Δομή Hopf στις παραφερμιονικές και παραμποζονικές άλγεβρες και εφαρμογές των αλγεβρών αυτών στη φυσική

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Hopf structures in parafermionic and parabosonic algebras and applications of these algebras in physics
Δομή Hopf στις παραφερμιονικές και παραμποζονικές άλγεβρες και εφαρμογές των αλγεβρών αυτών στη φυσική

Κανάκογλου, Κωνσταντίνος Ι.

Το αντικείμενο της διατριβής είναι η αλγεβρική μελέτη των παραφερμιονικών και παραμποζονικών αλγεβρών και πιο συγκεκριμένα η μελέτη των πιθανών Hopf δομών που εμφανίζουν οι άλγεβρες αυτές καθώς και οι πιθανές εφαρμογές στη φυσική. Στο κεφ. 2 παρουσιάζεται μια ιστορική εισαγωγή αλλά και τα πρώτα σημαντικά αποτελέσματα σχετικά με τις αναπαραστάσεις των αλγεβρών αυτών όπως πρωτοδιατυπώθηκαν από τους Green, Greenberg, Messiah. Το υπόλοιπο της διατριβής αποτελείται από δύο τμήματα: Το κεφ. 3, το οποίο αποτελεί μια αυτόνομη μαθηματική εισαγωγή στις έννοιες των Hopf αλγεβρών. Τα κεφ. 4,5,6 τα οποία παρουσιάζουν τα πρωτότυπα ερευνητικά αποτελέσματα της διατριβής: Στο κεφ. 4, δίνονται οι ορισμοί της μποζονικής και παραμποζονικής άλγεβρας, αποδεικνύεται οτι οι άλγεβρες αυτές είναι βαθμωτές άλγεβρες και επίσης οτι η μποζονική άλγεβρα αποτελεί άλγεβρα πηλίκο της παραμποζονικής άλγεβρας. Αποδεικνύεται οτι η έννοια της Ζ2 βάθμωσης είναι ισοδύναμη με μια συγκεκριμένη δράση της ομάδας Ζ2 την οποία και υπολογίζουμε. Κατόπιν παρουσιάζεται μια βαθμωτή περιγραφή των Fock και των Fock-like αναπαραστάσεων. Τέλος, αποδεικνύουμε οτι η παραμποζονική άλγεβρα είναι βαθμωτή Hopf άλγεβρα. Στο κεφ. 5, μελετάμε συνέπειες της βαθμωτής Hopf δομής: Αποδεικνύουμε οτι οι άλγεβρες του Green ansatz είναι ισόμορφες με βαθμωτά τανυστικά γινόμενα της μποζονικής άλγεβρας και γίνονται βήματα προς την κατασκευή των παραμποζονικών Fock-like αναπαραστάσεων. Επίσης κατασκευάζονται γενικέυσεις του Green ansatz. Τέλος, μελετούμε την έννοια των πλεκτών ομάδων και παρουσιάζουμε δύο μεθόδους με τις οποίες από μια πλεκτή ομάδα όπως η παραμποζονική άλγεβρα κατασκευάζουμε συνήθεις Hopf άλγεβρες. Συγκρίνουμε τις μεθόδους αυτές. Στο κεφ. 6, κατασκευάζουμε realizations Lie αλγεβρών και super-Lie αλγεβρών χρησιμοποιώντας παραμποζονικές και παραφερμιονκές άλγεβρες αλλά και μικτές άλγεβρες που αναμιγνύουν παραφερμιονικούς και παραμποζονικούς βαθμούς ελευθερίας. Ο ρόλος των διαφόρων Hopf δομών σε αυτές τις realizations καθώς και πιθανές εφαρμογές τους σε προβλήματα φυσικής αλλά και σε προβλήματα θεωρίας αναπαραστάσεων συζητείται εκτενώς
The subject of this thesis is the algebraic study of parafermionic and parabosonic algebras and especially the determination of the various Hopf structures possibly present in them together with indications of possible applications in physics. In chapter 2, an historical introduction is presented together with the first important results regarding the representations of these algebras, in the language they were first stated by Green, Greenberg and Messiah. The rest of the thesis consists of two parts: Chapter 3, which constitutes a self-contained mathematical introduction into various topics related to the Hopf algebra theory. Chapters 4,5,6 in which the original results of the thesis are presented: In chapter 4, we lay down the definitions of bosonic and parabosonic algebras in a modern algebraic language and we prove these algebras to be Z2-gr. algebras. The bosonic algebra is also proved to be a quotient algebra of the parabosonic algebra. We show that the notion of Z2 grading is equivalent to a specific action of the Z2 group and we proceed to computing this action. We then proceed to presenting a graded description of the Fock and the Fock-like representations. Finally the parabosonic algebra is proved to be a graded Hopf algebra (or equivalently a braided group). In chapter 5, consequences of the graded Hopf structure are extensively studied: The Green ansatz algebras are shown to be isomorphic to graded tensor products of the bosonic algebra and some progress is made towards a braided construction of the parabosonic Fock-like representations. Some novel generalizations of the Green ansatz are also presented. Finally, the notion of braided group is studied and two methods (one bibliography-based and the second totally new) are presented with the aim of which ordinary Hopf structures for the parabosonic algebra are constructed. A discussion on the comparison of the methods and their results is also supplied. In chapter 6, we contruct realizations of Lie algebras and Lie superalgebras (in both the finite and infinite dim. case) using either parabosonic and parafermionic algebras or mixed algebras which combine parabosonic and parafermionic degrees of freedom. The role played by the various Hopf structures in these realizations together with possible applications in physics and in representation theory are extensively discussed.

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Representation of algebras
Βαθμωτές άλγεβρες
'Αλγεβρες Hopf
Παραφερμόνια
Lie algebras
Graded algebras
Hopf Αλγεβρες
Παραμποζόνια
Parafermions
Field theory (Physics)
Αναπαραστάσεις
Θεωρία πεδίου (Φυσική)
Representations
Hopf algebras
Lie αλγεβρες
Parabosons

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2009
2009-11-20T08:44:03Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Φυσικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.