Μέθοδοι εξόρυξης και επεξεργασίας ερωτημάτων σε ροές δεδομένων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Data mining and query processing methods in data streams
Μέθοδοι εξόρυξης και επεξεργασίας ερωτημάτων σε ροές δεδομένων

Κοντάκη, Μαρία Ι.

Η παρούσα διατριβή μελετά προβλήματα διαχείρισης δεδομένων σε ροές δεδομένων με σκοπό την ελάττωση του χρόνου απόκρισης και κατά συνέπεια τη βελτίωση εξυπηρέτησης των χρηστών λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις μνήμης που αποτελεί βασικό περιοριοσμό στις ροές δεδομένων. Συγκεκριμένα, μελετάμε προβλήματα εξόρυξης δεδομένων όπως ομαδοποίηση και κατηγοριοποίηση σε ροές δεδομένων και αναπτύσσουμε επαυξητικούς αλγορίθμους με χαμηλές απιτήσεις μνήμης. Εξετάζουμε ερωτήματα ομοιότητας μεταξύ διαφορετικών ροών δεδομένων και προτείνουμε ένα σχήμα δεικτοδότησης κατάλληλο για δυναμικά δεδομένα. Προτέινουμε επίσης ελγορίθμους για την αποτίμηση συνεχών ερωτημάτων προτίμησης σε ροές δεδομένων. Τέλος, μελετάμε προβλήματα διαχείρισης δεδομένων σε δίκτυα αισθητήρων. Παρουσιάζουμε ερωτήματα για την εξαγωγή γνώσης και προτείνουμε αλγορίθμους για την αποτίμησή τους
This thesis studies the problem of data management in data streams in order to reduce the response time and therefore to impore quality of services taking account the memory requirements which is a major limitation in data streams. More specifically, we study data mining problems such as clustering and classification in data streams and we develop incremental algorith with low memory requirements. We examine similarity queries between different data streams and we propose an indexing scheme suitable for dynamic data. We also propose algorithms for continuous preference queries evaluation problems in sensor networks. We introduce queries for knowledge discovery and we propose algorithms for their evaluation

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Επαυξητικοί αλγόριθμοι
Streaming time series
Κινούμενες χρονοσειρές
Incremental algorithms
Query processing
Data streams
Ροές δεδομένων
Data mining
Επεξεργασία ερωτημάτων
ΣΔΡΔ, Συστήματα διαχείρισης ροών δεδομένων
DSMS-Data stream management systems
Εξόρυξη δεδομένων

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2009
2009-09-10T09:47:02Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.