Contribution in the ecclesiastical and intellectual history of Northern Sporades (16th-19th century)

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Συμβολή στην εκκλησιαστική και πνευματική ιστορία των Βορείων Σποράδων (16ος-19ος αιώνας)
Contribution in the ecclesiastical and intellectual history of Northern Sporades (16th-19th century)

Χαχαμίδης, Χρίστος Γ.

The notherners Sporades possess a separate place in the Greek History, from the [panarchaia] years as modern. The work is separated in ten chapters, where are examined the geographic and historical form of Northern Sporades, their ecclesiastical review, the [episkopikos] list, the ecclesiastical life, the monasteries of Northern Sporades, the local Saints, the finding of Holy Pictures, [Kollybades] and [Filokaliki] rebirth, the ecclesiastical and intellectual personalities, and finally the Education in the Notherners Sporades. In present we dealt with the three big islands of cluster of Northern Sporades, that is to say Skiathos, Reef and [Alonniso], with neighbouring [erimonisa] the region, certain from which they have connected their name with the life and the history of place, as well as with [polichni] [Trikerioy]. In our effort we focus mainly the period of 16th-19th century. It is a very interesting period where it includes many particularly fact. From historical side it includes the second Venetian domination, the Ottoman domination, the Greek revolution 1821, the constitution of new Greek state, periods at which the church owed, was eligible but also played a essential social role. This period was also characterized by the arrival of [Kollybadon] of fathers and [kollybadikoy] spirit in the islands of cluster and, same, in Skiathos with the foundation of abbey of [Eyaggelismoy]. For first time in our work is observed a total assessment of ecclesiastical situation of province of Northern Sporades. Aim of present is to present the ecclesiastical and intellectual situation of province of Northern Sporades differently her intellectual geography, but also to contribute with news, as possible, elements realising small contribution in the history of province. The carrefour and verification of sources they give the certainty and valid and found the course of research. While the use of material of files and circulating Type of those years they give elements true and precise conclusions
Οι Βόρειες Σποράδες κατέχουν μία ξεχωριστή θέση στην Ελληνική Ιστορία, από τα πανάρχαια χρόνια ως τα σύγχρονα. Η εργασία μερίζεται σε δέκα κεφάλαια, όπου εξετάζονται η γεωγραφική και ιστορική μορφή των Βορείων Σποράδων, η εκκλησιαστική επισκόπησή τους, ο επισκοπικός κατάλογος, η εκκλησιαστική ζωή, τα μοναστηρια των Βορείων Σποράδων, οι τοπικοί ¶γιοι, η εύρεση Ιερών Εικόνων, οι Κολλυβάδες και Φιλοκαλική αναγέννηση, οι εκκλησιαστικές και πνευματικές προσωπικότητες, και τέλος η Παιδεία στις Βόρειες Σποράδες. Στη παρούσα ασχολούμαστε με τα τρία μεγάλα νησιά του συμπλέγματος των Βορείων Σποράδων, δηλαδή Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόννησο, με τα γειτονικά ερημόνησα της περιοχής, μερικά από τα οποία έχουν συνδέσει το όνομά τους με τη ζωή και την ιστορία του τόπου, καθώς και με την πολίχνη του Τρικερίου. Στην προσπάθειά μας εστιάζουμε κυρίως την περίοδο του 16ου-19ου αιώνα. Πρόκειται για μία πολύ ενδιαφέρουσα περίοδο που περιλαμβάνει πολλά ιδιαίτερα γεγονότα. Από ιστορικής πλευράς περιλαμβάνει τη δεύτερη Ενετοκρατία, την Τουρκοκρατία, την Ελληνική επανάσταση του 1821, τη σύσταση του νέου Ελληνικού κράτους, περιόδους κατά τις οποίες η εκκλησία όφειλε, δικαιούταν αλλά και έπαιζε έναν ουσιαστικό κοινωνικό ρόλο. Η περίοδος αυτή χαρακτηρίστηκε και από την έλευση των Κολλυβάδων πατέρων και του κολλυβαδικού πνεύματος στα νησιά του συμπλέγματος και, ιδίως, στη Σκιάθο με την ίδρυση της μονής του Ευαγγελισμού. Για πρώτη φορά στην εργασία μας παρατηρείται μία συνολική αποτίμηση της εκκλησιαστικής κατάστασης της επαρχίας των Βορείων Σποράδων. Σκοπός δε της παρούσης είναι να παρουσιάσει την εκκλησιαστική και πνευματική κατάσταση της επαρχίας των Βορείων Σποράδων η αλλιώς την πνευματική της γεωγραφία, αλλά και να συμβάλει με νέα, κατά το δυνατόν, στοιχεία πραγματοποιώντας μικρή συμβολή στην ιστορία της επαρχίας. Η διασταύρωση και επαλήθευση των πηγών δίνουν τη βεβαιότητα και το έγκυρο και θεμελιώνουν την πορεία της έρευνας. Ενώ η χρήση του υλικού των αρχείων και του κυκλοφορούντος Τύπου εκείνων των χρόνων δίδουν στοιχεία αληθή και συμπεράσματα ακριβή

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Αλόννησος
Skopelos
Alonnisos
Σκιάθος
Northern Sporades (Ελλάδα), Church history
Skiathos
Σκόπελος

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεολογική Σχολή, Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.