Effects of Fentanyl and urethane administration on the release of amino acids in the rat hypothalamus

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Μελέτη της επίδρασης της Φαιντανύλης στην απελευθέρωση νευροδιαβιβαστών στο υποθάλαμο επίμυων
Effects of Fentanyl and urethane administration on the release of amino acids in the rat hypothalamus

Πουρζιτάκη, Χρυσούλα Κ.

Η επίδραση των οπιοειδών στη λειτουργία του εγκεφάλου και την απελευθέρωση των νευροδιαβιβαστών αποτελεί αντικείμενο μελέτης πολλών ερευνητικών ομάδων. Παρόλα αυτά τα αποτελέσματα που προκύπτουν είναι αντικρουόμενα. Ταοπιοειδή αυξάνουν τις προσυναπτικές ανασταλτικές επιδράσεις μέσω τωνυποδοχέων GABAA, αυξάνοντας την αποτελεσματικότητά του, αναστέλλοντας τηνεπαναπρόσληψή του και αυξάνοντας τη συγκέντρωσή του στη συναπτική σχισμή.Στην παρούσα μελέτη διερευνήθηκε η επίδραση της φαιντανύλης στο ρυθμόαπελευθέρωσης των νευροδιαβιβαστικών αμινοξέων, σε υπερδιήθημα πρόσθιουυποθαλάμου και κάτω από διαφορετικές συνθήκες. Χρησιμοποιήθηκαν άρρενεςεπίμυες Wistar στους οποίους χορηγήθηκε ενδοφλεβίως ουρεθάνη (ομάδα ελέγχου),ή φαιντανύλη (ενδοπυρηνικώς ή ενδοφλεβίως), ενώ ταυτόχρονα γινόταν προσδιο-ρισμός του ρυθμού απελευθέρωσης του GABA, του γλουταμινικού και του ασπαρα-γινικού στον πρόσθιο υποθάλαμο με υπερεκχύλιση. Κατά τη διάρκεια τηςυπερεκχύλισης τα πειραματόζωα υποβλήθηκαν σε δοκιμασία άλγους (εφαρμογήσφιγκτήρα στην ουρά) και τους χορηγήθηκε ανταγωνιστής οπιοειδών (ναλοξόνη). Τααμινοξέα μετρήθηκαν με υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης και φθορισμομετρικό ανιχνευτή, μετά από παραγώγιση με ορθοφθαλδυαλδεϋδη. Τα συμπεράσματα της παραπάνω μελέτης είναι ότι η φαιντανύλη ασκεί αρχικώς ανασταλτική και στη συνέχεια διεγερτική δράση στον πρόσθιο υποθάλαμο των πειραματοζώων, η οποία εκφράζεται με πτώση της αρτηριακής πίεσης και βραδυκαρδία αρχικώς και αύξηση των ίδιων παραμέτρων στη συνέχεια. Φαίνεται μάλιστα, ότι στη ρύθμιση των καρδιαγγειακού κατά τη χορήγηση φαιντανύλης συμμετέχει όχι μόνο το γλουταμινικό σύστημα αλλά και το GABAεργικό
Fentanyl, an m-opioid receptor agonist, has been studied for itsneuropharmacological effects, since its first clinical use. However, its action on release of neurotransmitters has not been clarified yet. The results from the studies on the cardiovascular changes after fentanyl administration are still controversial. In the present study the action of fentanyl on the concentration of the excitatory and inhibitory aminoacids is investigated. We examined the effects of continuous intravenous (10μg/kg) as well as intrahypothalamic (50nmol/min) fentanyl administration on the release rates of GABA, aspartate and glutamate in the superfusate of anterior hypothalamus, under tail pinch manipulation. The release of the neurotransmitters was monitored by the push–pull superfusion technique. To investigate the role of fentayl we also administered an opioid antagonist, naloxone 0.01mg/kg intravenously or 0.1nmol/min intrahypothalamicaly. The amino acids weredetermined in the above solution by High Performance Liquid Chromatography(HPLC) and fluorimetric detection after OPA derivatisation. After intravenous fentanyl administration a significant decrease of both inhibitory and excitatory aminoacids was observed. However during the pain manipulations the release rates of glutamate and aspartate were increased. Intravenous and intrahypothalamic fentanyl administration caused fluctuations in blood pressure and heart rate. Naloxone iv failed to reverse the cardiovascular as well as neurological effects, while intrahypothalamic antagonist administration reversed the alterations in both excitatory and inhibitoryneurotransmitters release rates. We conclude that fentanyl effects are related with glutaminergic and GABAergic system activation. There is a possibility that the changes of the amino acid concentration in anterior hypothalamus are related with the parasympathetic inhibition after continuous fentanyl administration

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Ουρεθάνη
Νευροδιαβιβαστικά αμινοξέα
Νευροφαρμακολογία
Amino acids neurotransmitters
Υποθάλαμος
Fentanyl
Φαιντανύλη
Neuropharmacology
Urethane
Hypothalamus

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.