Οι κυριότερες δασικές παραβάσεις από νομική και δασοπολιτική άποψη στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
The major forest violations from a legal and forestpolitical prespective in the Central Macedonia region
Οι κυριότερες δασικές παραβάσεις από νομική και δασοπολιτική άποψη στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας

Παναγιωτόπουλος, Νικόλαος Δ.

Σκοπός και αντικείμενο της έρευνας είναι η διερεύνηση των αιτιών του νομοθετικού πλαισίου και των μηχανισμών ανάπτυξης του φαινομένου των δασικών ανομημάτων, η ανεύρεση σχέσης του μορφωτικού και οικονομικού επιπέδου του πληθυσμού με τη γενικότερη στάση του έναντι στις διατάξεις του Δασικού Δίκαιου, καθώς και η διάγνωση της πρόθεσης του πληθυσμού για μεγιστοποίηση της αυστηρότητας των ποινών των δασικών παραβάσεων. Η μέθοδος που επιλέχτηκε για τη συλλογή των στοιχείων, ήταν αυτή των ταχυδρομικών συνεντεύξεων. Τα δεδομένα της έρευνας συγκεντρώθηκαν με δημοσκόπηση του πληθυσμού, με τη βοήθεια ερωτηματολογίου. Για την εισαγωγή και επεξεργασία των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS. Η έρευνα βασίστηκε στις σχέσεις μεταξύ δύο ή και περισσότερων μεταβλητών, κάνοντας χρήση τα σταστιστικά μέτρα συνάφειας και συγκεκριμένα του μέτρου Γάμμα, καθώς και της μη-παραμετρικής δοκιμασίας Mann-Whitney. Από τις αναλύσεις των συσχετίσεων προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα: α) Αποδείχθηκε στατιστικά η ανάγκη επιβολής πιο αυστηρών ποινών, β)«Όσο χαμηλότερο είναι το μορφωτικό επίπεδο του πληθυσμού, τόσο τείνουν να διαφωνούν περισσότερο με τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας, γ)«Όσο τα άτομα θεωρούν λιγότερο απειλούμενα τα δάση από το φαινόμενο της παράνομης καταπάτησης και οικοδόμησης, τόσο περισσότερο ικανοποιημένα είναι από τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας που εφαρμόζονται στη χώρα μας», δ)Όσο μεγαλύτερο είναι το οικονομικό επίπεδο των ατόμων, τόσο: -λιγότερο θεωρούν ότι τα δάση απειλούνται από την παράνομη καταπάτηση, -περισσότερο σωστές θεωρούν τις επικείμενες ποινές, βάσει των οποίων τιμωρούνται οι παραβάτες
The purpose and the objective of the research is the investigation of the legal framework causes and the development mechanisms of the forested unlawful phenomenon, the finding of a relation between the educational and the financial level of the population with its general attitude towards the provisions of the Forest Regulation, as well as the evaluation of the population intention for maximization the penalties concerning forest infractions. The chosen method for the collection of the evidence was the postal interview. The data of the research were gathered via an opinion survey of the population, with the assistance of a questionnaire. The SPSS statistics software was used for the input and process of the data. The research was based on the relations between two or more variables, using the statistics metres of chaining and specifically the Gamma metre, as well as the Mann-Whitney non-parametric test. From the decompositions of the correlations, the following conclusions emerge: 1)The necessity of imposing more stringent penalties was proven, 2)“the lower the educational level of the population is, the more they tend to disagree more with the provisions of the Forest Regulation”, 3)“as long as the people consider the forests less threatened by the phenomenon of illegal avulsion and construction, the more satisfied are from the provisions of the Forest Regulation which is applied in Greece”, 4)The higher the financial level of the people, the:a)less consider that the forests are threatened by illegal avulsion, b)more consider the imminent penalties are fair, which the offenders are punished for

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Οικονομικό επίπεδο
Postal interview
Educational level
Nonparametric tests
Επίπεδο εκπαίδευσης
Συντελεστής Γάμμα
Δάση και δασοκομία, Ελλάδα
Financial level
Forestry law and legislation, Greece
Forest violations
Δασικές παραβάσεις
Mann-whitney, factor Gamma
Μεγιστοποίηση αυστηρότητας ποινών
Δασικό δίκαιο και νομοθεσία, Ελλάδα
Συσχέτιση μεταβλητών
Forest and forestry, Greece

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2008
2009-09-07T07:18:16Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.