Η επίδραση της αναμόρφωσης της ΚΑΠ στην περιφερειακή οικονομία

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
The impact of CAP refprm in the regional economy
Η επίδραση της αναμόρφωσης της ΚΑΠ στην περιφερειακή οικονομία

Τσακίρη, Μερόπη Κ.

Κάθε αναμόρφωση της Αγροτικής Πολιτικής(ΚΑΠ) προκαλεί επιδράσεις, οι οποίες δεν περιορίζονται μόνο στον κλάδο στον οποίο στοχεύει η πολιτική, αλλά είναι πολύ ευρύτερες και επεκτείνονται τόσο σε ολόκληρο τον αγροτικό τομέα και την τοπική οικονομία, όσο και σε ολόκληρη την περιφερειακή οικονομία. Αυτές οι γενικότερες επιδράσεις τις περισσότερες φορές όμως, ή δεν λαμβάνονται υπόψη ή υποεκτιμούνται. Ετσι η τελευταία αναμόρφωση της ΚΑΠ αποτελεί μια ευκαιρία να αναδειχθούν όχι μόνο τέτοιες επιδράσεις, αλλά και οι μεθοδολογίες που βοηθούν στην εκτίμηση τους. Κύριος στόχος της διατριβής είναι η εκτίμηση των επιδράσεων στον αγροτικό τομέα και στην περιφερειακή οικονομία από την αναμόρφωση της αγροτικής πολιτικής με την ευκαιρία της τελευταίας αναμόρφωσης της ΚΑΠ. Για το λόγο αυτό η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε περιλαμβάνει την εφαρμογή τριών μεθοδολογικών προσεγγίσεων. Οι τρεις μεθοδολογικές προσεγγίσεις που επιλέχθηκαν είναι το κλασσικό υπόδειγμα εισροών-εκροών(Ε-Ε), το Εκτεταμένο Δημογραφικό Υπόδειγμα Ε-Ε και η Μήτρα ή Πίνακας Κοινωνικής Λογιστικής (ΜΚΛ). Ενώ, η εκτίμηση των αποτελεσμάτων από την εφαρμογή της αναμόρφωσης της ΚΑΠ εφαρμόστηκε στην περιφερειακή οικονομία μις ακριτικής, μειονεκτικής και κατά κύριο λόγο αγροτικής περιφέρειας, της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Συμπερασματικά εξάγεται ότι η νέα αναμόρφωαη της ΚΑΠ ικανοποιεί τους βασικότερους στόχους της που είναι δηλ. η στήριξη των αγροτικών και μειονεκτικών περιοχών σε συνδυασμό με την περιβαλλοντική προστασία. Επειδή, όπως υπολογίστηκε, η αύξηση της απασχόλησης εντοπίζεται κυρίως στο γεωργικό τομέα θα πρέπει να δοθεί ακόμη μεγαλύτερη προσοχή στο μέλλον για το σχεδιασμό και την εφαρμογή τόσο νέων πολιτικών, όσο και της ΚΑΠ που θα διαδεχθεί την υπάρχουσα. Κατά συνέπεια, οι στρατηγικές ανάπτυξης της περιφέρειας πρέπει να επικεντρωθούν στους κλάδους εκείνους που θα αποφέρουν της μεγαλύτερες ωφέλειες από τις εφαρμοζόμενες πολιτικές και θα οδηγήσουν την περιφερειακή οικονομία και κοινωνία προς μια ισορροπημένη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της
Each CAP reform has caused effects which are not limited to a sector, but they affect the entire rural sector and the entire regional economy. These more general effects most times however, are either not taken into consideration or they are underestimated. Thus, the last CAP reform constitutes an excellene opportunity for both estimating such effects and also developing the methodologies applied. The primary target of this work is to estmate of impacts in the rural sector and in the regional economy from the last CAO reform. For this purpose three methodological procedures were selected and applied, the Input-Output Model (I-O), the Extended Demographic Economic Input-Output Model and the Social Accounting Matrix(SAM). These methodologies were applied in the regional economy of a NUTS II, mainly rural region of Anatoliki Macedonia and Thraki. The results demonstrated that the new CAP reform has fulfilled its most important objectives that are the financial and social support of rural and less developed regions combined with the environmental preservation. As it was calculated, the agricultural sector will undergo a significant employment increase. This sector along with the food beverages and tobacco and the constructions sectors are among the most important and dynamic economics sectors in terms of employment, income and product, in the region. Accordingly, the regional development policies should be focused in those sectors that will lead the regional economy and society to a better economic and social position, taking into consideration all the regional characteristics

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Γεωργία, Οικονομικές απόψεις, Ευρωπαϊκή Ενωση, Χώρες της
Agriculture, Economic aspects, European Union countries
Agriculture, Economic aspects, Greece
Μήτρα κοινωνικής πολιτικής
Μοντέλο εισροών-εκροών
Input-output model
Γεωργία, Οικονομικές απόψεις, Ελλάδα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.