Οικονομική της χαρτογράφησης των φυσικών πόρων: η περίπτωση του δασολογίου

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
The economics of natural resources mapping: the "Dasologio" case
Οικονομική της χαρτογράφησης των φυσικών πόρων: η περίπτωση του δασολογίου

Παλάσκας, Δημήτριος Σπ.

In this study an effort was made for an extended research on the economic issues related to the natural resources mapping in the framework of “Dasologio”. The following targets were set: a) gathering and processing of the available technical and economic data; b) exploration of the conditions and variables affecting the productivity of each mapping method; c) contribution to the analysis and study of the “Dasologio” content; d) estimation of mapping cost as a function of various variables, e) evaluation of the proper mapping methods and techniques, f) selection of the optimum methodology for “Dasologio” compiling, and g) development of rules and functions for the actual costing of the mapping activities. Methods and tools of the economic science were used to achieve this targets, such as the questionnaire, the time studies, costing and the production functions. Time models and technical cost modeling were also used to examine the effect of partial variables to the product of mapping. Following this approach and methodology we turned out that the “Dasologio” compiling should be made independently to the National Cadastre Forest Maps making, while the annual cost of the official procedure substituting the “Dasologio” estimating to 11 million euros. Due to the nature of the necessary information contained in “Dasologio”, the use of the field mapping methods is expected more extended, the cost of witch is multiple compared to remote sensing methods. The technological evolution of the surveying equipment, especially of GPS systems, has driven to a consequent improvement of the accuracy and productivity of the field teams, although an important cost derives from locomotion and special conditions of mountainous and forested areas. To deal with the instable legal framework of the forest and forest definition, a flexible land classification system is suggested, combining the criteria of both European and greek legislation. The make easier the delineation of the forest boundaries we propose an adaption of the EU’s LPIS system. The proper pre-estimation of the natural subject of each mapping project is crucial for the rational pre-estimation of the exact cost, especially when important field work is needed. The relationship of the boundaries density with adjusted variables (average polygon, classification categories number) was examined and founded important (R²=86%). Finally, the elaboration of the “Dasologio” should be made in three stages combining remote sensing and field methods, assuring the effective usage of each methodology advantages and the precise pre-estimation of the field work volume
Στην παρούσα διατριβή πραγματοποιήθηκε μια εκτενής διερεύνηση των οικονομικών ζητημάτων που σχετίζονται με τη χαρτογράφηση των φυσικών πόρων στα πλαίσια του Δασολογίου. Οι στόχοι που τέθηκαν ήταν: α) η συγκέντρωση και επεξεργασία των διαθέσιμων τεχνικών και οικονομικών πληροφοριών, β) η διερεύνηση των επιμέρους συνθηκών και μεταβλητών που επιδρούν στην απόδοση των διαφορετικών μεθόδων χαρτογράφησης, γ) η συμβολή στην ανάλυση και μελέτη του περιεχομένου του Δασολογίου, δ) η εκτίμηση του κόστους της χαρτογράφησης συναρτήσει διαφόρων παραγόντων, ε) η αξιολόγηση μεθόδων και τεχνικών της χαρτογράφησης, στ) η εύρεση άριστης μεθοδολογίας για το Δασολόγιο και ζ) η παραγωγή κανόνων και τύπων για την πραγματική κοστολόγηση των εργασιών του χαρτογράφησης. Για την εξυπηρέτηση των στόχων αυτών χρησιμοποιήθηκαν μέθοδοι και εργαλεία της οικονομικής επιστήμης, όπως το ερωτηματολόγιο, οι χρονικές σπουδές, η κοστολόγηση, οι συναρτήσεις παραγωγής, ενώ αναπτύχθηκαν μοντέλα χρόνου και κόστους, για την ανάλυση της επίδρασης επιμέρους παραγόντων στο προϊόν της χαρτογράφησης. Με την προσέγγιση και τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε βρέθηκε ότι η εκπόνηση του Δασολογίου θα πρέπει να πραγματοποιηθεί κατά τρόπο ανεξάρτητο από τη σύνταξη των Δασικών Χαρτών του Εθνικού Κτηματολογίου, ενώ το ετήσιο κόστος από τη σύνταξη Πράξεων Χαρακτηρισμού εκτιμήθηκε σε 11 εκατ.ευρώ. Λόγω της φύσης των πληροφοριών που απαιτούνται για το Δασολόγιο εκτιμάται ότι θα απαιτηθεί μεγαλύτερη συμμετοχή των μεθόδων χαρτογράφησης πεδίου, το κόστος των οποίων είναι πολλαπλάσιο εκείνου των μεθόδων τηλεπισκόπησης. Με την τεχνολογική εξέλιξη των οργάνων μέτρησης και ιδίως των συστημάτων GPS, η ακρίβεια μέτρησης και η απόδοση του συνεργείου έχουν βελτιωθεί σημαντικά, αν και σημαντικό κόστος οφείλεται στις μετακινήσεις και τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν σε ορεινές και δασώδεις περιοχές. Για την αντιμετώπιση του ρευστού νομικού πλαισίου σε σχέση με τον ορισμό του δάσους και της δασικής έκτασης προτείνεται ένα ευέλικτο σύστημα ταξινόμησης των εκτάσεων, το οποίο βασίζεται σε κριτήρια της ευρωπαϊκής και της ελληνικής νομοθεσίας, ενώ για τη διευκόλυνση της οριοθέτησης των εκτάσεων προτείνεται μια προσαρμογή του συστήματος LPIS. Η σωστή προεκτίμηση του φυσικού αντικειμένου κάθε προγράμματος χαρτογράφησης είναι καθοριστικής σημασίας για την ορθολογική προεκτίμηση του απαιτούμενου κόστους, ιδίως όταν απαιτούνται σημαντικές εργασίες πεδίου. Για το σκοπό αυτό διερευνήθηκε η σχέση της πυκνότητας οριογραμμών με ρυθμιζόμενες μεταβλητές (μέση έκταση πολυγώνου, αριθμός κατηγοριών χαρτογράφησης), η οποία βρέθηκε ισχυρή (R²=86%). Τέλος για τη σύνταξη του Δασολογίου προτείνεται να γίνει σε τρία στάδια με συνδυασμό μεθόδων τηλεπισκόπησης και χαρτογράφησης πεδίου, εξασφαλίζοντας τόσο την αποτελεσματική χρήση των πλεονεκτημάτων κάθε μεθόδου, όσο και διασφαλίζοντας την ορθή προεκτίμηση του όγκου εργασιών πεδίου

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Χαρτογράφηση δασών, Οικονομικές απόψεις
Forest mapping, Economic aspects
Evaluation of mapping methods
Δάση και δασολογία, Οικονομικές απόψεις
Χρονικές σπουδές
Αξιολόγηση μεθόδων χαρτογράφησης
Κοστολόγηση χαρτογράφησης
Simulation
Time studies
Δασικοί χάρτες
Mapping cost
Forest and foresty, Economic aspects
Mapping productivity
Παραγωγικότητα χαρτογράφησης
Προσομοίωση
Forest maps

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2009
2009-12-02T08:42:27Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.