δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Επιδημιολογική έρευνα της συχνότητας και της θνησιμότητας των λευχαιμιών στον ελληνικό πληθυσμό
Epidemiological study of leukemia incidence

Σπύρου, Αναστασία Ν.

Σκοπός:Η συχνότητα και η θνησιμότητα από Λευχαιμίες του Ελληνικού πληθυσμού ελέγχθηκαν ως προς α) το αριθμητικό μέγεθος, β) την μακροχρόνια εξέλιξή τους, γ) την κατανομή τους κατά φύλο και ηλικία και τον συνδυασμό τους. Με επιδημιολογική έρευνα πεδίου σε κλινικό υλικό έγινε προσπάθεια αναζήτησης πιθανών αιτιολογικών παραγόντων. Μεθοδολογία: Χρησιμοποιήθηκαν ως πρωτογενές υλικό οι καταγραφές εισαγωγών στα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας και οι καταχωρήσεις των θανάτων από Λευχαιμία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος και του Υπουργείου Υγείας. Για την επιδημιολογική έρευνα πεδίου σε κλινικό υλικό συμπληρώθηκαν 129 δελτία ισάριθμων ασθενών Αιματολογικών Τμημάτων της Θεσσαλονίκης. Για την σύγκριση των ευρημάτων με άλλες χώρες χρησιμοποιήθηκαν τα επιδημιολογικά δεδομένα της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας. Συμπεράσματα:Δεν υφίσταται σύστημα καταγραφής για τις Λευχαιμίες στην χώρα μας. Η συχνότητα νοσηλείας για Λευχαιμίες αυξάνεται συνεχώς, με τη συχνότητα στο άρρεν φύλο να είναι υψηλότερη. Η συχνότητα νοσηλείας είναι αρκετά μεγάλη στην παιδική ηλικία και μέγιστη στην τρίτη ηλικία. Η θνησιμότητα από Λευχαιμίες μένει σχεδόν σταθερή ή αυξάνεται λίγο, είναι ολίγον υψηλή στην παιδική και μέγιστη στην τρίτη ηλικία. Η θνησιμότητα σε συνάρτηση με την ηλικία έχει μεταβληθεί, δηλαδή, έχει μετατοπισθεί προς τις μεγάλες ηλικίες, λόγω της θεραπευτικής παρέμβασης. Η επιδημιολογική έρευνα σε κλινικό υλικό υπαινίσσεται ως πιθανούς αιτιοπαθογενετικούς παράγοντες: α) την έκθεση σε βενζίνες, λάδια, μηχανέλαiα και υδρογονάνθρακες, β) την προηγηθείσα κυτταροτοξική χημειοθεραπεία και γ) Βάρος Γεννήσεως μεγαλύτερο των 4.000 γρ ( παιδική Λευχαιμία)
Introduction: The present epidemiological study on the greek population consisted in determining leukemia incidence(occurrance) and mortality rates, their timely evolution, as well as age and gender adjusted leukemia incidence(occurrance) and mortality rates. Identification of possible aetiologic factors consisted in field study on Pathology and Pediatric Haematology Department patients. Methods: The existing primary biostatistical data of The Greek National Statistics Service and the Greek Ministry of Health underwent appropriate biostatistical and epidemiological analysis.The epidemiological field study on 129 leukemic patients in Haematology Wards of Thessaloniki, Greece was based on the use of an extensive and fully detailed questionnaire.WHO epidemiological data base was used for determining global epidemiology of leukemia. Results: No registry for leukemias exists in Greece. Leukemia occurrance rises steadily, whereas the rising trend is more prevalent in males. Leukemia occurrance is prominent in childhood and highest in the elderly. Leukemia mortality demonstrates a slight increase, while being prominent in childhood and highest in the elderly, due to therapeutic interventions. Epidemiological field study indicates possible correlation of leukemias with chronic exposure to benzene and its products, previous cytotoxic chemotherapy and birth weight exceeding 4,000gr(childhood leukemia)

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Νοσηρότητα
Επιδημιολογική έρευνα πεδίου
Mortality
Leukemia, Epidemiology
Συχνότητα νοσηλείας
Θνησιμότητα
Epidemiological field study
Λευχαιμία, Επιδημιολογία
Occurance
Incidence

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2009
2009-09-11T06:47:16Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.