠ και αυξάνει σημαντικά το ΦΟ του ορού. Δεν βρέθηκαν σημαντικές διαφορές στη θεραπεία με τροφές πλούσιες σε ΦΟ

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Καρδιά, Διατροφικές απόψεις
Nutrition disorders in children
Διατροφικές διαταραχές στα παιδιά
Καρδιαγγειακά νοσήματα
Cardiovascular diseases

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.