Molecular and serological study of dispersion of Borrelia Burgdorferi to Macedonia and Thrace

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Μοριακή και ορολογική μελέτη της διασποράς της Borrela Burgdorferi στη Μακεδονία και Θράκη
Molecular and serological study of dispersion of Borrelia Burgdorferi to Macedonia and Thrace

Γέρου, Σπυρίδων Σ.

Στην παρούσα μελέτη έγινε μοριακή και οροεπιδημιολογική διερεύνηση της Lyme μπορρελίωσης στη Βόρειο Ελλάδα. Τα ελάχιστα δεδομένα που υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια δεν ήταν σε θέση να υποστηρίξουν ότι η λοίμωξη αυτή εμφανίζεται στον ελλαδικό χώρο και με ποια συχνότητα, ώστε οι κλινικοί γιατροί να την συμπεριλαμβάνουν στη διαφοροδιάγνωση. Στην παρούσα μελέτη αναζητήθηκε το DNA του μικροοργανισμού σε 2.113 κρότωνες που συλλέχθηκαν από το σώμα ζώων ελευθέρας βοσκής, κυρίως αιγοπρόβατα και βοοειδή, από περιοχές της Β. Ελλάδας κατά το χρονικό διάστημα Απρίλιος-Ιούνιος και Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος των ετών 2003-2006. Ο καθορισμός του φύλου και του σταδίου ανάπτυξης κάθε κρότωνα έγινε κατόπιν παρατήρησής του σε στερεοσκόπιο υψηλής ευκρίνειας, ενώ με τη βοήθεια διχοτομικών κλειδών γινόταν παράλληλα και η συστηματική ταξινόμηση αυτού σε επίπεδο γένους και είδους. Όλοι οι συλλεχθέντες κρότωνες εξετάσθηκαν με PCR δοκιμασίες για την ανίχνευση τμήματος δύο διαφορετικών γονιδίων του βακτηρίου, του γονιδίου της βλεφαρίδας (fla gene) και του rsRNA γονιδίου. DNA του βακτηρίου αναζητήθηκε με την ίδια μεθοδολογία και σε δείγματα νεφρικού ιστού από 70 τρωκτικά διαφόρων ειδών που προέρχονταν από δύο περιοχές της Β. Ελλάδας. Αναζητήθηκε επίσης σε 34 ασθενείς (16 άνδρες, 18 γυναίκες) με παράλυση του Bell. Στη συνέχεια ΙgG και IgM αντισώματα έναντι του μικροοργανισμού αναζητήθηκαν σε αντιπροσωπευτικό δείγμα γενικού πληθυσμού ελληνικής εθνικότητας από τους 16 νομούς της Β. Ελλάδας, ηλικίας 0-79 ετών. Συνολικά εξετάσθηκαν 1590 οροί αίματος, που συλλέγησαν κατά την χρονική περίοδο 2003-2005 από ασυμπτωματικά άτομα (750 άνδρες και 840 γυναίκες) που διέμεναν σε αστικές και αγροτικές περιοχές. Αρχικά όλοι οι οροί ελέγχθηκαν για την παρουσία ειδικών IgG και IgΜ αντισωμάτων με δύο ανοσοενζυμικές προκαταρκτικές δοκιμασίες, τη μικροσωματιδιακή δοκιμασία ΜΕΙΑ και τη δοκιμασία ELISA. Κατόπιν οι οροί με θετικό αποτέλεσμα εξετάσθηκαν με την επιβεβαιωτική δοκιμασία ανοσοαποτύπωσης με αντιγόνα την B. burgdorferi sensu stricto και B. afzelii, για τον καθορισμό της ειδικότητας των ανοσοενζυμικών δοκιμασιών. Επιπλέον, οι θετικοί και ύποπτοι οροί με τις ανωτέρω δοκιμασίες εξετάσθηκαν με PCR για την ανίχνευση τμήματος του DNA του βακτηρίου. Η ίδια ορολογική και μοριακή προσέγγιση έγινε και σε 2024 ορούς και 216 ENY ασθενών με συμπτωματολογία ύποπτη για Lyme μπορρελίωση (1045 με νευρολογικά, 894 με ρευματολογικά και 85 με ποικίλα συμπτώματα)
In the present study, a molecular and seroepidemiological examination was performed to investigate the incidence of Lyme disease, or Borreliosis, in Northern Greece. The poor information from the past has not been enough to support whether this infection is present in Greece, and in which frequency, so that the clinical doctors include this infection in the variety of diagnoses. In the present study 2113 ticks were screened for the presence of B. burgdorferi s.l. D.N.A..Τicks were collected from the bodies of freely grazing animals, mainly sheep, goats and cattle, from regions of Northern Greece during the period of April-June and September-December of 2003-2006. The identification of the gender and the stage of development of each tick were determined during observation in a high resolution stereoscope, by the use of dichotomous key, a systematic taxonomy of tick as performed on level genus and species. Two wich amplify partial segment of the gene of rsRNA were performed. The presence of the DNA of the bacteria was also analyzed with the same methodology on 70 samples of renal tissue from different species of rodents that originated from two regions of Northern Greece. Furthermore, the same analysis was investigated in 34 patients (16 men and 18 women) with Bell’s palsy

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Νόσος Lyme, Μακεδονία
Spirochetes, Macedonia
Σπειροχαίτες
Τροκτικά ξενιστές
Spirochetes
Lyme disease
Rodents hosts
Lyme Borreliosis
Lyme disease, Greece
Κρότωνες,
Spirochetes, Greece
Μπορρελίωση
Νόσος Lyme, Ελλάδα
Neuroborreliosis
Σπειροχαίτες, Μακεδονία
Νόσος Lyme
Νευρομπορρελίωση
Lyme disease, Macedonia
Σπειροχαίτες, Ελλάδα
Ticks, Ixopes Ricinus

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2009
2009-09-25T10:04:31Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ιατρική Σχολή

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.