δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Διαισθητική ασαφής επεξεργασία εικόνας
Intuitionistic fuzzy image processing

Βλάχος, Ιωάννης Κ.

The purpose of this doctoral dissertation is to establish a flexible mathematical framework for image processing, based on the concepts ofintuitionistic fuzzy sets theory. In view of performing this task, theproblem of analyzing and synthesizing a digital image to and from itsintuitionistic fuzzy components is addressed and analytic, as well asheuristic methods are presented. The modeling is carried out by exploitingand interpreting the inherent ambiguity and vagueness, carried by the image itself, in terms of elements of intuitionistic fuzzy sets. In order to provide the necessary tools for the proposed image processing architecture, the theory of intuitionistic fuzzy sets is expanded by introducing novel theoretical concepts and definitions. The efficiency of the intuitionistic fuzzy framework is demonstrated in the context of contrast enhancement, image segmentation and edge detection, by considering images from diverse imaging modalities, including medical images. Experimental evaluation of the proposed architecture yields satisfactory and promising results compared to their fuzzy counterparts,as well as to traditional methods. Additionally, extensions to color images are also provided. Finally, the notion of complex intuitionistic fuzzy sets is introduced that allows for future application of the developed techniques to images in the frequency domain
Στόχος της παρούσας διατριβής είναι να εισάγει ένα νέο ευέλικτο μαθηματικό πλαίσιο για την επεξεργασία εικόνων, το οποίο να βασίζεται στη θεωρία των διαισθητικών ασαφών συνόλων. Για το σκοπό αυτό, επιλύουμε το πρόβλημα της ανάλυσης και σύνθεσης μίας ψηφιακής εικόνας στις και από τις διαισθητικές ασαφείς της συνιστώσες, προτείνοντας τόσο αναλυτικές, όσο και ευρηστικές μεθόδους. Η μαθηματική αναπαράσταση των εικόνων με χρήση διαισθητικών ασαφών συνόλων επιτυγχάνεται εκμεταλλευόμενοι την εγγενή ασάφεια συνόλων επεκτείνεται με την εισαγωγή νέων εννοιών και ορισμών, έτσι ώστε να παραχθούν τα απαραίτητα εργαλεία για την προτεινόμενη προσέγγιση στην επεξεργασία εικόνας. Η αποτελεσματικότητα της διαισθητικής ασαφούς αρχιτεκτονικής επιδεικνύεται στα πεδία της ενίσχυσης αντίθεσης, της κατάτμησης εικόνων και της ανίχνευσης ακμών, χρησιμοποιώντας εικόνες προερχόμενες από διαφορετικές μεταξύ τους απεικονιστικές οντότητες, συμπεριλαμβανομένων και ιατρικών εικόνων. Τα αποτελέσματα που παράγονται από την πειραματική αξιολόγηση του προτεινόμενου πλαισίου υπερτερούν αυτών που λαμβάνονται από τα α΄σαφή ανάλογα των μεθόδων, καθώς και από τις συνήθεις μεθόδους επεξεργασίας. Επιπλέον, παρουσιάζονται επεκτάσεις των διαφόρων προσεγγίσεων σε έγχρωμες εικόνες. Τέλος, εισάγεται η έννοια των μιγαδικών διαισθητικών ασαφών συνόλων, η οποία επιτρέπει τη μελλοντική επέκταση των προτεινόμενων τεχνικών για την επεξεργασία εικόνων στο πεδίο της συχνότητας

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Επεξεργασία εικόνας
Fuzzy sets
Intuitionistic fuzzy set
Image processing
Διαισθητικό ασαφές σύνολο
Ασαφή σύνολα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.