Διερεύνηση των συστημάτων αξιών στα αναλυτικά προγράμματα σπουδών ξένων γλωσσών

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Exploration of the educational value systems in foreign language syllabi
Διερεύνηση των συστημάτων αξιών στα αναλυτικά προγράμματα σπουδών ξένων γλωσσών

Ζιάκα, Ιωάννα

Η διατριβή αφορά τη διερεύνηση των εκπαιδευτικών συστημάτων αξιών στα αναλυτικά προγράμματα σπουδών ξένων γλωσσών μέσω αρθρωτής τυπολογίας που καταγράφει τις ειδοποιούς ιδιότητες των αξόνων πάνω στους οποίους στηρίζεται η δόμηση αυτών των προγραμμάτων. Στόχο αποτελεί ο εντοπισμός της πραγματικής ιδεολογικής τοποθέτησης καθώς και των σημείων ενδεχόμενης διάστασης μεταξύ εκφρασμένων στόχων και διδακτικών προσεγγίσεων επίτευξης τους ώστε να παρέχεται η δυνατότητα παρέμβασης σε επίπεδο σχεδιασμού για την καταλληλότερη εφαρμογή των προγραμμάτων.
The present thesis explores the educational value systems in foreign language syllabi through the use of a modular typology that records the traits of the axes that the construction of these syllabi is based on. The aim is to identify the true ideological orientation of language syllabi and these points where there is possible mismatch between stated targets and suggested teaching approaches for their accomplishment. This would offer the possibility of intervention at the level of language planning for a more effective application of the syllabi.

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Learning theories
Language theories
Language learning theories
Syllabi
Curricula
Θεωρίες γλώσσας
Education, Curricula
Γλώσσα και γλώσσες, Μελέτη και διδασκαλία
Αναλυτικά προγράμματα σπουδών
Εκπαιδευτικά συστήματα αξιών
Προγράμματα σπουδών
Educational value systems
Εκπαίδευση, Προγράμματα μαθημάτων
Language and languages, Study and teaching
Θεωρίες μάθησης
Θεωρίες μάθησης γλώσσας

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-07-07T10:31:04Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Επιστήμες γλώσσας και επικοινωνίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.