The importance of cooperative learning in mathematics education of language minority students

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Η σημασία της συνεργατικής μάθησης στη μαθηματική εκπαίδευση παιδιών γλωσσικών μειονοτήτων
The importance of cooperative learning in mathematics education of language minority students

Δούβλη, Γεωργία Π.

Η εκπαιδευτική πολιτική που αφορά τα παιδιά γλωσσικών μειονοτήτων στη χώρα μας επικεντρώνεται μέχρι σήμερα μόνο στη διδασκαλία και τη μάθηση της δεύτερης γλώσσας, της οποίας ο ικανοποιητικός βαθμός επάρκειας θεωρείται απαραίτητη και ικανή προϋπόθεση για την ομαλή ένταξη και πρόοδο των παιδιών στο ελληνικό σχολείο. Σχετικά με τη μαθηματική εκπαίδευση των παιδιών αυτών δεν έχει ληφθεί μέχρι σήμερα καμιά μέριμνα καθώς επικρατεί η άποψη ότι η περιορισμένη γλωσσική επάρκεια δεν αποτελεί εμπόδιο στη μάθηση των Μαθηματικών, αφού τα Μαθηματικά έχουν τη δική τους παγκόσμια γλώσσα. Στόχος της διατριβής είναι η διερεύνηση της συμβολής της συνεργατικής μάθησης στις μαθηματικές επιδόσεις παιδιών γλωσσικών μειονοτήτων. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δύο τμήματα (ομάδα ελέγχου: n = 20, πειραματική ομάδα: n = 17) της Στ΄ τάξη ενός Δημοτικού Σχολείου της Θεσσαλονίκης. Στην πειραματική ομάδα εφαρμόστηκε στο μάθημα των Μαθηματικών και για τρεις μήνες ένα πειραματικό διδακτικό μοντέλο συνεργατικής μάθησης ενώ η ομάδα ελέγχου διδάχτηκε το μάθημα των Μαθηματικών με μετωπική διδασκαλία. Στην έρευνα συνδυάστηκαν ποσοτικές (πείραμα) και ποιοτικές μέθοδοι (παρατήρηση, συνεντεύξεις) συλλογής δεδομένων. Η πορεία της ερευνητικής διαδικασίας περιελάμβανε συνοπτικά τα εξής: α) παρατήρηση της πειραματικής ομάδας πριν την έναρξη της εφαρμογής του προγράμματος, β) αρχικό τεστ και για τις δύο ομάδες– γραπτό και προφορικό, γ) εφαρμογή του διδακτικού μοντέλου και παρατήρηση της πειραματικής ομάδας καθ’ όλη τη διάρκειά του, δ) τελικό τεστ και για τις δύο ομάδες – γραπτό και προφορικό, ε) συνεντεύξεις των παιδιών της πειραματικής ομάδας, των γονέων τους και των εκπαιδευτικών των δύο τμημάτων και στ) μετά την παρέλευση περίπου τριών μηνών τεστ διατήρησης επίσης και για τις δύο ομάδες. Έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα όλων των αναλύσεων παρατηρούμε ότι τα παιδιά της πειραματικής ομάδας και κυρίως τα παιδιά γλωσσικών μειονοτήτων παρουσίασαν μια σαφή πρόοδο και κατάφεραν να σταθούν ισοδύναμα έναντι των φυσικών ομιλητών της ομάδας ελέγχου καλύπτοντας τη μεγάλη διαφορά στις αρχικές επιδόσεις. Φαίνεται λοιπόν, ότι τα παιδιά μέσα σε συνεργατικά περιβάλλοντα μάθησης είναι πιο αποτελεσματικά και επιτυγχάνουν σε γνωστικές περιοχές στις οποίες με τα ανταγωνιστικά ή ατομικά μοντέλα μάθησης θεωρούνταν βέβαιη ή σχεδόν βέβαιη η δυσκολία τους αλλά και πιθανή η αποτυχία τους.
The education of language minority students in Greece focuses up to date only on teaching and learning of the second language, the satisfactory sufficiency of which is considered essential and efficient condition for these students’ smooth integration and progress in the Greek school. Regarding Mathematics education no provision has been made, since the dominant opinion prevailing about these students’ limited linguistic sufficiency is not considered as an obstacle to learning Mathematics. This research investigates the importance of cooperative learning in Mathematics education of language minority students. The research was carried out for three months with year 6 pupils of a primary school (control group: n = 20, experimental group: n = 17) in Thessalonica. The experimental group was taught Mathematics with a collaborative model and control group with traditional teaching methods. In this research, quantitative (experiment) and qualitative methods (observation and interview) of collecting data were used in a collateral way. The course of the research procedure briefly included the following: a) the observation of the experimental group before the application of the program; b) a pre test for both groups - written and oral;- c) the application of the learning model and the observation of the experimental group until its completion; d) a post test for the two groups, both oral and written; e) interviews with the students in the experimental group, their parents and the teachers; and f) after 3 months, a delay test was conducted for both groups. Bearing in mind the results of all the analysis made above, we actually see that students in the experimental group and especially language minority students have made visible progress and managed to stand as equals to the native speakers of the control group, surpassing the initial differences. In a cooperative environment students are shown to be more effective and able to succeed in various cognitive fields, while a competitive/based on self, individualistic environment promotes feelings of failure and may enhance learning difficulties.

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Mathematics, Study and teaching (Elementary)
Σχολική επίδοση
School achievement
Group work in education
Μαθηματικά, Μελέτη και διδασκαλία (Πρωτοβάθμια)
Minorities, Education, Greece
Cooperative learning
Ομαδική εργασία στην εκπαίδευση
Μειονότητες, Εκπαίδευση, Ελλάδα
Παιδιά γλωσσικών μειονοτήτων
Language minority students
Συνεργατική μάθηση

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2009
2009-07-09T07:51:14Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Παιδαγωγική Σχολή, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.