Θεολογική και θρησκειολογική θεώρηση του διαθρησκειακού διαλόγου στη σύγχρονη ιεραποστολή

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Θεολογική και θρησκειολογική θεώρηση του διαθρησκειακού διαλόγου στη σύγχρονη ιεραποστολή

Δημητριάδης, Νικόλαος Φ.

Στόχος της εργασίας είναι η παρουσίαση της εξελικτικής πορείας της χριστιανικής ιεραποστολής που οδήγησε στη σύγχρονη αντίληψη για την αναγκαιότητα του διαθρησκειακού διαλόγου στη χριστιανική μαρτυρία. Με το θέμα αυτό ασχολούμαστε στο πρώτο (θεολογικό) μέρος, αποτελούμενο από τα δύο πρώτα κεφάλαια (ιεραποστολικό και διαθρησκειακό). Η σοβαρή θεολογική μελέτη του αναδυόμενου πλουραλισμού και ο υπεύθυνος διάλογος με τα σύγχρονα ρεύματα της ανθρώπινης σκέψης θα μας δώσει τη δυνατότητα να μελετήσουμε τον κόσμο στην εξέλιξή του. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας, που παρουσιάζεται ως τρίτο (και τελευταίο) κεφάλαιο, επιχειρείται μια θεώρηση του φαινομένου από θρησκειολογική σκοπιά, κάτι που ήδη έχει αρχίσει να συζητείται στις διαθρησκειακές συναντήσεις, μολονότι βέβαια δεν έχει εδραιωθεί ευρύτερα. Η προσέγγιση αυτή όμως μπορεί να ανοίξει νέους δρόμους όχι μόνο στον τρόπο προσέγγισης των ανθρώπων με διαφορετικές θρησκευτικές αντιλήψεις, αλλά και σ’ αυτή καθ’ αυτή την παγκόσμια ιεραποστολή. Αυτό από μόνο του στο χώρο της επιστήμης της ιεραποστολικής αποτελεί συμβολή στη θεολογική συζήτηση για το μέλλον της χριστιανικής μαρτυρίας. Η συνδρομή της θρησκειολογίας είναι απαραίτητη προκειμένου να εξετάσουμε τις θρησκευτικές πεποιθήσεις των ανθρώπων, όπως κατανοούνται με βάση τη συλλογή πολιτισμικών και ψυχολογικών δεδομένων. Η νέα επιστήμη περιγράφει τα συναισθήματα και τις συμπεριφορές των πιστών θέτοντας σημεία αναφοράς για τη σταθερότητα και την αλλαγή τους. Στα πλαίσια του θρησκευτικού πλουραλισμού το υλικό αυτό αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για την αλληλογνωριμία των πιστών μέσα, αλλά και ανάμεσα στις κοινωνικές ομάδες. Οι διαθρησκειακοί διάλογοι αποτελούν όχι μόνο μία εσωτερική ανάγκη των θρησκειών, αλλά και χρέος απέναντι στο σύγχρονο άνθρωπο. Αποκαλύπτουν την αξία της ανθρώπινης ζωής, το μεγαλείο της ανθρωπότητας. Αυτό που απαιτείται στις διαθρησκειακές συναντήσεις είναι μια διεπιστημονική συνεργασία προκειμένου να καλλιεργήσουμε το σεβασμό προς τον άλλον και να αναζητήσουμε νέους τρόπους, ώστε να κατανοήσουμε την ιδιαιτερότητα, την καθολικότητα και την πολλαπλότητα των διαφόρων παραδόσεων. Δύο από τα ουσιαστικότερα χαρακτηριστικά ενός επιτυχημένου διαθρησκειακού διαλόγου είναι η αυτοκριτική και η αυτογνωσία. Το πρώτο επιτυγχάνεται με την ουσιαστική συνδρομή της θεολογίας και το δεύτερο της θρησκειολογίας
The aim of our work is to present the development of Christian mission which led to the modern perception of the necessity of interreligious dialogue in Christian witness. With this subject we dealt in the first (theological) part which is constituted from two chapters (the missionary and the interreligious one). The serious theological study of emerging pluralism and the responsible dialogue with the modern currents of human thought will give us the possibility of studying the world in its progress. In the second part of our work, which is presented as a third chapter, is attempted a regard of the phenomenon from a historical religious viewpoint, something that already has begun to be discussed in the interreligious meetings, besides the fact that has not been spread widely. This approach however can open new ways of approaching persons with different religious perceptions in worldwide mission. This in the missionary studies contributes to the theological discussion on the future of Christian witness. The science of History of Religions is essential in order to examine the religious beliefs of persons, as we comprehend them in a base of collection of cultural and psychological data. This new approach it describes the sentiments and the behaviors of believers. In the light of religious pluralism those data is a useful tool for mutual knowledge and understanding of believers in, but also between, social groups. Interreligious dialogues are not only an internal need for people of different religious traditions, but also constitutes a debt towards modern man. They concentrate in the value of human life. What is required in interreligious meetings is a interdisciplinary collaboration so that we cultivate the respect to our “neighbor” and find new ways, so that we comprehend the particularity, the universality and the multiplicity of various traditions. Two from the more essential characteristics of an achieved interreligious dialogue is self-criticism and the self-understanding. The first is achieved with the essential contribution of theology and the second with the science of History of Religions

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Θρησκεία
Ορθόδοξη συμβολή στην παγκόσμια ιεραποστολή
Orthodox Contribution to World Mission
World Council of Churches
Christianity and other religions
Religion
Θρησκείες, Σχέσεις
Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησίας
Θρησκειολογία
Interreligious dialogue
Διαθρησκειακός διάλογος
Religions, Relations
Ιεραποστολή
Χριστιανισμός και άλλες θρησκείες
Mission
History of religious

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2009
2009-11-27T10:23:21Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεολογική Σχολή, Τμήμα Θεολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.