Δείκτες οξειδωτικού stress και φλεγμονής σε ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο: η μακροχρόνια επίδραση τηε βιταμίνης Ε

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Oxidative stress and inflammatory indices in chronic kidney disease patients: the long term effect of vitamin E
Δείκτες οξειδωτικού stress και φλεγμονής σε ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο: η μακροχρόνια επίδραση τηε βιταμίνης Ε

Αβδελίδου, Αφροδίτη Α.

Oxidative stress defines an imbalance between excessive generation of oxidant compounds and insufficient antioxidant defense mechanisms. In Chronic Kidney Disease (CKD) patients the balance between pro-oxidants and anti-oxidant capacity is shifted towards increased oxidative stress. Moreover, chronic inflammation is a major characteristic of CKD and many investigators suggest that there is a correlation between oxidative stress and inflammation. The primary aim of this study was to determine the oxidative stress and inflammatory indices as well as the correlations between them not only in end-stage CKD patients, but in 3rd and 4th stage CKD, as there are a few controlled studies for this group of patients. In addition, we studied the effect of vitamin E as anti-oxidant compound in end-stage CKD patients undergoing hemodialysis using vitamin E coated cellulose dialysis membranes. Oxidative stress and chronic inflammation are common characteristics in all stages of CKD and long-term use of vitamin E coated dialysis membranes exerts a favourable effect on oxidative stress and inflammatory parameters.
Το οξειδωτικό stress ορίζεται ως η διαταραχή της ισορροπίας μεταξύ των προ-οξειδωτικών και των αντιοξειδωτικών παραγόντων. Σε ασθενείς με Χρόνια Νεφρική Νόσο (ΧΝΝ) η ισορροπία αυτή διαταράσσεται οδηγώντας σε κατάσταση αυξημένου οξειδωτικού stress. Επιπλέον, η χρόνια φλεγμονή χαρακτηρίζει τη ΧΝΝ, ενώ πολλοί ερευνητές έχουν συσχετίσει αμφίδρομα το οξειδωτικό stress με τη χρόνια φλεγμονή. Στην παρούσα εργασία μελετήθηκαν οι παράμετροι του οξειδωτικού stress και της φλεγμονής και οι μεταξύ τους συσχετίσεις σε ασθενείς με ΧΝΝ τελικού σταδίου που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση, αλλά και σε ασθενείς με ΧΝΝ 3ου και 4ου σταδίου για τους οποίους δεν υπάρχουν ελεγχόμενες μελέτες. Μελετήθηκε επίσης η μακροχρόνια επίδραση της βιταμίνης Ε με τη μορφή των επικαλυμμένων με βιταμίνη Ε φίλτρων κυτταρίνης σε ασθενείς με ΧΝΝ τελικού σταδίου που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση. Αποδείχθηκε ότι το οξειδωτικό stress και η φλεγμονή χαρακτηρίζουν όλα τα στάδια της ΧΝΝ, ενώ η μακροχρόνια χρήση των επικαλυμμένων με βιταμίνη Ε φίλτρων ασκεί ευεργετική επίδραση στην ελάττωση των δεικτών τόσο του οξειδωτικού stress, όσο και της φλεγμονής.

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Oxidative stress
Chronic renal failure
Οξείδωση, Φυσιολογική
Vitamin E, Physiological effect
Hemodialysis
Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια
Inflammation
Παραθορμόνη
Chronic kidney disease
Parathyroid Hormone
Oxidation, Physiological
Φλεγμονή
Βιταμίνη Ε, Φυσιολογική επίδραση
Αιμοκάθαρση
Χρόνια νεφρική νόσος
Οξειδωτικό stress

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.